Begroting 2017

Dekkingsbronnen 2015-2018

Bij de begroting 2015 hebben wij voor de periode 2015-2018 dekkingsbronnen bepaald. Hiervan is € 5,0 miljoen incidenteel en € 6,29 miljoen structureel. De verdeling van de maatregelen over de (deel)programma’s staat weergegeven in de volgende tabel met daaronder een toelichting.

Dekkingsbronnen 2015-2018
(bedragen x € 1.000)

2017 (i)

2017 (s)

2018 (i)

2018 (s)

01.1 Werk en activering

1 Vrijval p-budget/omzetting iederz tekort

5.000

445

12.1 College en raad

12 Uitstel vervanging Herewegviaduct

1.200

13 Verhoging dekkingsgraad tarieven

90

14.1 Algemene ondersteuning

16 Outsourcing ICT

5.000

Totaal

5.000

6.290

445

0

1. Vrijval p-budget/ omzetting iederz tekort
Rekening houdend met de actualisatie van het ingeschatte tekort bij iederz in 2015 bij het coalitieakkoord, resteert in 2017 een bedrag van € 5,0 miljoen dat ten laste van het participatiebudget gebracht kan worden. Door dit deel van het tekort van iederz te dekken uit het participatiebudget valt € 5,0 miljoen aan gemeentelijke middelen vrij.

12. Uitstel vervanging Herewegviaduct
Uit onderzoek blijkt dat de vervanging van het Herewegviaduct uitgesteld kan worden. Voor uitstel van vervanging is wel groot onderhoud nodig aan het viaduct. Hiervoor is een bedrag van € 1,5 miljoen nodig. Het gereserveerde bedrag - voor vervanging - van structureel € 1,2 miljoen in 2015 zetten we in voor het groot onderhoud. In 2016 is nog € 300.000 ingezet vanuit dit budget voor het groot onderhoud. Vanaf 2017 valt het gehele budget van € 1,2 miljoen structureel vrij.  

13. Verhoging dekkingsgraad tarieven
Door de privaatrechtelijke tarieven te verhogen verwachtten we vanaf 2016 € 1 miljoen structureel aan extra inkomsten binnen te krijgen. Hiervan is € 160.000 structureel bij de begroting 2015 vastgesteld. De totale verwachte opbrengst van deze maatregel vanaf 2017 is bijgesteld naar € 250.000 structureel. Dit houdt in dat deze maatregel in 2017 ten opzichte van de opbrengst in 2016 tot een extra opbrengst leidt van € 90.000. Het restant van de taakstelling vanaf 2017 van € 750.000 is als knelpunt opgelost door vanaf 2017 structureel aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

16. Outsourcing ICT
Bij de begroting 2015 hebben we een structurele besparing van € 5 miljoen ingeboekt vanaf 2017 door het outsourcen van onze ICT. Bij de begroting 2017 hebben we op basis van een businesscase de verwachte opbrengst geactualiseerd. Zie voor een nadere toelichting knelpunt 38 in het onderdeel financiële knelpunten en extra beleid 2017.