Begroting 2017

Toelichting passiva

Hieronder geven wij een toelichting op de verschillende onderdelen aan de passiva kant van de balans.

8. Eigen vermogen
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor een uitgebreide detaillering en beschrijving van de reserves wordt verwezen naar de financiële positie onderdeel Reserves.

 

9. Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen die zich hebben voorgedaan per balansdatum en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale of contante waarde. Voor een uitgebreide detaillering en beschrijving van de voorzieningen wordt verwezen naar de financiële positie onderdeel Voorzieningen.

 

10. Vaste schulden
Onder vaste schulden worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer. De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke waarde vermindert met de aflossingen. Daarnaast vraagt de gemeente voor diverse werkzaamheden waarborgsommen, die na afloop met de werkelijk gemaakt kosten worden verrekend. Ook wordt bij tijdelijk gebruik van gemeentegrond een waarborg verlangd. Voor een overzicht verwijzen wij naar de paragraaf financiering onderdeel Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen.

11. Netto-vlottende schulden < 1 jaar
De netto-vlottende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Overige kasgeldleningen zijn kortlopende leningen (< 1 jaar) waarbij de rente gedurende de looptijd vast staat. De banksaldi bestaan hoofdzakelijk uit het saldo van de bankrekening die wordt aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Onder Overige schulden worden de kortlopende schulden aan publiekrechtelijke lichamen, aangegane verplichtingen en crediteuren derden opgenomen.
 
12. Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen, nog te betalen bedragen, kruisposten en overige overlopende passiva verantwoord. De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
.