Begroting 2017

4.1.4 Diversiteit, integratie en emancipatie

We zijn er van overtuigd dat diversiteit onze stad sterker, creatiever en innovatiever maakt. We willen dat iedereen in Groningen, ongeacht herkomst, geslacht, geaardheid of andere oorzaken, de zelfde kansen krijgt om actief aan onze samenleving mee te doen. Kwetsbare etnische en culturele groepen ondersteunen we met specifiek beleid. We willen dat iedereen in Groningen zich thuis voelt: een stad waar al die verschillende mensen de stad sterker en aantrekkelijker maken. Daarvoor subsidiëren wij cursussen, activiteiten en projecten van maatschappelijke organisaties.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald
2014

Behaald

2015

Begroting

2016

Beoogd
2017

Aantal samenwerkingspartners die aan de diversiteitsagenda werken

-

-

-

10

% inwoners dat zich gediscrimineerd voelt op basis van culturele herkomst, geslacht, geloof of seksuele geaardheid

-

-

-

Hoe staan we ervoor?

Emancipatie, integratie  en diversiteit hebben blijvende aandacht nodig. De diversiteitsagenda is een goede kapstok om aan de hand van de diversiteitsthema's activiteiten, interventies en werkwijzen te blijven ontwikkelen en antwoorden te vinden op vraagstukken die passen bij deze tijd. Zelforganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. Er is daarnaast aandacht voor integratie in het reguliere beleid en bij de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken en de WIJ-teams.

Voor specifieke doelgroepen in de stad blijven extra inzet en beleid noodzakelijk en wenselijk. In 2016 maakten we met hulp van Design Thinking een campagne om aandacht te vestigen op de kracht van de verschillen. De 31 deals van Kracht On Tour, gericht op het verhogen van de economische zelfstandigheid van vrouwen zijn voor het grootste deel uitgevoerd of hebben voortdurend aandacht. Dat geldt ook voor de vier deals voor de eigen organisatie. In de paragraaf 9: bedrijfsvoering staat op welke wijze wij daar zelf invulling aan geven, want wij vinden het belangrijk dat de gemeente een afspiegeling is van de samenleving waar ze werkzaam in is en daarbij zelf het goede voorbeeld geeft.

We hebben in 2016 deelgenomen aan Shelter City. Wij ontvingen een mensenrechtenactivist in het kader van het nationale Shelter City Programma. Shelter City is bedoeld om buitenlandse mensenrechtenverdedigers voor een periode van drie maanden onderdak te verlenen om in Groningen even op adem te komen en om buiten het zicht van het regime van het land van herkomst in alle rust te kunnen werken.

We nemen onze verantwoordelijkheid bij het huisvesten, integreren en participeren van asielzoekers en statushouders. Gezamenlijk concentreren we ons op een versnelling waarbij we de inspanningen voor asielzoekers en vluchtelingen eerst en voornamelijk richten op huisvesting. Voor de vergunninghouders richten we ons vervolgens op taalverwerving, opleiding, participatie, werk en gezondheid. Dit alles is erop gericht om een snelle verbinding tot stand te brengen tussen asielzoeker, vergunninghouder en de Groningse samenleving.

De verhoogde instroom van vluchtelingen heeft tot gevolg dat het aantal statushouders in de gemeente Groningen sterk is toegenomen. Om de integratie van deze groep bespoedigen intensiveren we de maatschappelijke begeleiding van deze vergunninghouders. Zie hiervoor beleidsveld 4.2.5: Vluchtelingen en asielzoekers.

Wat willen we bereiken in 2017?

De diversiteitscampagne is gestart in de nazomer van 2016 en zal ook in 2017 met verschillende activiteiten vervolgd worden. Met de Diversiteitsagenda en de diversiteitscampagne verbinden we verschillende bevolkingsgroepen in Groningen met elkaar. De deelnemers stemmen activiteiten op elkaar af en ontwikkelen samen nieuwe activiteiten.

We faciliteren projecten en activiteiten die de thema's van de diversiteitsagenda aan de orde stellen, uitwerken en verder tot ontwikkeling brengen. We organiseren minimaal 2 keer per jaar een diversiteitscafé die stedelijke netwerken versterkt en de thema's onder de aandacht brengt. We ontwikkelen een werkwijze met zelforganisaties en maatschappelijke organisaties die de doelen van de agenda dient met behulp van het activiteitenbudget.
We organiseren Diversity Day en ondersteunen de regenboogweek en de activiteiten van het platform voor religie en samenleving.

2017 is het laatste jaar waarin wij gebruik kunnen maken van de zogenaamde rijksregenbooggelden 2015-2017, bedoeld om de emancipatie van de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT)-gemeenschap in de stad te bevorderen. In 2017 zetten we de beschikbare € 20.000 opnieuw in voor het uitvoeren van de meerjarenprogramma's van het COC Groningen-Drenthe en het Platform LHBT Groningen. Doel van deze programma's is om de sociale acceptatie van lhbt'ers in de stad te bevorderen en de zichtbaarheid van de LHBT-gemeenschap te vergroten. Momenteel is nog geen zicht op een vervolg van de regenbooggelden. In 2017 gaan we bekijken hoe wij zonder rijksmiddelen de lijn die is ingezet vanaf 2008 ook in 2018 kunnen waarborgen.

We zetten ons in om actieve verbindingen tussen vergunninghouders en de Groningse samenleving tot stand te brengen. Ook plegen we inzet op het verhogen van het taalniveau van vergunninghouders.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren van activiteiten aan de hand van de Diversiteitsagenda en verbinden van verschillende bevolkingsgroepen in Groningen door middel van een Diversiteitscampagne voor de stad;
  • Activiteitenbudget voor zelforganisaties gerichter inzetten op de relevante thema’s;
  • Subsidiëren provinciale Discriminatie Meldpunt Groningen;
  • Subsidiëren activiteiten voor Caribische Groningers (Antillianenbeleid);
  • Subsidiëren activeringsproject Somalische Groningers (MJD);
  • Subsidiëren van stedelijk Vrouwencentrum Jasmijn en haar projecten zoals Jasmijn zorgt, Jasmijn werkt en het bewegingsprogramma (zoals loopgroepen en zwem- en fietslessen).