Begroting 2017

Dekkingsbronnen 2017-2020

Voor de begroting 2017-2020 hebben wij aanvullende bezuinigingsmaatregelen en dekkingsbronnen in beeld gebracht voor een totaal van € 27,190 miljoen. Hiervan is € 26,246 miljoen incidenteel en € 944.000 structureel. De verdeling van de maatregelen 2017 over de (deel)programma’s staat weergegeven in de volgende tabel met daaronder de toelichting per dekkingsbron.

Dekkingsbronnen 2017-2020
(bedragen x 1.000)

2017 (i)

2017 (s)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

02.3 Ruimte voor bedrijvigheid

1 Aanvullende subsidie Europapark

6.200

9.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte

2 Vrijval structurele voeding fonds bodemsanering

258

12.1 College en Raad

3 Knelpunten ten laste van weerstandsvermogen

9.383

6.129

2.821

1.348

4 Vrijval areaaluitbreiding (fysiek)

287

253

158

138

5 Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

699

845

328

6 Investeringsruimte verkeer

400

7 Rente niet meer toerekenen aan reserves

500

8 Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet

 500

9 Opbrengst ruil incidenteel/ structureel

3.700

10 Herfinanciering gemeentefinanciering

100

200

400

300

Totaal

19.982

1.045

6.974

953

2.821

 886

 1.848

      438

1. Aanvullende subsidie Europapark
Bij de start van het project Europapark zijn extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld. Binnen het project Europapark is nu een aanvullende subsidie verkregen van € 7,2 miljoen. De beschikbaar gestelde extra beleidsmiddelen kunnen daarom weer terugvloeien naar de algemene middelen. In de begroting 2016 is al rekening gehouden met € 1 miljoen. De resterende middelen nemen we mee in de begroting 2017.

2. Vrijval structurele voeding fonds bodemsanering
In de begroting is een structurele voeding van de reserve bodemsanering opgenomen van € 258.000. De structurele voeding kan vervallen omdat de spoedlocaties op dit moment beheerd zijn. Het risico bodemsanering blijft wel bestaan in het weerstandsvermogen.

3. Knelpunten ten laste van het weerstandsvermogen

In de voorjaarsbrief hebben we aangegeven dat we de knelpunten die ontstaan door het niet realiseren van bezuinigingen onttrekken aan het weerstandsvermogen (in totaal € 26,6 miljoen). Het ging hierbij om de volgende knelpunten:

  • Businesscase outsourcing ICT;
  • Taakstelling en frictiekosten noordelijk belastingkantoor;
  • Doorwerking bezuinigingen outsourcing ICT en organisatie;
  • Niet realiseren verlaging uitgaven door uitvoering MKBA.

De uiteindelijke onttrekking aan het weerstandsvermogen wordt € 19,7 miljoen. Dit betekent een lagere onttrekking van € 6,9 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een actualisatie van de businesscase outsourcing waardoor het knelpunt € 0,2 miljoen hoger uitkomt. Daarnaast stellen we structureel extra middelen beschikbaar voor het geactualiseerde knelpunt ‘Doorwerking van de bezuinigingen ‘outsourcing ICT’ en de bezuinigingen op de organisatie’ richting de tarieven (zie knelpunt nr. 34). Het betreft een structureel knelpunt dat we structureel afdekken. Hiermee brengen we dit knelpunt (oorspronkelijk € 6,6 miljoen) niet meer ten laste van het weerstandsvermogen. Tenslotte is een deel van de voorbereidingskosten van het Noordelijk belastingkantoor (€ 0,45 miljoen) al in 2016 betaald.  

4. Vrijval areaaluitbreiding (fysiek)

In het meerjarenbeeld houden we rekening met een toename van de kosten voor onderhoud en beheer door areaaluitbreiding. Op basis van een inventarisatie blijkt het benodigde budget voor de komende jaren lager uit te vallen dan het beschikbare budget. We laten het structurele jaarlijkse overschot vrijvallen.

5. Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

Voor de areaaluitbreiding (sociaal) is een structureel bedrag van € 878.000 beschikbaar. Dit budget is beschikbaar voor onderhoud aan voorzieningen die worden aangelegd doordat de stad groeit. Bij de begroting 2016 is een deel van het beschikbare budget voor de jaren 2017 en 2018 al ingezet ter dekking van de begroting. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de behoefte aan sportaccommodaties, wordt gewerkt aan een voorzieningen visie Meerstad en een stedelijke visie op huisvesting van maatschappelijke voorzieningen. De uitkomst hiervan zal van invloed zijn op de benodigde middelen voor onderhoud en beheer van deze voorzieningen. Aangezien de behoefte momenteel nog in beeld wordt gebracht betekent dit dat de voorzieningen er vooralsnog niet zijn en het budget voor beheer en onderhoud niet op korte termijn nodig is. De beschikbare middelen voor 2017 (€ 699.000) en 2018 (€ 845.000) kunnen daarom vrijvallen. Daarnaast stellen we voor vanaf 2019 een budget van € 550.000 te reserveren voor toekomstig beheer en onderhoud. Dit betekent dat het meerdere (€ 328.000) structureel kan vrijvallen.

6. Investeringsruimte verkeer (extra beleidsmiddelen bereikbaarheid)

Met de regio is afgesproken dat de gemeente Groningen € 20 miljoen aan investeringsruimte bijdraagt aan maatregelen die voortkomen uit de netwerkanalyse. In totaal hebben we hiervoor € 1,4 miljoen structureel vanaf 2016 beschikbaar. Op basis van het rente-omslag percentage voor 2017 (2,3%) en een afschrijvingsperiode van 40 jaar is een structureel bedrag van € 1 miljoen nodig. Dit betekent dat € 400.000 structureel kan vrijvallen.

7. Rente niet meer toerekenen aan reserves

In de kadernota weerstandsvermogen is besloten vanaf 2018 geen rente meer toe te rekenen aan reserves. Dit leidt tot een structurele verlaging van de financieringskosten van € 500.000.

8. Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet
In de meerjarenbegroting wordt voor de jaren 2017-2019 uitgegaan van lagere lasten door kortlopende financiering aan te trekken voor de lange financieringsbehoefte (binnen de ruimte die de korte mismatchlimiet biedt). Het gaat om € 500.000 per jaar. Voor de jaarschijf 2020 kan op basis van de huidige inzichten hier ook van worden uitgegaan.

9. Opbrengst ruil incidenteel/ structureel
In deze begroting houden we rekening met een ruil van incidentele met structurele middelen. We spelen incidentele middelen die zijn bestemd voor investeringen vrij door de kapitaallasten structureel te dekken in de begroting. In totaal gaat het om een incidenteel bedrag van € 3,7 miljoen. Dit bedrag zetten we in als incidentele dekking in 2017. De structurele kapitaallasten van € 180.000 zijn meegenomen in het financiële beeld (zie knelpunt nr. 36). 

10. Herfinanciering gemeentefinanciering
In de komende vijf jaar moet ongeveer € 250 miljoen aan leningen geherfinancierd worden. Door hier nu al vast afspraken met banken over te maken kunnen we de rentekosten in de komende jaren verlagen. In 2017 levert dit € 100.000 op, dit loopt op tot structureel € 1 miljoen vanaf 2020.

In onderstaand overzicht staan de financiële consequenties samengevat van het financieel meerjarenbeeld, de financiële knelpunten en de dekkingsbronnen.

Financieel perspectief

2017

2018

2019

2020

Financieel meerjarenbeeld

 3.148

6.450

6.867

7.832

Financiële knelpunten en ambities

-24.175

-15.422

-12.572

-13.002

Dekkingsbronnen

21.027

8.972

5.705

5.170

Totaal

0

0

0

0