Begroting 2017

Financiering

Door de voorgenomen investeringen en mutaties op de financiële activa stijgt de boekwaarde van de gemeentelijke activa van € 1,520 miljard naar € 1,536 miljard. De financiering van deze boekwaarde geschiedt door middel van de reserves en voorzieningen van de gemeente, door geldleningen die de gemeente in het verleden heeft aangetrokken, door het inzetten van kort geld of door het aantrekken van nieuwe geldleningen.

De omvang van de reserves neemt naar verwachting af van € 192 miljoen naar € 179 miljoen en de omvang van de voorzieningen blijft nagenoeg gelijk (€ 23 miljoen). Per saldo komen de eigen financieringsmiddelen daarmee eind 2017 naar verwachting uit op € 202 miljoen. Het overgrote deel van de € 1,536 miljard aan boekwaarde financieren wij met langlopende leningen. Het totaal aan aangetrokken lange geldleningen begin 2017 bedraagt naar verwachting € 1,266 miljard. Hierop wordt 35 miljoen afgelost en 76 miljoen aan nieuwe leningen worden aangetrokken. Het bedrag van de opgenomen lange geldleningen eind 2017 komt daarmee uit op € 1,307 miljard. Het verschil tussen de geraamde boekwaarde van € 1,536 miljard en de opgenomen lange geldleningen en reserves en voorzieningen bedraagt € 29 miljoen. Dit bedrag financieren wij door het inzetten van kort geld of door alsnog nieuwe geldleningen aan te trekken.