Begroting 2017

4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld

We willen in Groningen voorkomen dat asielzoekers en vluchtelingen zonder voorzieningen op straat belanden. Op grond van gerechtelijke uitspraken bieden we sobere opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen de zogenoemde bed-bad-broodvoorziening. Daarnaast hebben we de verantwoordelijkheid om kwetsbare inwoners, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en ex-gedetineerden, zo kort als mogelijk en zolang als nodig, onderdak en begeleiding te bieden. De voorzieningen Beschermd wonen en Opvang zijn noodzakelijk voor de opvang van inwoners in crisissituaties en inwoners die vanwege psychiatrische aandoening of psychosociale problematiek aangewezen zijn op een niet (geheel) zelfstandige woonvoorziening.

Ook richten we ons op het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Hieronder verstaan we (ex-)partner-, ouderen- en kindermishandeling. We willen geweld in afhankelijkheidsrelaties zoveel mogelijk voorkomen en duurzaam beëindigen en als het zich voordoet adequaat optreden en opvang bieden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd

 2017

Aantal mensen in bed-bad-broodvoorziening

-

115

191

230

Aantal mensen dat gebruik maakt van de opvang

-

791

< 800

< 800

Aantal mensen dat duurzaam rehabiliteert met een eigen woonplek c.q. woonadres

-

-

-

50

Aantal mensen en het percentage dat korter dan 3 maanden verblijft in de opvang

-

-

-

50

Aantal mensen dat gebruik maakt
de voorziening Beschermd wonen

-

1.438

-

-

Aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis

888

817

> 900

> 900

Aantal huisverboden

45

61

>40

>40

Aantal betrokken kinderen bij huisverboden

43

87

>40

>40

Aantal casussen intensief casemanagement bij Veilig Thuis

-

-

> 10

> 50

Aantal vrouwen in de opvang

257

188

< 200

< 200

Aantal kinderen in de vrouwenopvang

217

209

<250

<250

% bezetting vrouwenopvang

99%

95%

> 90%

> 90%

Hoe staan we ervoor?

Sinds maart 2015 bieden we op grond van gerechtelijke uitspraken sobere opvang voor uitgeprocedeerde vreemdeling, de zogenoemde bed-bad-broodvoorziening. Volgens de bestaande afspraken vergoedt de rijksoverheid de kosten van opvang van deze groep uitgeprocedeerde vreemdelingen. Deze afspraak geldt tot er een bestuursakkoord tussen rijksoverheid en gemeenten is gesloten over de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten, naast opvang, ook verantwoordelijk voor beschermd wonen. De activiteiten hangen sterk met elkaar samen. De aanpak in relatie tot transformatie en vernieuwing van Beschermd wonen en Opvang voert de centrumgemeente Groningen samen met de regio vanaf 2016 integraal uit met een op programmatisch werken gerichte methodiek.

De gezamenlijke Groninger gemeenten hebben in 2014 een nieuwe regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vastgesteld, waarin we met alle ketenpartners afspraken hebben gemaakt over de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij ligt het accent op het verbeteren van de systeemgerichte aanpak (met name bij complexe en chronische geweldsituaties), de samenwerking tussen zorgpartners en het justitiële kader en de samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale veld (basisteams). Partners zijn onder meer Kopland, Veilig Thuis Groningen, de politie, het maatschappelijk werk, de reclassering, het Veiligheidshuis en de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland.

De capaciteit  van de vrouwenopvang benutten we maximaal. In 2014 maakte de rijksoverheid een nieuw model voor verdeling van de rijkssubsidies dat vanaf 2015 in fasen wordt ingevoerd. Voor Groningen betekent dit een forse verlaging van het budget en daardoor minder opvangplekken. We proberen dit (deels) op te vangen door de hulpverlening meer zonder vaste plek vorm te geven, waarbij we gebruik maken van het eigen sociale netwerk. De Vrouwenopvang heeft plannen om te verhuizen naar een nieuwe locatie, waar wonen en zorg meer gescheiden wordt en vrouwen (en hun kinderen) meer privacy hebben.

Wat willen we bereiken in 2017?

Onverkort streven wij ernaar te voorkomen dat mensen zonder voorzieningen op straat belanden. Dit doen we door:

 • Meer oplossen in de eigen regio of omgeving: Het is belangrijk dat de problematiek van mensen zoveel mogelijk in de eigen omgeving wordt aangepakt door gebruik te maken van het eigen netwerk en de aanwezige voorzieningen;
 • Meer aandacht voor preventie: Lokale sociale teams in gemeenten hebben zicht op inwoners met (complexe) problemen en bieden in een vroeg stadium ondersteuning op dreigende uitval te voorkomen;
 • Betere scheiding van taken centrumgemeente en de stadse taken: De centrumgemeente verdwijnt over enkele jaren. Steeds meer taken worden belegd bij individuele gemeenten zelf, dit geldt ook voor de gemeente Groningen;
 • Vergroting samenhang en samenwerking in cluster van gemeenten met partners uit het veld met als doel ontschotting en vergroting effectiviteit in de ondersteuning van de cliënt: In de regio Groningen geven wij reeds intensief vorm aan deze samenwerking, waarbij er sprake is van een gebundelde aanpak van Beschermd wonen en Opvang.;
 • Vergroting deelname aan de maatschappij van cliënten Beschermd wonen en Opvang: Het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en regie hebben over het eigen leven. Zodra mensen in staat zijn om (weer) zelfstandig inhoud en vorm te geven aan het (eigen) leven dan zijn vervolgstappen, zoals vormen van zelfstandige huisvesting, hierin ontzettend belangrijk;
 • Verbetering aanpak voor complexe en chronische huiselijk geweldsituaties: in 2016 zijn we hiervoor gestart met het project ‘intensief casemanagement’. Dit project is ondergebracht bij Veilig Thuis; hierbij zal gedurende 1 jaar een casemanager intensief, samen met alle betrokkenen, een systeemgerichte aanpak organiseren en volgen. Deze aanpak willen we in 2017-2018 doorontwikkelen naar een multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Bieden sobere opvang aan mensen zonder rechtmatig verblijf en het ondersteunen van hen in het verhelderen van een realistisch toekomstperspectief;
 • Hanteren van de zelfredzaamheidsmatrix: Iedere organisatie die door de gemeente wordt gesubsidieerd hanteert de zelfredzaamheidsmatrix;
 • Klant meer regie geven en netwerk versterken;
 • Uit- en doorstroom naar zelfstandige woonruimte bevorderen;
 • Actieve preventie en signalering van dreigende problematiek;
 • Actualiseren van een integrale (centrale) toegang;
 • Uitvoering geven aan het project intensief casemanagement en de doorontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrouwenopvang ;
 • Doorontwikkeling van Veilig Thuis en de samenwerking met het lokale veld.