Begroting 2017

Algemeen

Hoe staan we ervoor?

De buurten en wijken in de stad staan er over de breedte genomen ruim voldoende tot goed op, zeker in vergelijking met andere grote steden. Ook landelijke monitoringsinstrumenten als de Nationale Leefbaarometer bevestigen dit beeld (http://www.leefbaarometer.nl). Met name op het gebied van de fysieke leefomgeving alsook op thema’s als overlast en veiligheid zijn er in de afgelopen decennia flinke stappen gemaakt. De verschillen tussen de buurten en wijken in de stad zijn daarbij veelal kleiner geworden. Naast kwaliteit van de leefomgeving en van de woningvoorraad zien we meer menging en een hogere mate van diversiteit in onze wijken. De stevige inspanningen die zijn verricht op het gebied van herstructurering en wijkvernieuwing lijken hun vruchten te hebben afgeworpen.

Met name de gebieden met een grote corporatieve woningvoorraad. Met corporaties maken we daartoe afspraken over een gelijktijdige inzet op verbetering van de woningvoorraad en de woonomgeving. Gezamenlijk formuleren de WIJ-teams en de Gebiedsteams integrale maatregelen, gericht op de gemeenschap, samenredzaamheid, cohesie en collectieve preventie. Deze focus laat onverlet dat we onze programma’s stadsbreed inrichten, primair gericht op de wijkopgaven en de aanwezig initiatieven

Bovenstaand kaartbeeld is gebaseerd op gegevens vanuit de Wijkkompassen en laat de ontwikkeling van de wijken zien ten opzichte van het stedelijke gemiddelde. Een aantal (met name corporatieve)  wijken (oranje/rood) scoort op onderdelen daarbinnen minder. Deze onderdelen hebben we benoemd in de  specifieke wijkopgaven. . Daarbij dient ook opgemerkt te worden dat het hier om wijkgemiddelden gaat en dat er binnen wijken nog verschillen te constateren zijn.

Met de gebiedsprogramma’s willen we dichtbij en samen met bewoners en andere partners werken aan deze opgaven en ontwikkeling van de wijken in de stad. Hierbij willen we zoveel mogelijk de initiatieven vanuit de stad de aanjagers laten zijn. In dit algemene deel beschrijven we enkele generieke bouwstenen voor het gebiedsgerichte werken: de stadsmonitor/ wijkkompassen, Staddoetmee en WIJS. Diverse stadsbrede activiteiten worden steeds meer onderdeel van het integraal gebiedsgerichte werken en worden van daaruit gefinancierd: Straathoekwerk, ID-Banen, buurtconciërges en buurtbemiddeling.

Doorontwikkeling wijkkompassen naar Basismonitor
Om onze kennis over buurten en wijken in de stad te kunnen bewaken, werken we de wijkkompassen verder uit. Dit levert ook de benodigde (nieuwe) informatie voor de stedelijke programma’s en de verbinding met het gebiedsgerichte werken. Deze informatie is sinds kort gebruiksvriendelijk ontsloten via debasismonitor.      

Staddoetmee
Met StadDoetMee bieden we een fundament voor nieuwe vormen van samenwerking met én tussen stadjers. We investeren daarbij in innovatieve vormen van participatie en experimenteren met nieuwe methoden van lokale (directe) democratie. Dit doen we op het niveau van de buurt of wijk, maar ook op stedelijke schaal. Met ontwikkelingen als wijkbedrijven en ‘Right to Challenge’ dagen initiatiefnemers de overheid uit taken over te nemen. Randvoorwaarde is het goed informeren en creëren van draagvlak onder bewoners en partners over activiteiten en ontwikkelingen. Elk gebiedsteam experimenteert met nieuwe vormen van bewonersbetrokkenheid waarbij uw raad actief wordt betrokken. In de betreffende stadsdelen komen deze vijf experimenten verder aan bod, te weten: herinrichting A-kwartier, Coöperatieve Wijkraad, Buurtsamenwerking De Wijert – Helpman, Golvend Lewenborg en Wijkbedrijf Selwerd

Continuering Straathoekwerk
Het betreft jongerenwerkers die op straat werken. Zij leggen contacten met jongeren en verzorgen activiteiten. De straathoekwerkers leveren ook een belangrijke bijdrage in het project Oud en Nieuw, waar ze preventieve activiteiten uitvoeren. De aansturing en uitvoering van de taken zal sterker worden gericht op de specifieke wijkopgaven (met straatcoaches als referentie), in nauw overleg tussen gebiedsteams en de WIJ-teams.

Studenten en WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten)
De huisvesting van studenten en jongeren in de stad concentreert zich vooral (naast het Centrum) in het stadsdeel Oude Wijken. Voor veel wijkbewoners geeft de toenemende studentenhuisvesting en nieuwe bouwinitiatieven aanleiding tot zorg: zij dringen aan op andere vormen van huisvesting en samenleven. Met WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) timmeren we stevig aan de weg om studenten van Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen in te zetten voor maatschappelijke wijkondersteuning. We richten ons hiermee op het samenleven van studenten en jongeren en overige wijkbewoners. Straatgericht investeren in onderlinge contacten staat daarbij voorop.

Stad als podium
We vragen onze culturele partners om structureel activiteiten te programmeren in de openbare ruimte. Dit biedt een unieke mogelijkheid om (winkelend) publiek, Stadjers of wijkbewoners op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met het brede culturele aanbod dat in de stad aanwezig is. Dit stelt culturele organisaties in staat om nieuwe publieksgroepen aan te boren en hiervoor op een vernieuwende manier publiciteit te genereren

Wat gaan we hier voor doen?

  • Uitvoeren doorontwikkeling WIJS;
  • Doorontwikkeling Basismonitor Wijkkompassen;
  • Doorontwikkeling StadDoetMee;
  • Bijdrage voor inzet ID-banen;
  • Inzet Straathoekwerk;
  • Tegengaan van verloedering en overlast in de wijken door middel van buurtconciërges;
  • Vroegtijdige signalering en aanpakken van conflicten tussen buurtbewoners middels buurtbemiddeling;
  • Uitwerking en uitvoering programma Positief Opgroeien, zodat kinderen in de stad gezond en veilig opgroeien en zich daarbij maximaal kunnen ontplooien. We willen preventie en jongerenparticipatie versterken en (daarmee) zwaardere jeugdhulp voorkomen.

Omschrijving ( bedragen x € 1.000)

Bedrag

Doorontwikkeling Basismonitor Wijkkompassen

               250

StadDoetMee

               200

Bijdrage ID-banen

               200

Straathoekwerk

              247

Buurtconciërges

                60

Buurtbemiddeling

                43

Contributie G32, Platform31

                 70

Totaalbudget Algemeen

            1.070