Begroting 2017

Toelichting activa

Hieronder geven wij een toelichting op de verschillende onderdelen aan de activa kant van de balans.

1. Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten) verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Hier verantwoorden wij ook de bijdragen van activa van derden. Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met aflossingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2016

Vermeerdering
2017

Afschrijving
2017

Boekwaarde
31-12-207

Rente
2017

Totaal kapitaal
lasten

 Parkeergarage Westerhaven 

3.762

-

131

3.631

-

131

 Stripmuseum 

307

-

13

294

-

13

Totaal bijdrage aan activa van derden

4.069

-

144

3.925

-

144

2. Materiële vaste activa

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Er zijn drie soorten materiële vaste activa:

  • Activa met een economisch nut.Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. In overeenstemming met de financiële verordening worden publieke parkeervoorzieningen en investeringen met een specifieke regelgeving annuïtair afgeschreven. De overige materiële vaste activa met een beperkte levensduur worden vanaf het moment van ingebruikname lineair afgeschreven;
  • Activa met economisch nut heffing gerelateerd.Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Hier worden met name investeringen voor riolering en inzameling van huishoudelijk afval op verantwoord. Dit geldt tevens voor investeringen waarvoor begraafrechten (kunnen) worden geheven. In overeenstemming met de financiële verordening wordt riolering annuïtair afgeschreven;
  • Activa met een maatschappelijk nut.Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadbesluit wordt het actief lineair afgeschreven conform de termijnen uit de financiële verordening.

Investeringen worden lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur. Als uitzondering is een annuïteiten afschrijving toegestaan voor aanleg rioleringen en publieke parkeergarages (gesloten financieringsstructuur) en investeringen met specifieke (rijks)regelgeving. Bij publieke parkeergarages en gebouwen die behoren tot het kernvastgoed wordt rekening gehouden met een restwaarde. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn conform de lijst met afschrijvingstermijnen uit de Financiële verordening gemeente Groningen.
 
3. Financiële vaste activa

Kapitaal verstrekkingen
 (bedragen x € 1.000 )

Boekwaarde
31-12-2016

Vermeerdering
2017

Vermindering
2017

Boekwaarde
31-12-2017

Rente
2017 

Totaal
lasten

Aandelen Waterbedrijf Groningen

2.458

2.458

57

57

Aandelen Martiniplaza

3.916

3.916

90

90

Enexis

783

783

18

18

EPZ

328

328

8

8

Vordering op Vordering Enexis BV

10.088

10.088

164

164

Vordering op Verkoop Vennootschap BV

1.367

1.367

31

31

Vordering op CBL Vennootschap BV

222

222

5

5

BNG

824

824

19

19

Aandelen kapitaal CNG BV

1.190

1.190

27

27

NV Wonen boven winkels

1.000

1.000

23

23

Euroborg

48

48

1

1

Airport Eelde

1

1

0

Warmstad BV

1

9.000

9.001

0

Aandelen Gron.Monumentenfonds

448

448

10

10

Totaal deelnemingen

22.673

9.000

0

31.673

453

453

Overige verbonden partijen

St. t.b.v. kapitaaldeelname in GEMM CV

-

-

-

-

-

-

St. t.b.v. zeggenschap in GEMM Beheer BV

-

-

-

-

-

-

Totaal overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

Kapitaalverstrekkingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, waarbij deelnemingen tegen marktwaarde zijn gewaardeerd indien deze lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Waar nodig is bij leningen u/g een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Het overzicht van deze leningen staat in de paragraaf financiering onderdeel Overzicht uitgezette langlopende leningen.

Voorraden
De niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn vanaf 2016 verantwoord onder de materiële vaste activa (gronden en terreinen). De Overige grond- en hulpstoffen zijn vanaf 2016 verantwoord onder de materiële vaste activa (gronden en terreinen).  

Het onderhanden werk bestaat uit opdrachten derden en gronden in exploitatie. De onderhanden werken gronden in exploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen en subsidies. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord.

Deze categorie wordt gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor als voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
 
5. Uitzettingen < 1 jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt als volgt bepaald: indien de werkelijke deurwaardersposten hoger zijn dan de voorziening wordt de voorziening opgehoogd tot het werkelijke bedrag.

6. Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
 
7. Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.