Begroting 2017

Dekkingsbronnen 2016-2019

Bij de begroting 2016 hebben wij voor de periode 2016-2019 dekkingsbronnen bepaald. Hiervan is € 7,1 miljoen incidenteel en € 5,223 miljoen structureel. De verdeling van de maatregelen 2017 over de (deel)programma’s staat weergegeven in de volgende tabel met daaronder een toelichting.

Dekkingsbronnen 2016-2019
(bedragen x €1.000)

2017 (i)

2017 (s)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

01.2 Inkomen en armoedebestrijding

2. Rechtmatigheid

1.000

3 GBI

250

03.1 Onderwijskansen

7 Onderwijsachterstandenbeleid

100

07.2 Openbaar vervoer

10 Plankosten

500

07.3 Auto

11 Autobereikbaarheid

1.000

07.4 Parkeren

12 Parkeervergunning

150

50

08.7 Overig wonen

13 ISV

1.000

1.000

1.000

11.1 Publieke dienstverlening

15 Belastingkantoor(efficiency organisatie)

750

12.1 College en Raad

16 Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet

500

500

17 MKBA subsidies

2.000

18 Vrijval RSP middelen

2.000

19 Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

323

117

14.1 Algemene ondersteuning

20 Vrijval frictiebudget

1.500

3.000

21 Vastgoed

2.000

Totaal

7.100

5.223

4.500

300

1.500

117

2. Rechtmatigheid
In 2015 hebben we een screening op rechtmatigheid en voorliggende voorzieningen uitgevoerd. Deze heeft geleid tot een besparing van € 3 miljoen in 2015. De besparing loopt door naar 2016 en 2017 maar wordt wel minder. Voor 2017 houden we rekening met een besparing van € 1 miljoen.

3. Gemeenschappelijke backoffice inkomen (GBI)
Binnen de uitvoering van de bijstand wordt landelijk gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk backoffice inkomen. Deze maakt uitvoering van backoffice taken op landelijk of regionaal niveau mogelijk. Over het schaalniveau van uitvoering moet nog worden besloten maar een besparing van de uitvoeringskosten van structureel € 250.000 vanaf 2018 is in elk geval mogelijk.

7. Onderwijsachterstandenbeleid
Vanuit de rijksoverheid krijgen we middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid. Met de inzet van het rijksgeld kan een deel van de gemeentelijke middelen vrijvallen die daarvoor waren gereserveerd. Dit leidt tot een besparing van € 100.000 incidenteel in 2017.

10. Plankosten
Bij de begroting 2016 is uitgegaan van een incidentele vrijval van € 500.000 op plankosten die samenhangen met de ontwikkeling en uitvoering van het Stationsgebied Groningen. Bij de begroting 2017 is gebleken dat deze vrijval niet wordt gerealiseerd (zie knelpunt 28).

11. Autobereikbaarheid
Bij de begroting 2016 is uitgegaan van een incidentele vrijval van € 1 miljoen binnen het programma Autobereikbaarheid.
12. Parkeervergunning
In 2014 is besloten de tarieven van de parkeervergunningen en de bezoekerspassen met ingang van 1 januari 2015 in 4 jaarlijkse stappen van € 5,- te verhogen met € 20,- om zodoende de kwetsbaarheid van de exploitatie van het Parkeerbedrijf te verminderen en de risico’s op het Parkeerbedrijf in de komende jaren te beperken. Bij de begroting 2016 is besloten tot een extra tariefsverhoging in 2017 met een structureel effect van € 150.000 in 2017 dat oploopt tot structureel € 200.000 vanaf 2018. De financiële effecten van deze tariefsverhoging wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

13. Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)
Door het investeringsprogramma op basis van de ontwikkelagenda voor stad en regio te herijken is het mogelijk om in 2017, 2018 en 2019 jaarlijks € 1 miljoen incidenteel te laten vrijvallen. Deze vrijval wordt ingezet voor de financiering van het gebiedsgericht werken.

15. Noordelijk Belastingkantoor (efficiency organisatie)
Bij de begroting 2016 is uitgegaan van een besparing van structureel € 750.000 vanaf 2017 door de oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor. Bij de begroting 2017 is gebleken dat deze besparing in 2017 incidenteel nog niet realiseerbaar is (zie knelpunt 39).

16. Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet
Op basis van positieve resultaten van voorgaande jaren is bij de begroting 2014 besloten een hoger deel van het mismatchvoordeel vooraf te ramen in de begroting. Voor de jaren 2016 en 2017 is een jaarlijks hogere opbrengst geraamd van € 500.000. Bij de begroting 2016 is het verwachte voordeel voor de jaarschijf 2016 verder opgehoogd met € 200.000 en wordt voor de jaren 2018 en 2019 ook een hogere opbrengst van jaarlijks € 500.000 verwacht (zie overzicht dekkingsbronnen 2016-2019). Bij de begroting  2017 wordt voor de jaarschijf 2020 ook een hogere opbrengst van € 500.000 (zie overzicht dekkingsbronnen 2017-2020).

17. Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) subsidies
Bij de begroting 2016 is uitgegaan van een besparing van structureel € 2 miljoen vanaf 2017 door de uitvoering van een maatschappelijk kosten en baten analyse op alle subsidies en overige uitgaven niet zijnde organisatiekosten. Bij de begroting 2017 is gebleken dat deze besparing in 2017 incidenteel nog niet realiseerbaar is (zie knelpunt 37).

18. Vrijval RSP middelen
Door het niet doorgaan van de Zuiderzee-lijn heeft de rijksoverheid gekozen voor een regiospecifiek pakket (RSP) waar infrastructurele maatregelen onderdeel van uitmaken. Hier valt in 2017 nog incidenteel € 2 miljoen uit vrij.

19. Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)
In het meerjarenbeeld wordt vanaf 2006 jaarlijks een bedrag toegevoegd voor onderhoud van voorzieningen die worden aangelegd doordat de stad groeit. Bij de begroting 2016 is het in 2016 gereserveerde bedrag van € 878.000 incidenteel vrijgevallen. In 2017 valt € 323.000 vrij en vanaf 2018 structureel € 440.000. Bij de begroting 2017 laten we aanvullend bedragen gereserveerd voor extra uitgaven gerelateerd aan areaaluitbreiding vrijvallen (zie het overzicht dekkingsbronnen 2017-2020).

20. Vrijval frictiebudget
Bij de begroting 2016 is aangegeven dat middelen kunnen vrijvallen van het beschikbare frictiebudget. In totaal kan € 6,5 miljoen vrijvallen. In 2016 € 2 miljoen, in 2017 € 1,5 miljoen en in 2018 € 3 miljoen.

21. Vastgoed
Vanaf 2017 moet het integraal vastgoedmanagement zoals we dat aan het vormgeven zijn, leiden tot een structurele besparing van € 2 miljoen.