Begroting 2017

Cultuur

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
06.1Culturele infrastructuur31.22427.01223.96324.66424.66824.756
06.1.1Ruim baan voor talent1.026963842842842842
06.1.2Een sterke basis en ruimte ver4.8955.0464.9364.9364.9364.936
06.1.4Overal cultuur24.06720.02517.26217.96318.01718.105
06.1.5Evenementen1.236978923923873873
06.2Deelname aan cultuur16.08114.89615.18915.20615.24315.276
06.2.2Een leven lang cultuur16.08114.89615.13915.15615.19315.226
06.2.4Een leven lang cultuur0050505050
Baten
06.1Culturele infrastructuur-10.833-9.771-9.909-9.909-9.909-9.909
06.1.1Ruim baan voor talent-72-2-2-2-2-2
06.1.4Overal cultuur-10.434-9.427-9.562-9.562-9.562-9.562
06.1.5Evenementen-328-342-345-345-345-345
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves1.6841.4561.7362.0161.7362.576
Onttrekking aan reserves3.3952.4642.4642.4642.4642.464
Geraamd resultaat na bestemming34.76031.12828.51629.51429.83530.236

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

06.1

Onderhoud Martiniplaza

915

1.495

1.495

1.495

06.1

Professionalisering evenementen

50

50

06.2

Bevrijdingsfestival

50

50

50

50

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

Integrale financiële toelichtingen

6.1 Culturele infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 2,8 miljoen

 € 138.000

€ 2,9 miljoen

Intensiveringsmiddelen Verrijken Cultuurimpuls (€ -250.000)
Voor het thema Verrijken (Cultuurimpuls) hebben we jaarlijks middelen gereserveerd. In de begroting 2016 was dit bedrag € 500.000 in 2017 stijgt het bedrag naar € 750.000.

Onderhoud MartiniPlaza (€ -915.000)
Voor het onderhoud van MartiniPlaza stellen we voor om in 2017 € 915.000 extra beleidsmiddelen beschikbaar te stellen.

Extra beleid bevrijdingsfestival (€ -50.000)
Wij stellen voor het Bevrijdingsfestival € 50.000 aan extra beleidsmiddelen beschikbaar.

Overhead (€ 4,1 miljoen)
Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een voordeel van € 4,1 miljoen.

Dotatie reserve accres instellingen (€ -280.000)
We stellen voor om het accres 2017 toe te voegen aan de reserve accres instellingen. Loon- en prijscompensatie mutaties worden overeenkomstig het gemeentelijk accres doorgegeven aan gesubsidieerde instellingen. De gedachte hierachter is dat ook de lasten van instellingen meebewegen met onze eigen loon- en inkoopkosten. Deze systematiek voor het doorgeven van het accres aan gesubsidieerde instellingen is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.

Oosterpoort Stadsschouwburg (budget neutraal)
Zowel de begrote baten als lasten van de Oosterpoort en de Schouwburg zijn in 2017 met € 1 miljoen gestegen. Met name de inkomsten uit de programmering en inkomsten van derden zijn aangepast. Het zelfde geldt voor de kosten van programmering en doorberekende kosten aan derden. Een van de oorzaken is dat in de begroting 2017 de volledige inkomsten en uitgaven van voorstellingen worden geraamd; voor een deel van de voorstellingen werd in voorgaande jaren alleen het saldo begroot. Baten en lasten nemen hierdoor evenredig toe.

Overige afwijkingen (€ 300.000)

Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van € 300.000.