Begroting 2017

Verloopoverzicht reserves 2018-2020

Naam reserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo
 31-12-2017

prognose
 mutatie
2018

Saldo
 31-12-2018

Prognose
 mutatie
 2019

Saldo
31-12-2019

Prognose
 mutatie
2020

Saldo
31-12-2020

Algemene Egalisatiereserve

Algemene Egalisatiereserve (AER)

31.300

-2426

28.874

-1.034

27.840

808

28.648

Bestemmingsreserve Egalisatie Tarieven

0

0

0

0

Afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

0

overige egalisatiereserves

0

0

0

0

Rente egalisatiereserve

1.750

0

1.750

0

1.750

0

1.750

Egalisatiereserve VSD

1.993

500

2.493

500

2.993

2.000

4.993

Bestemmingsreserves Overig

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

2.142

0

2.142

0

2.142

0

2.142

Nieuwbouw VMBO

1.717

0

1.717

0

1.717

0

1.717

Vastgoed verkoopopbrengst t.b.v. bezuinigingen

0

0

0

0

0

0

0

WGA

970

0

970

0

970

0

970

Aandelen Essent NV

1.294

0

1.294

0

1.294

0

1.294

Extra beleid

1.749

-1

1.748

-1

1.747

-1

1.746

Regio Specifiek Pakket ZZL

0

0

0

0

0

0

0

Martiniplaza BV

4.014

0

4.014

0

4.014

0

4.014

Ten Boer

325

0

325

0

325

0

325

Frictiekosten bezuinigingen

606

0

606

0

606

0

606

Flankerend beleid

3.014

-612

2.402

-2.402

0

0

0

Personeel in balans

147

0

147

0

147

0

147

Frictiekosten Reorganisatie

1.546

-1.546

0

0

0

0

0

Kosten dualisme

0

0

0

0

0

0

0

Verkiezingen

628

-30

598

-547

51

488

539

Riolering

0

0

0

0

0

0

0

Afkoopsommen onderhoud graven

1.475

0

1.475

0

1.475

0

1.475

Geluid-reducerend asfalt

400

0

400

0

400

0

400

Kunstvoorraad CBK

1.647

0

1.647

0

1.647

0

1.647

Kunst op straat

650

0

650

0

650

0

650

Bodemsanering

5.432

0

5.432

0

5.432

0

5.432

Bouwleges

663

0

663

0

663

0

663

BWS

0

0

0

0

0

0

0

Gemeentegaranties

150

0

150

0

150

0

150

Gresco

0

0

0

0

0

0

0

Groninger Monumentenfonds

932

0

932

0

932

0

932

Stimuleringsfonds Vhv

14.935

0

14.935

0

14.935

0

14.935

WarmteStad

59

1

60

1

61

1

62

Bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties

8.491

0

8.491

0

8.491

0

8.491

Forum garage

4.900

700

5.600

-934

4.666

-441

4.225

Grondbank

4.273

0

4.273

0

4.273

0

4.273

Grondzaken

47.169

-3.176

43.993

-3.176

40.817

-3.176

37.641

Reserve Stedelijk Investeringsfonds

27.371

-1.000

26.371

-1.000

25.371

-1.000

24.371

Parkeren

2.409

0

2.409

0

2.409

0

2.409

Wonen Boven Winkels

5500

0

550

0

550

0

550

Fonds Economische Ontwikkelingen

155

-55

100

-50

50

-50

0

Wachtgeld en Mobiliteit

42

0

42

0

42

0

42

Esserberg

39

-3

36

-3

33

-3

30

Recreatiegebied Kardinge

547

-22

525

-22

503

-22

481

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

0

140

140

780

920

1.420

2.340

Bijdrage MFA de Wijert

800

0

800

0

800

0

800

Exploitatierisico Forum

2.321

0

2.321

0

2.321

0

2.321

BSV Paddepoel

19

-8

11

-8

3

-3

0

Totalen

178.781

-7.538

171.243

-7.896

163.347

21

163.368