Begroting 2017

Balans 2017-2020

 ACTIVA (bedragen x € 1.000) 

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

Vaste activa

1. Immateriële activa

4.213

4.069

3.925

3.781

3.637

3.493

Kosten sluiten geldleningen

0

0

0

0

0

0

Kosten onderzoek en ontwikkeling

 0

Bijdrage aan activa van derden

4.213

4.0690

3.925

3.781

3.637

3.493

2. Materiële vaste activa

 961.427

 965.742

980.123 

999.654 

 993.398

 984.895

waarvan economisch nut

525.855

520.315

522.788

532.614

519.033

505.937

waarvan economisch nut heffing gerelateerd

152.373

160.250

171.613

178.437

184.108

189.564

waarvan maatschappelijk nut

283.199

285.177

285.722

288.603

290.257

289.394

3. Financiële vaste activa

 482.792

 460.315

 451.777

 442.876

 433.966

 424.755

Kapitaalverstrekkingen:

1. Deelnemingen

22.673

22.673

31.673

31.673

31.673

31.673

2. Gemeenschappelijke regelingen

 0

 0

 0

 0

 0

 0

3. Overige verbonden partijen

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Uitgezette leningen:

1. Openbare lichamen

 0

 0

 0

 0

 0

 0

2. Woningbouwcorporaties

137.981

119.692

103.472

95.893

88.329

80.488

3. Deelnemingen

303.340

302.368

301.372

300.350

299.302

298.225

4. Overige verbonden partijen

2.442

2.141

1.997

1.849

1.699

1.546

Overige langlopende leningen

16.356

13.441

13.263

13.111

12.963

12.823

Uitzettingen in Rijk's schatkist > 1 jaar

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Uitzettingen Nederlands schuldpapier > 1 jaar

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Overige uitzettingen > 1 jaar

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Totaal vaste activa

1.448.432

1.430.126

1.435.825

1.446.311

1.431.001

1.413.143

Vlottende Activa

4. Voorraden

 77.174

 92.392

 102.567

 127538

 137.546

 127.575

Grond- en hulpstoffen

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Waarvan niet in exploitatie genomen bouwgrond

 0

 0

 0

 0

 0

Waarvan grond- en hulpstoffen

0

 0

 0

 0

 0

 0

Onderhanden werk

74.938

89.938

100.266

125.266

135.266

125.266

Gereed product en handelsgoederen

2.236

2.454

2.301

2.272

2.280

2.309

Vooruitbetalingen

 0

 0

 0

 0

 0

 0

5. Uitzettingen < één jaar

 85.683

 92.340

 91.932

 87.687

 88.040

 89.137

Vorderingen op openbare lichamen

39.612

24.519

25.306

26.270

28.674

28.876

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

 0

700

840

308

370

444

Overige kasgeldleningen

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Uitzettingen in Rijk's schatkist < 1 jaar

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Rekening courant verhoudingen met het Rijk

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Uitzettingen Nederlands schuldpapier < 1 jaar

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Overige vorderingen

35.071

56.121

54.786

50.109

47.996

48.817

Overige uitzettingen

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Takken van dienst

 0

 0

 0

 0

 0

 0

6. Liquide middelen

5.464

4.457

4.219

5.063

5.561

4.953

7. Overlopende activa

 30.460

 25.567

 26.745

 22.237

 21.988

 25.399

Nog te ontvangen van de Europese Unie

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Nog te ontvangen bijdrage van het Rijk

13.663

9.413

11.103

7.264

8.325

9.954

Overige Nederlandse overheidslichamen

5.512

3.205

3.205

3.205

3.205

3.666

Overige nog te ontvangen bedragen

11.285

12.949

12.437

11.768

10.458

11.779

Totaal vlottende activa

198.781

214.756

225.463

242.525

253.134

247.063

TOTAAL ACTIVA

1.647.213

1.644.882

1.661.288

1.688.836

1.684.135

1.660.206

 PASSIVA (bedragen x €1.000) 

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

Vaste Passiva

8. Eigen vermogen

243.376

192.153

178.781

171.243

163.347

163.368

Algemene Egalisatiereserve (AER)

36.617

37.611

31.300

28.874

27.840

28.648

Bestemmingsreserve voor egalisatie tarieven

0

0

0

0

0

Overige egalisatiereserves

2.312

4.543

3.743

4.243

4.743

6.743

Bestemmingsreserves overig

168.395

149.999

143.738

138.126

130.764

127.977

Rekeningresultaat voor bestemming

36.052

-

-

-

-

-

9. Voorzieningen

25.623

22.899

23.469

24.265

24.043

24.830

10. Vaste schulden > 1 jaar

Obligatieleningen

 0

 0

 0

 0

0

Onderhandse leningen

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1. binnenlandse pensioenfondsen
      en verzekeringsinstellingen

 0

 0

 0

 0

 0

 0

2. binnenlandse banken en overige. financiële  instellingen

1.127.669

1.205.821

1.236.867

1.279.266

1.282.206

1.253.666

3. binnenlandse bedrijven

 0

 0

 0

 0

 0

 0

4. Openbare lichamen

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

5. overige binnenlandse sectoren

1.201

1

1

1

1

1

6. buitenlandse instellingen

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Door derden belegde gelden

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Waarborgsommen

1.057

1.021

1.016

998

1.001

1.019

Totaal vaste passiva

1.461.426

1.484.395

1.502.634

1.538.264

1.533.098

1.505.384

Vlottende passiva

11. Netto-vlottende schulden < 1 jaar

 151.418

 103.952

114.795 

 107.288

 108.046

 110.615

Kasgeldleningen van openbare lichamen

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Overige  kasgeldleningen o/g

71.000

42.900

42.900

42.900

42.900

42.900

Banksaldi

12.348

17.783

14.121

13.365

13.165

13.351

Overige schulden

68.070

43.271

57.774

51.204

52.138

54.491

12. Overlopende passiva

 34.369

56.535

 43.859

 43.284

 42.991

 44.207

Verplichtingen 

25.978

37.033

31.729

30.986

30.218

31.189

Vooruit-ontvangen bedragen van EU

1.862

11.293

4.702

4.733

5.056

5.529

Vooruit-ontvangen bedragen van het Rijk

2.258

2.839

2.569

2.616

2.669

2.590

Vooruit-ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen

306

385

348

355

362

351

Overige vooruit ontvangen bedragen

3.965

4.985

4.511

4.594

4.686

4.548

Totaal vlottende passiva

185.787

160.487

158.654

150.572

151.037

154.822

Totaal Passiva

1.647.213

1.644.882

1.661.288

1.688.836

1.684.135

1.660.206