Begroting 2017

Dekkingsbronnen 2014-2017

Bij de begroting 2014 hebben wij voor de periode 2014-2017 dekkingsbronnen bepaald. Hiervan is € 500.000 incidenteel en € 6,2 miljoen structureel. De verdeling van de maatregelen over de (deel)programma’s staat weergegeven in de volgende tabel met daaronder een toelichting.

Dekkingsbronnen 2014-2017
(bedragen x € 1.000)

2017 (i)

2017 (s)

12.1 College en raad

89 Vrijval bijdrage aan reserve BCF

1.200

91 Mismatchvoordeel

500

14.1 Algemene ondersteuning

79.a Bezuiniging eigen organisatie

5.000

79.b Overige bezuinigingsmaatregelen op organisatie

5.961

Totaal

500

12.161

89. Vrijval bijdrage aan reserve BTW compensatiefonds
Uit de evaluatie van het BTW compensatiefonds (BCF) is gebleken dat de structurele voeding van de bestemmingsreserve BCF kan vrijvallen. Bij de begroting 2014 is voorgesteld de in de meerjarenbegroting gereserveerde bijdrage tot en met 2017 jaarlijkse € 400.000 vrij te laten vallen. Vanaf 2017 valt structureel € 1,2 miljoen vrij.

91. Mismatchvoordeel
Op basis van positieve resultaten van voorgaande jaren is bij de begroting 2014 besloten een hoger deel van het mismatchvoordeel vooraf te ramen in de begroting. Voor de jaren 2016 en 2017 is een jaarlijks hogere opbrengst geraamd van € 500.000. Bij de begroting 2016 is het verwachte voordeel voor de jaarschijf 2016 verder opgehoogd met € 200.000 en wordt voor de jaren 2018 en 2019 ook een hogere opbrengst van jaarlijks € 500.000 verwacht (zie ook het overzicht dekkingsbronnen 2016-2019). Bij de begroting  2017 wordt voor de jaarschijf 2020 ook een hogere opbrengst van € 500.000 geraamd (zie het overzicht dekkingsbronnen 2017-2020).

79. Bezuiniging eigen organisatie
Bij de begroting 2014 is voorgesteld een bezuiniging op de organisatie in te boeken van € 2 miljoen in 2015, € 7 miljoen in 2016 en € 10 miljoen vanaf 2017. In de begroting 2016 wordt voor de helft van deze taakstelling een alternatieve invulling gegeven. De andere helft van de taakstelling van € 5 miljoen zit opgenomen bij alle overige bezuinigingstaakstellingen op de organisatie. In 2017 telt dit op tot een bedrag van € 10,961 miljoen. Voor € 2,018 miljoen zijn vervangende maatregelen gevonden. Inclusief de kosten die benodigd zijn voor de uitvoering van de bezuinigingen komt de taakstelling voor 2017 uit op € 9,543 miljoen. Hiervan wordt € 4,4 miljoen incidenteel gedekt uit het budget voor frictiekosten. Het resterende bedrag van € 5,143 miljoen wordt gerealiseerd door maatregelen op de organisatie.

2017

2018

2019

Oude bezuinigingsmaatregelen op de organisatie

10.961

10.961

10.961

Vervangende maatregelen

-2.018

-2.594

-3.244

Resterende bezuiniging organisatie

8.943

8.367

7.717

Uitvoerende kosten bezuinigingen

600

100

100

Te realiseren bezuiniging op de organisatie

9.543

8.467

7.817

Dekking uit frictiekosten

-4.400

-1.800

Resterend te bezuinigen op organisatie

5.143

6.667

7.817