Begroting 2017

6.1.4 Overal cultuur

Groningen is een stad die bruist van cultuur. We willen een stad zijn waar inwoners en bezoekers overal cultuur kunnen ervaren. Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan die beleving, zowel met tijdelijke projecten als met permanente kunstwerken. Door cultuur toe te voegen aan projecten willen we gebieden een impuls geven of weer laten opbloeien, zoals het Suikerunieterrein en het Ebbingekwartier, Groninger Forum en Historisch kwartier.

Cultuur willen we inzetten als 'placemaking': door een evenement neer te zetten om een plek vindbaar te maken of als profilering van een gebied. Kunst kan fungeren als stadsmarkering door de publieke ruimte creatief in te richten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald

 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal bezoekers OPSB

217.229

256.000 (inclusief 6.000 bezoekers Grand)

tussen 240.000 en 260.000

tussen 240.000 en 260.000

Aantal bezoekers Groninger Museum

173.355

209.195

250.000

185.000

Aantal projecten Kunst op Straat

7

7

4

5

Hoe staan we ervoor?

Het Groningse aanbod van podia onderscheidt zich en kan volgens LAgroup worden omschreven als fijnmazig, gevarieerd en kleinschalig. Het onderzoek Podiumkunsten bevestigt de kwaliteit van de Groninger podiuminfrastructuur. De stad beschikt over voldoende gesubsidieerde podia met een onderscheidend profiel, aantrekkelijke en hoogwaardige programmering en een professionele aansturing. Podia en festivals dragen bij aan de kwaliteit en diversiteit van Groningen. Internationaal spelen instellingen als het Groninger Museum, Oosterpoort-Stadsschouwburg (OPSB), Eurosonic-Noorderslag en Noorderlicht een rol van betekenis. Nieuwe podia ontstaan die specifiek publiek aantrekken en landelijk hoog scoren wat betreft programmering en sfeer (met name dance).

Groningen heeft een convenant ondertekend waarbij de stad zich verbindt om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen gezond oud kunnen worden in de stad. Op het gebied van energietransitie en voedsel werken we aan living labs, projecten waar burgers, bedrijfsleven en overheid samen werken aan duurzame energie en voedselregio’s. Cultuur gaat daarin een belangrijke rol spelen.

Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) voert ons programma Kunst op straat’ uit en vervult hierin de rol van opdrachtgever en kwaliteitsbewaker. Instellingen zijn in wisselende mate zichtbaar in de stad maar gaan dit de komende periode intensiveren. Het kan gaan om producties, repetities of kleine experimenten. VRIJDAG heeft aangegeven amateurkunstenaars te willen programmeren in de  openbare ruimte om hiermee nieuwe doelgroepen aan te boren en bij te dragen aan een bruisende stad.

We zijn gestart met de planvorming voor de bouw van een nieuw cultuurcentrum in het Ebbingekwartier. Hiermee zetten we in op clustering van huisvesting van het NNT, Club Guy&Roni, de Noorderlingen en het Houten Huis in 2018. Hierdoor worden de huisvestingsproblemen van de instellingen opgelost en ontstaat synergie.

Het muziekfestival Swingin' Groningen maakt vanaf 2017 onderdeel uit de cultuurnota en kan de komende vier jaar rekenen op een bijdrage van € 20.000 per jaar. In voorgaande jaren werd de bijdrage vanuit cultuur voor dit evenement telkens incidenteel gefinancierd.

Wat willen we bereiken in 2017?

 • We willen inzetten op ‘de stad als podium’, bijvoorbeeld door openbare repetities of andersoortige activiteiten van;
 • We willen de binnenstad inzetten als onze ‘huiskamer’ waar iedereen op een laagdrempelige wijze met cultuur in aanraking kan komen;
 • We willen ruimte voor de productiefunctie talentontwikkeling in het Ebbingekwartier en met dit makerscluster de stedelijke infrastructuur versterken en kansen voor samenwerking en synergie benutten;
 • We willen cultuur integraal onderdeel maken van onze stadsontwikkeling, door deze vanaf het begin te betrekken bij grote stadsprojecten of in te zetten om gebieden te laten opleven;
 • We willen city-marketing meer verbinden met cultuur en ons nog meer profileren met onze culturele kwaliteit, authenticiteit en sterke basis;
 • We willen inzetten op het bereiken van meer en nieuw publiek voor kunst en cultuur, bijvoorbeeld door de inzet van social media en crowdfunding.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We verbinden cultuur aan stadsontwikkeling en stellen hier via het co-financieringsfonds budget voor beschikbaar;
 • We stellen een cultuur - stadsontwikkeling agenda op voor de komende vijf jaar. We zetten in op ieder jaar tenminste 2 gebiedsontwikkelingsprojecten;
 • We onderschrijven het belang van (grensoverschrijdende) samenwerking tussen instellingen en willen dit stimuleren door middel van Groninger cultuurpijlers per discipline, die initiatief nemen tot meer samenwerking;
 • We onderzoeken de haalbaarheid van nieuwe huisvesting voor culturele instellingen in het Ebbingekwartier, voor het Noordelijk Scheepvaartmuseum in het historisch kwartier en voor vrijdag;
 • We gebruiken de openbare ruimte als podium en tonen Groningen hiermee als bruisende cultuurstad en we vragen onze culturele partners om structureel activiteiten te programmeren in de openbare ruimte. Ook continueren we ‘Kunst op straat’;
 • We geven de steunfunctie instelling voor amateurkunst en cultuuronderwijs nadrukkelijk de opdracht om in te zetten op de ontwikkeling en versterking van culturele activiteiten in de hele stad;
 • We maken afspraken in het programma van eisen van instellingen voor het organiseren van activiteiten in de openbare ruimte.