Begroting 2017

Verloopoverzicht reserves 2017

Naam reserve
(bedragen x € 1.000)

Begroot
Saldo
31-12-2016

Prognose

Prognose       Saldo
31-12-2016

Rente 2017

Prognose toevoeging in 2017

Prognose onttrekking in 2017

Saldo
31-12-2017

Algemene Egalisatiereserve

Algemene Egalisatiereserve (AER)

37.611

0

37.611

3.426

9.737

31.300

Bestemmingsreserve Egalisatie Tarieven

overige egalisatiereserves

Rente egalisatiereserve

1.750

0

1.750

1.750

Egalisatiereserve VSD

4.693

-1.900

2.793

3.350

4.150

1.993

Bestemmingsreserves Overig

Onderwijshuisvesting

2.125

0

2.125

17

0

0

2.142

Nieuwbouw VMBO

1.717

0

1.717

0

0

1.717

WGA

1.000

-30

970

0

0

970

Aandelen Essent NV

1.294

0

1.294

1.294

Extra beleid

1.749

0

1.749

1

0

1

1.749

Martiniplaza BV

4.014

0

4.014

4.014

Ten Boer

325

0

325

325

Frictiekosten bezuinigingen

156

450

606

606

Flankerend beleid

3.873

-359

3.514

500

3.014

Personeel in balans

147

0

147

147

Frictiekosten Reorganisatie

8.407

-3.177

5.230

3.684

1.546

Verkiezingen

658

0

658

488

518

628

Afkoopsommen onderhoud graven

1.475

0

1.475

12

24

36

1.475

Geluidsreducerend asfalt

400

0

400

400

Kunstvoorraad CBK

1.647

0

1.647

1.647

Kunst op straat

713

-63

650

650

Bodemsanering

5.346

43

5.389

43

125

125

5.432

Bouwleges

663

0

663

0

0

663

Gemeentegaranties

150

0

150

150

Groninger Monumentenfonds

932

0

932

932

Stimuleringsfonds Vhv

14.816

0

14.816

119

0

0

14.935

BWS

157

0

157

0

0

0

157

WarmteStad

58

0

58

1

0

59

Bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties

24.655

-14.400

10.255

236

0

2.000

8.491

Forum garage

4.200

0

4.200

700

0

4.900

Grondbank

4.239

0

4.239

34

4.273

Grondzaken

49.688

-37

49.651

728

61

3.271

47.169

Reserve Stedelijk Investeringsfonds

26.761

0

26.761

214

1.526

1.130

27.371

Parkeren

1.251

0

1.251

1.158

0

2.409

Wonen Boven Winkels

1.000

0

1000

0

450

550

Fonds Economische Ontwikkelingen

155

0

155

155

Wachtgeld en Mobiliteit

42

0

42

42

Esserberg

42

0

42

0

3

39

Recreatiegebied Kardinge

569

0

569

22

547

Bijdrage MFA de Wijert

800

0

800

800

Exploitatierisico Forum

2.321

0

2.321

2.321

BSV Paddepoel

27

0

27

8

19

211.626

-19.473

192.153

1.404

10.859

25.635

178.781

De volgende reserves hebben begin 2017 en eind 2017 saldo € 0. Dit kan omdat de reserve eind 2016 wordt opgeheven of omdat er nog geen toevoegingen aan de reserve zijn gedaan.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroot Saldo
31-12-2016

Prognose

Prognose       Saldo
31-12-2016

Rente 2017

Prognose toevoeging in 2017

Prognose onttrekking in 2017

Saldo
31-12-2017

Afvalstoffenheffing

0

0

0

0

Vastgoed verkoopopbrengst tbv bezuinigingen

697

-697

0

0

0

0

Regio Specifiek Pakket ZZL

-400

400

0

0

0

Kosten dualisme

27

-27

0

0

0

Riolering

0

0

0

0

Gresco

0

0

0

0

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres

-300

300

0

5.557

5.557

0