Begroting 2017

Overzicht incidentele baten en lasten 2019

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele baten 2019

 Bedrag 

08.7 Overig Wonen

ISV

1.000

11.1 Publieke dienstverlening

Verkiezingen, onttrekking reserve

1.035

12.1 College en Raad

Mismatch voordeel

500

12.1 College en Raad

Dekking knelpunten uit AER

2.821

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele lasten 2019

Bedrag

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

VSD, programmakosten

-600

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

Tekort Sociaal Domein

2.161

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Campusdiep

 60

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Verhogen reserve sociaal domein

500

06.1  Culturele infrastructuur

Projecten Kunst op Straat

100

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

1.495

09.1 Kwaliteit leefomgeving

Groot onderhoud en vervanging (incidenteel)

358

11.1 Publieke dienstverlening

Gemeentelijk aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor

 160

11.1 Publieke dienstverlening

Verkiezingen

1.035

12.1 College en Raad

Knelpunten t.l.v. weerstandsvermogen

2.821