Begroting 2017

6.2.2 Een leven lang cultuur

Cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. In Groningen krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen met behulp van kunst en cultuur. We willen dat de inwoners van de stad kennis hebben van de geschiedenis van Groningen om bewustzijn te creëren over onze identiteit in zowel het verleden als het heden. We bevorderen actieve cultuurparticipatie omdat dit bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners en sociale cohesie bevordert. Voor de musea en bibliotheek hebben we een nieuw uitvoeringsbeleid ontwikkeld.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Verwacht

 2016

Beoogd
 2017

Aantal bezoekers Groninger Forum

915.749

1.069.234

107.000

107.000

Aantal uitleningen bibliotheek

1.438.662

1.370.961

1.370000

1.370.000

Aantal leden bibliotheek

43.833

45.144

45.100

45.000

% Groningers dat wekelijks naar OOG kijkt

24%

24%

24%

24%

Aantal bezoekers Noordelijk Scheepvaartmuseum

29.052

29.000

29.000

30.000

Aantal gehonoreerde projecten Plusregeling amateurkunst (en uitputting budget)

35

55

25

25

Aantal bereikte leerlingen in het basisonderwijs met CMK

1.457

9.371

9.371

10.000

% deelnemende scholen aan CMK

21%

35%

35%

35%

Aantal scholen in het VO met de Cultuurkaart

11

10

10

10

Hoe staan we ervoor?

Via het basisonderwijs brengen wij zoveel mogelijk kinderen in aanraking met cultuur. Cultuureducatie ontwikkelt het kritisch denkvermogen en helpt kinderen om hun identiteit en talenten te ontdekken. In 2015 en 2016 voerde het expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) uit. Deelnemende scholen zijn tevreden over de manier waarop het programma onder regie van K&C verloopt.

Uit cijfers van het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) blijkt dat ongeveer 41% van onze inwoners boven de zes jaar aan amateurkunstbeoefening doet. Bij VRIJDAG, op de particuliere markt, zelfstandig of bij amateurkunstverenigingen. Ongeveer 25% van al deze beoefenaars is lid van een vereniging. Veel instellingen in de stad onderscheiden zich met een cultuur educatief aanbod van hoge kwaliteit. Denk hierbij aan het Groninger Forum, de stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en podiumkunstinstellingen zoals De Steeg. Poëziepaleis en Het Houten Huis onderscheiden zich landelijk met hun hoogwaardige aanbod. Vanwege het belang dat wij hechten aan cultuureducatie blijven we deze instellingen subsidiëren op het huidige niveau.

Met het oog op de intensieve samenwerking als gevolg van het faillissement van Simplon van eind 2013, voert Vera vanaf 2017 een centrale besturingseenheid in waarin directievoering, financiën, planning & control en marketing zijn ondergebracht met daaronder twee uitvoerende eenheden voor beide podia. Dit levert een gunstigere balans tussen overhead en uitvoering op, die vooral een stabiele exploitatiebasis onder Simplon legt.

Wat willen we bereiken in 2017?

 • Cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. We sluiten aan bij de Europese doelstelling van een leven lang leren en staan voor dat Stadjers 21st century skills ontwikkelen. In Groningen krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen met behulp van kunst en cultuur;
 • We willen dat de inwoners van de stad kennis hebben van de geschiedenis van Groningen. Dit is belangrijk voor het bewustzijn over onze samenleving in zowel het verleden als het heden;
 • We vergroten het bereik en de kwaliteit van cultuuronderwijs op scholen. Ons instrument hiervoor is Cultuureducatie met kwaliteit;
 • We streven naar een optimale inzet van het gemeentelijke amateurkunstbudget;
 • We willen meer samenwerking bewerkstelligen tussen de erfgoedinstellingen, zodat de collectie Groningen vaker en laagdrempelig wordt getoond;
 • De inwoners van de stad hebben plezier in lezen en worden gestimuleerd in hun literaire ontwikkeling;
 • Kinderen, jongeren en volwassenen in de stad beschikken over een basisniveau taalvaardigheid waarmee ze minimaal zelfredzaam zijn in de hedendaagse informatiemaatschappij. Ze maken kennis met, en beleven plezier aan lezen;
 • De inwoners van de stad zijn actieve burgers die deel uitmaken van en participeren in de samenleving.  Alle Groningers hebben de mogelijkheid om vrij elkaar te ontmoeten en in debat te gaan over actuele maatschappelijke thema’s.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We vergroten het bereik en de kwaliteit van cultuuronderwijs en de kennis en vaardigheden van leerkrachten op basisscholen door gezamenlijk met de provincie Groningen aan te sluiten op het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit;
 • In het kader van ‘We the North’ maken we een plan voor deskundigheidsbevordering van leerkrachtenin het primair onderwijs en een nieuw instrument voor monitoring van cultuureducatie in het hele Noorden, dat landelijk gebruikt kan worden;
 • We continueren de Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs;
 • In 2015 en 2016 voerde Expertisecentrum en Projectorganisatie kunst en cultuur, het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) uit. We willen ze in de komende periode opnieuw de opdracht geven om CmK te coördineren;
 • Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de amateurkunst gaat onze subsidieregelingen voor amateurkunst evalueren en waar mogelijk aanpassen, zodat ons amateurkunstbeleid aansluit op de behoeften van verenigingen en individuele beoefenaars. We informeren de gemeenteraad medio 2017 over de opbrengst van deze discussie;
 • We stellen de komende periode additioneel € 20.000 per jaar beschikbaar voor de vernieuwde amateurkunstregeling;
 • We willen Stadjers die hier zelf geen mogelijkheden voor hebben ook de kans bieden om deel te nemen aan cultuur. Dit doen wij voor kinderen tot en met 18 jaar via het Jeugdcultuurfonds en door middel van de Stadjerspas voor inwoners van alle leeftijden;
 • We versterken de erfgoedsector door in te zetten op het ontwikkelen van een erfgoedmenu voor het onderwijs en het stimuleren van samenwerking op het gebied van de programmering en de backoffice;
 • We blijven inzetten op het in stand houden en versterken van het bibliotheekwerk in de wijken. We gaan de komende periode onderzoeken op welke wijze we het bibliotheekwerk in deze wijken beter kunnen invullen. Hierin nemen we ook de spreiding van het bibliotheekwerk over de hele stad mee;
 • We streven naar een hoger bereik onder jongeren door meer te sturen op informatievoorziening via sociale media en in te spelen op veranderend media consumentengedrag. We zetten in op OOG als wijkgericht medium. Het kijk- en luisteronderzoek vindt voortaan jaarlijks plaats dioor het Stadspanel.