Begroting 2017

Overzicht incidentele baten en lasten 2017

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele baten 2017

 Bedrag

01.1 Werk en activering

Vrijval P budget

5.000

02.4 Overig economie en werkgelegenheid

EFRO

6.200

03.1 Onderwijskansen

Incidentele dekking onderwijsachterstanden

100

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Onttrekking reserve sociaal domein

4.150

07.2 Openbaar vervoer

Incidentele dekking plankosten

500

07.3 Auto

Incidentele dekking autobereikbaarheid

1.000

08.7 Overig wonen

Bijdrage gebiedsgericht werken

1.000

08.7 Overig wonen

RSV Wonen boven Winkels

450

11.1 Publieke dienstverlening

Verkiezingen

518

12.1 College en Raad

Areaaluitbreiding-sociaal

699

12.1 College en Raad

Dekking knelpunten uit AER

9.383

12.1 College en Raad

Mismatch voordeel

500

12.1 College en Raad

Dekking claim ringwegen uit AER

354

12.1 College en Raad

Vrijval reserve RSP t.b.v. WSV

2.000

12.1 College en Raad

Ruil incidenteel / structureel

3.700

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele lasten 2017

Bedrag

01.1 Werk en activering

Extra beleid transitievergoeding bij ontslag SW-medewerkers

400

01.2 Inkomen en armoedebestrijding

Bijzondere bijstand

1.400

01.2 Inkomen en armoedebestrijding

Netwerkregie-organisatie Gemeenschappelijke Backoffice Inkomen

70

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

Grondexploitatie: driehoek Peizerweg

350

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

EFRO

 600

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

Onderzoek organisatiestructuur WIJ-teams

700

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

VSD, programmakosten

600

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

VSD, daling macrobudget

250

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

Tekort Sociaal Domein

2.359

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Verhogen reserve sociaal domein

3.350

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Campusdiep

120

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Aanpak kindermishandeling

300

04.5 Vernieuwing Sociaal domein

Projectteam opzet WIJ-teams

800

04.5 Vernieuwing Sociaal domein

Onafhankelijke clienstondersteuning

250

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

915

06.1 Culturele infrastructuur

Professionalisering evenementen

   50

07.2/07.3

Plankosten Spoorse projecten en Oosterhamrikzone/ Gerrit Krolbrug

1.350

07.3 Auto

Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en stationsgebied

200

07.4 Parkeren

RM Parkeerbedrijf

1.158

07.6 Overig verkeer

ISV Uitvoeringsprogramma binnenstad

1.526

08.7 Overig wonen

Grondexploitatie: plankosten Ciboga

1.000

08.7 Overig wonen

Bijdrage gebiedsgericht werken

1.000

08.7 Overig wonen

RSV Wonen boven Winkels

450

08.7 Overig wonen

INB - Overig Wonen

1.000

09.1 Kwaliteit leefomgeving

Gladheidsbestrijding gele stenen binnenstad

170

11.1 Publieke dienstverlening

Gemeentelijke aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor

2.655

11.1 Publieke dienstverlening

Verkiezingen

518

12.1 College en Raad

Aanvulling weerstandsvermogen

2.202

12.1 College en Raad

Budget PMO i.v.m. bezuinigingen

 500

12.1 College en Raad

Gebiedsgericht werken

1.000

12.1 College en Raad

Uitbreiding formatie ombudsman

58

12.1 College en Raad

Meerstad overgangsregeling

70

12.1 College en Raad

Extra beleid rijkskorting regionaal transitiearrangement

250

12.1 College en Raad

Dekking claim ringwegen uit AER

354

12.1 College en Raad

Knelpunten t.l.v. weerstandsvermogen

9.383

12.1 College en Raad

Implementatiekosten grenscorrectie Meerstad

180

14.1 Algemene ondersteuning

Invoeren VPB Overheden

450

14.1 Algemene ondersteuning

Extra beleid basisadministraties

600

14.1 Algemene ondersteuning

Extra beleid frictiekosten bezuinigingen

1.916

14.1 Algemene ondersteuning

Frictie

3.200

14.1 Algemene ondersteuning

Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014 nieuw

216