Begroting 2017

Materiële vaste activa

Bij de vaste activa ramen wij voor € 80 miljoen aan investeringen met daartegenover € 31,5 miljoen aan subsidies. In combinatie met de geraamde afschrijvingen van € 34,1 miljoen stijgt daardoor de boekwaarde van de vaste activa van € 966 miljoen naar € 980 miljoen.

De € 80 miljoen aan investeringen in vaste activa onderscheiden we naar drie soorten, namelijk:

  • Routine investeringen: € 12,1 miljoen;
  • Beleidsmatige investeringen: € 34,6 miljoen;
  • Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: € 33,3 miljoen.

Routine investeringen
De routine investeringen zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel. Voor 2017 verwachten wij de volgende investeringen:

Routine investeringen 2017 (bedragen x € 1.000)

Vervangingsinvesteringen I&A

2.315

Vervangingsinvesteringen Huisvesting 

700

Vervangingsinvesteringen Oosterpoort/ Stadsschouwburg

3.111

Vervanging materieel Stadsbeheer

5.452

Materieel Maatschappelijke Participatie

523

Totaal

12.101

Een deel van bovenstaande investeringen komt nog ten laste van de kredieten van voorgaande jaren (€ 1,053 miljoen). Dit houdt in dat wij in 2017 voor totaal € 11,048 miljoen aan nieuwe kredieten voor routine-investeringen nodig hebben. De kapitaallasten van de nieuwe kredieten voor routine investeringen 2017 hebben wij opgenomen in deze begroting.

 Routine-investeringen 2017 (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar te stellen krediet

Vervangingsinvesteringen I&A

2.315

Vervangingsinvesteringen Huisvesting 

411

Vervangingsinvesteringen Oosterpoort/ Stadsschouwburg

2.347

Vervanging materieel Stadsbeheer

5.452

Materieel Maatschappelijke Participatie

553

Totaal

11.078

Beleidsmatige investeringen
Beleidsmatige investeringen zijn investeringen waarover al principebesluiten zijn genomen en waarvoor de dekking is geregeld. Voor 2017 ramen wij voor € 34,6 miljoen aan beleidsmatige investeringen.

Beleidsmatige investeringen met economisch nut (bedragen x € 1.000)

Bruto

Verminderingen

Investeringen Sport en Recreatie

5.593

Vervanging riolering

26.500

14.500

Voorraad NIEGG gronden

2.500

Totaal 

34.593

14.500

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut zijn investeringen die in principe niet verhandelbaar zijn, maar wel een meerjarig nut (kunnen) hebben. Voor zover ze plaatsvinden in de openbare ruimte mogen ze worden geactiveerd. Voorbeelden hiervan zijn wegen, straten, pleinen, bruggen, openbaar groen. Voor 2017 ramen wij € 33,3 miljoen aan investeringen. Voor de financiering van deze investeringen leggen wij afzonderlijke raadsvoorstellen aan de gemeenteraad voor.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijknut
(bedragen x € 1.000)

Bruto

Verminderingen

Verkeer- en vervoerprojecten

19.190

15.000

Investeringen Binnenstadsvisie

5.669

2.000

Investeringen in scholen

5.433

Vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte

3.000

0

Totaal

33.292

17.000