Begroting 2017

Overzicht incidentele baten en lasten 2020

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele baten 2020

Bedrag

12.1 College en Raad

Dekking knelpunten uit AER

1.348

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele lasten 2020

 Bedrag

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

Tekort Sociaal Domein

1.082

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Verhogen reserve sociaal domein

2.000

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

1.495

09.1 Kwaliteit leefomgeving

Groot onderhoud en vervanging (incidenteel)

776

12.1 College en Raad

Knelpunten t.l.v. weerstandsvermogen

1.348