Begroting 2017

Overzicht incidentele baten en lasten 2018

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele baten 2018

 Bedrag

01.1 Werk en activering

Vrijval P budget

445

08.7 Overig Wonen

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

1.000

11.1 Publieke dienstverlening

Verkiezingen

518

12.1 College en Raad

Dekking knelpunten uit AER

6.129

12.1 College en Raad

Mismatch voordeel

500

12.1 College en Raad

Areaaluitbreiding-sociaal

845

14.1 Algemene ondersteuning

Frictie

3.000

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele lasten 2018

 Bedrag

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

VSD, programmakosten

-600

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

VSD, toegang jeugd

 -700

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

Tekort Sociaal Domein

3.117

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Campusdiep

120

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Verhogen reserve sociaal domein

500

04.5 Vernieuwing Sociaal domein

Onafhankelijke clienst ondersteuning

250

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

1.495

06.1 Culturele infrastructuur

Professionalisering evenementen

 50

07.3 Auto

Extra beleid interne plankosten

200

09.1 Kwaliteit leefomgeving

Gladheidsbestrijding gele stenen binnenstad

170

11.1 Publieke dienstverlening

Gemeentelijk aandeel frictiekosten NBK

160

11.1 Publieke dienstverlening

Verkiezingen

 518

11.1 Publieke dienstverlening

Gemeentelijke aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor

160

12.1 College en Raad

Aanvulling weerstandsvermogen

3.058

12.1 College en Raad

Uitbreiding formatie ombudsman

58

12.1College en Raad

Knelpunten t.l.v. weerstandsvermogen

6.129

14.1 Algemene ondersteuning

Extra beleid frictiekosten bezuinigingen

1.100