Begroting 2017

3.1.2 Nieuwe impuls vensterschool

In de Vensterscholen verbinden en bundelen we onderwijs met andere maatschappelijke activiteiten en voorzieningen. Bijvoorbeeld kinderopvang, WIJ-team, sport en welzijn. Hierdoor creëren we een breed aanbod, dagen we kinderen uit en krijgen ze volop kansen om hun talenten te ontwikkelen.

In 2013 verscheen het samen met de schoolbesturen opgestelde Ambitiedocument nieuwe impuls vensterscholen. Hiermee voert het onderwijs nu de regie op de samenwerking. In een gezamenlijke stuurgroep zitten onderwijs, opvang, gemeente en het lectoraat Integraal jeugdbeleid. Daarin stimuleren we vensterscholen om te werken aan versterking van de volgende vier thema’s:

  • een gezamenlijk pedagogisch fundament;
  • doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar;
  • ouderbetrokkenheid;
  • ondersteuning en zorg.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2014

Behaald
 2015

Begroot
2016

Beoogd
 2017

% vensterscholen

60%

65%

70%

>70%

Hoe staan we ervoor?

In 2014 en 2015 zijn voor de nieuwe impuls 16 Vensterschoolplannen ingediend. Begin 2016 hebben 3 nieuwe scholen zich aangemeld. In juni 2015 vond een eerste meting plaats naar de resultaten van de nieuwe impuls vensterscholen. Uit deze meting blijkt dat de vensterscholen voldoende tot ruim voldoende werken aan de thema’s pedagogisch fundament, doorgaande ontwikkelingslijn, ondersteuning & zorg  en ouderbetrokkenheid. In juni 2016 heeft de eindmeting plaatsgevonden. In de eindmeting is men nog positiever over pedagogisch fundament, doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid (vooral het onderwijs) maar minder tevreden over de pijler ondersteuning en zorg. De samenwerking tussen de WIJ teams en de vensterscholen is nog een ontwikkelpunt. Daarnaast pleit men voor een duurzame inzet van middelen.

Wat willen we bereiken in 2017?

We blijven samen met het onderwijs de pijlers van de Vensterschool versterken. We leggen een soepele verbinding tussen de Wij-teams en de vensterscholen en komen tot een werkwijze op basis waarvan we middelen voor de vensterscholen duurzamer in kunnen zetten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Herijken van de huidige aanpak op basis van de evaluatie;
  • Ontwikkelen van een nieuwe wijze van subsidiëren voor vensterscholen;
  •  Basisscholen stimuleren tot borging van de plannen;
  • Deelname aan de stuurgroep Vensterschool als begeleiding bij uitvoeringsplannen van Vensterscholen.