Begroting 2017

Toelichtingen op reserves

Naam r
reserve

Doel

Maximale omvang

Saldo 
31-12-2017

Toelichting mutaties

Beoordeling
 niveau

Algemene Egalisatiereserve (AER)

Deze reserve dient voor het opvangen van onvoorziene verliezen op de korte en lange termijn.

31.300

In 2017 voegen we aan de AER toe een bedrag van 1,2 miljoen euro. Dit heeft vooral betrekking op de vrijval huur kantoor Europaweg. Op grond van afspraken bij de begroting 2016 voegen we aanvullend ter verhoging van het weerstandsvermogen 2,2 miljoen euro toe.
We onttrekken 9,3 miljoen euro ter dekking van de in deze begroting opgenomen knelpunten. Verder  zetten we volgens eerdere afspraken 0,4 miljoen in voor de ringwegen.

Voldoende

Rente egalisatiereserve

Deze reserve dient voor het opvangen van renteschommelingen

 1.750

1.750

Er zijn geen mutaties begroot

Voldoende

Egalisatiereserve VSD

Deze reserve dient als buffer voor het opvangen van schommelingen bij de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg

1.993

De dotatie van € 3.350 (extra beleid) houdt verband met de uitgaven in het kader van het sociaal domein

Voldoende

Onderwijshuis-vesting

Deze reserve dient voor het opvangen van risico's en het mogelijk maken van toekomstige investeringen.

 5.000

2.142

Rentetoevoeging € 17.000.

Voldoende

Nieuwbouw VMBO

Deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten

1.717

Er zijn geen mutaties begroot. Het niveau is op dit moment onvoldoende omdat de verkoop van een gebouw nog moet plaatsvinden. De opbrengst hiervan wordt gestort in deze reserve om de toekomstige kapitaallasten te dekken. Er zijn geen mutaties begroot. Het niveau is op dit moment onvoldoende omdat de verkoop van een gebouw nog moet plaatsvinden. De opbrengst hiervan wordt gestort in deze reserve om de toekomstige kapitaallasten te dekken. 

Onvoldoende

WGA

Deze reserve dient voor het afdekken van het eigen risico op de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

1.000

970

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Aandelen Essent NV

Deze reserve dient voor de tegenwaarde van ontvangen aandelen EGD bij overgang EGG naar EGD (nu: Essent).

1.294

 Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Extra beleid

Deze reserve dient voor het opnemen van nog te besteden extra beleidsmiddelen..

1.749

Rente toevoeging van € 1.000. Onttrekking van € 1.000  ter dekking van de kosten van internetaansluitingen.

Voldoende

Martiniplaza BV

Deze reserve dient voor de herwaardering van de aandelen van Martiniplaza BV.

4.014

 Er zijn geen mutaties begroot

Voldoende

Ten Boer

Deze reserve dient voor de verrekening van voordelen  en nadelen in de samenwerking met de gemeente Ten Boer.

325

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Frictiekosten bezuinigingen

Deze reserve dient  om incidentele kosten te dekken  die voortvloeien uit vastgestelde maatregelen van de bezuinigingstaakstelling.

606

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Flankerend beleid

Deze reserve dient om de kosten te dekken die voortvloeien uit de  herplaatsing van medewerkers in het kader van de bezuinigingsoperatie.

3.014

In 2017 zal € 500.000  worden ingezet voor de plaatsing van boventallige medewerkers.

Voldoende

Personeel in balans

Deze reserve dient voor het  dekken van kosten van het programma 'Personeel in Balans', het nieuw op te richten Loopbaancentrum en de resterende frictiekosten uit de bezuinigingen 2004-2006.

147

 Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Frictiekosten Reorganisatie

Deze reserve dient voor het dekken van frictiekosten als gevolg van een aantal organisatiewijzigingen.

1.546

 De onttrekking van € 3,7 miljoen heeft betrekking op de verwachte kosten van de reorganisaties van de gemeente Groningen.

Voldoende

Verkiezingen

Deze reserve dient voor de egalisatie van de kosten van verkiezingen

628

Reguliere storting van € 488.000  vanuit het meerjarenbeeld.
Onttrekking van € 518.000 ter dekking van de kosten voor het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2017. 

Voldoende

Afkoopsommen onderhoud graven

Deze reserve dient voor  het reserveren van ontvangen afkoopsommen van nabestaanden. Aanwending vindt plaats ten behoeve van het onderhoud van graven.

1.475

Rentetoevoeging € 12.000.
Dotatie uit de exploitatie  € 24.000  
Onttrekking van € 36.000 ten gunste van de exploitatie.

Voldoende

Geluid-reducerend asfalt

Deze reserve dient voor de dekking van de meerkosten  van asfaltering door middel van  geluidswerend asfalt ten opzichte van de gebruikelijke asfaltering.

400

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Kunstvoorraad CBK

Deze reserve dient voor het dekken van kosten welke voortvloeien uit schade of verlies van kunstwerken,  waarvoor geen verzekering is afgesloten,  ven het Centrum Beeldende Kunst (CBK).

2.516

1.647

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Kunst op straat

Deze reserve dient voor het financieren van kunst bij nader te bepalen kunstprojecten in de openbare ruimte. Het fonds wordt beheerd door het Centrum Beeldende Kunst.

650

Voldoende

Bodemsanering

Deze reserve dient voor de dekking van kosten  van bodemsaneringen die niet uit andere bronnen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is deze reserve specifiek bestemd voor het afdekken van eventuele schadeclaims betreffende in het verleden door de gemeente uitgegeven grond, alsmede claims van de rijksoverheid in verband met ongerechtvaardigde verrijking en de slibsanering.

5.432

Er wordt een rentetoevoeging van        € 43.000 begroot. De toevoeging ten laste van de exploitatie van                    € 125.000 bestaat uit de jaarlijkse storting. De onttrekking van € 125.000 heeft onder andere betrekking op  personele kosten.

Voldoende

Bouwleges

Deze bestemmingsreserve dient om risico’s voor tegenvallende inkomsten leges bouwactiviteiten (omgevingsvergunning), op te kunnen vangen. Voeding vindt plaats uit eventuele meeropbrengsten leges bouwactiviteiten.

 907

663

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende 

Gemeente-
garanties

Deze reserve dient er voor om eventuele claims gemeente garantie te kunnen opvangen.

150

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Groninger Monumenten-fonds

Deze reserve dient als buffer voor de lening  die verstrekt is aan het Groninger Monumentenfonds.

1.000

932

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Stimulerings-fonds Vhv

Deze reserve dient er voor om personen of instellingen de kans te geven onder aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen voor initiatieven betreffende aanschaf van een pand, renovaties, woningaanpassingen, groot onderhoud, activiteiten in de gebouw de omgeving.

14.935

Rentetoevoeging  € 119.000.

Voldoende

BWS

Rente voorziening BWS

157

 Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

WarmteStad

Deze reserve dient  voor het afdekken van het risico van een rekening courant-verhouding met WarmteStad BV.

59

Toevoeging van € 1.000

Voldoende

Bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties

Deze reserve dient voor het reserveren van middelen die vrijkomen door activering van bovenwijkse voorzieningen in de grondexploitaties

8.491

Rentetoevoeging € 236.000. Onttrekking van € 2 miljoen ruil incidentele-structurele middelen.

Voldoende

Forum garage

Deze reserve dient voor het afdekken van het risico parkeergarage Forum

4.900

Jaarlijks wordt uit de exploitatie van het parkeerbedrijf € 700.000  toegevoegd aan de reserve Forum garage

Voldoende

Grondbank

Deze reserve dient  ter dekking van risico's en financiering van door de grondbank uitgevoerde aankopen.

4.273

Rentetoevoeging van € 34.000.

Voldoende

Grondzaken

Deze reserve dient voor de vorming van een toereikende buffer voor het opvangen van schommelingen op de grondexploitaties.  

47.169

Rentetoevoeging € 728.000. De toevoeging van € 61.000 betreft: exploitatieresultaat op de producten Binnenbezitingen, Niet in exploitatie genomen gronden en Bouwrijpe kavels. De onttrekking van € 3,3 miljoen betreft: Afboeken kosten plankosten complexen (€ 125.000 ), Uitvoeren motie erfpacht (€ 55.000), Resultaat exploitatie erfpacht               (€ 96.000) en het Afboeken van boekwaarde en resultaat op exploitatie strategische gronden (€ 3 miljoen).

Voldoende                                

Reserve Stedelijk Investeringsfonds

Deze reserve dient voor nog niet uitgegeven (rijks)middelen voor toekomstige projecten. 

27.371

Rentetoevoeging van € 214.000.  Storting van € 1,5 miljoen voor uitvoeringsprogramma binnenstad. Een onttrekking van
€ 1,13 miljoen voor gebiedsgericht werken.

Voldoende

Parkeren

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van het parkeerbedrijf

2.409

Het resultaat op de exploitatie van het parkeerbedrijf wordt begroot op
 € 1,2 miljoen en wordt toegevoegd aan deze reserve. 

Voldoende

Wonen Boven Winkels

Deze reserve dient als weerstandsvermogen voor de oprichting van de NV Wonen boven Winkels Groningen waar de gemeente in participeert.

550

De verwachting is dat de N.V. Wonen boven winkels in 2017 wordt geliquideerd. De onttrekking wordt gebruikt voor gedeeltelijke dekking van de geactiveerde deelneming.

Voldoende 

Fonds Economische Ontwikkelingen

Deze reserve dient voor het stimuleren van de economische ontwikkelingen in de stad.

155

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Wachtgeld en Mobiliteit

Deze reserve dient voor de dekking van wachtgelduitkeringen en kosten van mobiliteit.

42

 Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Esserberg

Deze reserve dient voor de dekking kapitaallasten deel  investering 'renovatieplan sportpark Esserberg'.

39

De onttrekking van € 3.000 betreft de dekking van een deel van de kapitaallasten "renovatieplan sportpark Esserberg" .

Voldoende

Recreatiegebied Kardinge

Deze reserve dient voor de dekking van toekomstige uitgaven van de herinrichting van het kerngebied van het recreatiegebied Kardinge.

547

De begrote onttrekking van                    € 22.000 heeft betrekking op de jaarlijkse kapitaallast.

Voldoende

Bijdrage MFA de Wijert

Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van het project Multifunctionele Accommodatie De Wijert.

800

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Exploitatierisico Forum

Deze reserve dient er voor om de financiële risico's van de exploitatie van het Groninger Forum te dekken, die ontstaan zijn door de verwachte latere opening van het gebouw.

3.500

2.321

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

BSV Paddepoel

Deze reserve dient voor de dekking van de kosten aanbouw
BSV (Buurt- en Speeltuinvereniging) Paddepoel.

83

19

Voor een periode van 10 jaar wordt jaarlijks 8 duizend euro aan deze reserve onttrokken ten behoeve van de exploitatie van de buurt- en speelvoorziening Paddepoel. 

Voldoende

Totaal reserves

178.781

Naam reserve

Doel

Maximale omvang

Saldo 
31-12-2017

Toelichting mutaties

Afvalstoffenheffing

Het opvangen van prijsschommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing. Voeding: overdekking van meer dan 100% in enig jaar van de afvalstoffenheffing

8% v/d omzet inzameling huishoudelijk afval

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Vastgoed verkoopopbrengst tbv bezuinigingen

Opbrengsten van het afstoten van vastgoed in enig jaar aan een bezuinigingstaakstelling van een volgende jaar toe te rekenen en tijdelijk te reserveren.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Regio Specifiek Pakket ZZL

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2008 is de reserve RSP ingesteld. De diverse projecten uit het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) dienen hier uit te worden gefinancierd.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Kosten dualisme

Het afdekken van incidentele lasten vanaf  2003 over de gewenste ondersteuning voor de raad (raadsgriffie) als gevolg van de invoering van het dualisme.

0

Riolering

Als er resultaten worden gerealiseerd op de exploitatie riolering zullen deze worden verrekend met de bestemmingsreserve Riolering. Deze reserve geeft mede inzicht in de mate waarin de planning van het GWRP gehaald wordt.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Gresco

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van Gresco

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

Aan deze reserve wordt jaarlijks de gemeentelijke nominale compensatie voor de subsidiebudgetten toegevoegd. Datzelfde geldt ook voor de van het rijk ontvangen compensatie voor integratie-uitkeringen.
Aan instellingen vergoeden wij deze compensatie met een vertraging van twee jaar. Dus jaarlijks wordt een bedrag aan deze reserve onttrokken dat gelijk staat aan de dotatie van twee jaar eerder.

0

De raad heeft voor gesubsidieerde instellingen een accressystematiek vastgesteld waarbij het concernaccres met een vertraging van twee jaar wordt verwerkt in de subsidiebudgetten. Het verschil tussen het in enig jaar ontvangen en het in de subsidiebudgetten “doorgegeven” concernaccres wordt verrekend met deze bestemmingsreserve. Bij raadsbesluit van 19 is een veiligheidsklep ingebouwd waardoor het financiële risico voor de gemeente - een negatieve reserve – verdwijnt. Het accres wordt niet meer op percentages aan instellingen doorgegeven maar op basis van beschikbaar budget.