Begroting 2017

6.2.1 Samenleven met cultuur

Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, duurzaamheid, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Mogelijk oplossingen vragen om innovatie en creativiteit, bij uitstek een kracht van de culturele sector. We willen daarom deze kracht verbinden aan maatschappelijke thema’s. We willen dat kunst en cultuur in het centrum van de stad en in de wijken toegankelijk en te beleven is.  

Hoe staan we ervoor?

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het zoeken naar verbinding tussen cultuur en maatschappelijke vraagstukken. Bij maatschappelijke organisaties bleek nog geen breed besef dat cultuur kan bijdragen aan maatschappelijke problemen. Een beperkt aantal instellingen heeft in hun beleidsplan activiteiten opgenomen voor dit thema.

Wat willen we bereiken in 2017?

  • We willen cultuur verbinden aan maatschappelijke thema’s als healthy ageing;
  • We willen cultuur inzetten als middel voor ontmoeting en debat;
  • We willen culturele instellingen uitdagen om hun waarde voor het bredere maatschappelijke domein te bewijzen en verder hierop in te zetten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We gaan bestaande netwerken met elkaar verbinden zodat culturele en maatschappelijke instellingen elkaar makkelijk kunnen vinden. Dit doen we door het organiseren van netwerkbijeenkomsten;
  • We creëren een breed gemeentelijke programma vanuit onder meer onderwijs, sport en cultuur in overleg met het voorliggend (maatschappelijk)veld. We nemen geen generieke maatregelen meer, maar leveren maatwerk en werken hierin nauw  samen met de Wij-teams;
  • We stimuleren nieuwe projecten met dit thema vanuit ons co-financieringsfonds;
  • In 2017 en 2018 willen we Age Friendly Cultural City worden en daarvoor dienen we samen met de provincie een subsidieaanvraag in bij het Fonds Cultuur Participatie (FCP);
  • We starten een apart onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma binnen het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN). Daarbij leggen we ook een verbinding met de creatieve industrie, die zich richt op meer technische toepassingen.