Begroting 2017

Toelichtingen op voorzieningen

Naam voorziening

Doel

Saldo 
31-12-2017

Toelichting mutaties

Beoordeling
 niveau

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 

7.190

Er is een rentetoevoeging van €  52.000. begroot. Er is een dotatie aan de voorziening van € 2,1  miljoen begroot en een onttrekking van € 1,4  miljoen. De begrote kosten voor planmatig onderhoud worden gedoteerd aan de voorziening . De  werkelijke kosten van het planmatig onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht.

Voldoende

Onderhoud muziekschool

Deze voorziening dient voor het opvangen van toekomstig onderhoud aan de Muziekschool.

152

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Onderhoud vensterscholen

Deze voorziening dient voor het opvangen van schommelingen in de onderhoudsplanning voor planmatig/groot onderhoud.

453

Er is een dotatie van € 195.000  begroot en een onttrekking van € 190.000. De begrote kosten voor planmatig onderhoud worden gedoteerd aan de voorziening. De werkelijke kosten van het planmatig onderhoud worden ten laste  van de voorziening  gebracht.

Voldoende

Onderhoud voormalig onderwijs gebouwen

Deze voorziening dient voor de dekking van onderhoudskosten  dat ten doel heeft de voormalig onderwijsgebouwen in goede staat te houden voor andere bestemmingen

140

De onttrekking van € 80.000  heeft betrekking op de uitvoering van groot onderhoud.

Voldoende

Ambulancedienst

Deze voorziening dient voor het opvangen van kosten die voortvloeien uit de saneringsprocedure, die met het indienen van een saneringsaanvraag in december 2002 is ingezet.

64

Er zijn geen mutaties begroot.

 Voldoende

Verzekeringen

Deze voorziening dient voor de dekking  van kosten  eigen risico  bij schade-uitkeringen.

323

Er zijn geen mutaties begroot.

 Voldoende

Vordering op CBL Vennootschap BV

Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de verkooptransactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van Essent.

222

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Vordering op Verkoop Vennootschap BV

Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de verkooptransactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van Essent.

1.367

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Regio Centraal Groningen

Deze voorziening dient voor de dekking garantstelling loonkosten voormalig RCG medewerkers.

170

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Reorganisatie

Deze voorziening dient voor de dekking van  kosten van boventalligheid als gevolg van de vorming van het SSC.

323

De onttrekking van € 622.000  heeft betrekking op de kosten van niet herplaatsbare medewerkers.

Voldoende

Pensioenen wethouders

Deze voorziening dient voor de dekking van  pensioenlasten van voormalig wethouders (voor 2006) Waarschijnlijk zal er  in de komende jaren een landelijk fonds voor pensioenen wethouders in het leven worden geroepen. Ten behoeve van de pensioenvoorziening van wethouders die ingaande 2006 politieke ambtsdragers zijn/waren, is een verzekeringspolis afgesloten.

3.247

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Wachtgeld wethouders

Deze voorziening dient voor de dekking van  wachtgeld- verplichtingen van  oud- wethouders.

167

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Afvalstoffenheffing

Deze voorziening dient voor het opvangen van prijsschommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing. De voeding van deze voorziening komt uit de overdekking van meer dan 100% in enig jaar van de afvalstoffenheffing.  

2.867

Conform raadsbesluit wordt jaarlijks een deel van de kosten van afvalverwerking verrekend met de voorziening om op deze manier het niveau van de voorziening terug te brengen naar een acceptabel niveau. Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 700. 000. 

Voldoende

Riolering groot onderhoud

Deze voorziening dient  als dekking van
het onderhoud op de langere termijn zoals herijking overstortmuren, inmeting rioolstelsel, uitbaggeren, et cetera.

552

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Riolering vervangingsinvesteringen

Deze voorziening dient om spaarbedragen riolering aan deze voorziening toe te voegen. De kosten van toekomstige investeringen mogen in het riooltarief worden opgenomen als de eerste aanleg van uitbreidingsinvesteringen uit de grondexploitatie is gefinancierd.

2.298

Er is een dotatie  € 2,2 miljoen begroot. Er is een onttrekking van € 1,2 miljoen begroot. Dit is conform het GWRP 2014-2018.

Voldoende

Groot onderhoud Oosterpoort

Deze voorziening dient voor het opvangen  kosten  groot onderhoud aan de Oosterpoort.

120

De dotatie van €  17.000  houdt verband met de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan.

Voldoende

Fonds sanering Beckerweg

Deze voorziening dient voor de dekking van kosten nazorg van diverse locaties bodemsanering (onder meer de Beckerweg).

418

Er is een rentetoevoeging van € 4.000 begroot.  De begrote onttrekking van         € 46.000 houdt verband met de kosten van locaties bodemsanering.

Voldoende 

Openbaar vervoer

Deze voorziening dient voor de dekking van een eventuele  deconfiture van het OV bureau Groningen Drenthe. De gemeente Groningen is voor 21% risicodragend. Daarnaast kan de voorziening worden ingezet voor OV-infrastructuur.

675

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Onderhoud museum

Deze voorziening dient voor het opvangen van schommelingen in de kosten van groot onderhoud van het Groninger Museum.

1.510

De dotatie van € 226.000  houdt verband met  de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan

Voldoende

Onderhoud parkeergarages

Deze voorziening dient voor het opvangen van schommelingen in de kosten van het planmatig onderhoud van het parkeerbedrijf.

630

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Grote Steden Beleid III

Deze voorziening dient er voor om niet bestede middelen van het Rijk, voor de uitvoering van GSB III (pijler Economie), hieraan te doteren. Hiervoor is een meerjarig EBP-programma opgesteld.  

188

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Thermiek BV

Deze voorziening dient voor opvang negatieve resultaten van Thermiek BV

19

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Voorziening risico BTW

Deze voorziening dient voor de mogelijke suppletie 2012

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Legaat Andrea Elkenbracht

Deze voorziening dient er voor dat begaafde (oud) leerlingen van het stedelijk conservatorium in de gelegenheid worden gesteld een voortgezette muziekstudie in het buitenland te volgen.

214

Er wordt een toevoeging van rente van € 2.000  euro begroot. Ook wordt er een onttrekking van € 2.000  euro begroot. 

Voldoende

Pensioen voormalige medewerkers O2G2

Deze voorziening dient voor het financieel afdekken van een risico in verband met de éénmalige kosten van een pensioenvoorziening van een voormalig medewerker WMOO nu O2G2.

161

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Totaal voorzieningen

23.469