Begroting 2017

6.1.3 Nieuwe verbindingen leggen

We vinden dat het aangaan van verbindingen de kracht van cultuurstad Groningen is. De Kunstraad constateert dat hierin stappen worden gezet. Instellingen gaan samenwerkingen aan met andere (maatschappelijke) partners om een interessanter aanbod te bieden. We willen kunst en cultuur meer verbinden met de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad. Voor deze verbindingen zoeken we de samenwerking op, in stedelijk, regionaal én noordelijk verband en met het bedrijfsleven. We promoten cultuur als onderdeel van een goed vestigingsklimaat en ‘City marketing’.

Hoe staan we ervoor?

We zien goede samenwerking tussen de instellingen bij bijvoorbeeld letteren, erfgoed en in de podiumkunsten. Onze zorg blijft de afstemming in de programmering tussen de podia, vanwege risico voor overlap of ongewenste concurrentie. Afgezet tegen de plannen 2013-2016 tonen die voor 2017-2020 aan dat instellingen ruim voldoende
samenwerken. Er is een artistieke en unieke genre-overstijgende samenwerking tussen Noord Nederlands Toneel (NNT) en Club Guy & Roni in gang gezet, verregaande samenwerking tussen Grand Futura en Noorderzon, tussen Vera en Simplon, tussen Eurosonic Noorderslag en Oosterpoort-Stadsschouwburg (OPSB), tussen SLAG en het Groninger Forum en er is op initiatief van Vera een start gemaakt met een stadsbreed overleg popmuziek. Allemaal samenwerkingen die van binnenuit zijn ontstaan.

Wat willen we bereiken in 2017?

 • We willen binnen de gemeente Groningen cultuur aan andere beleidsterreinen verbinden zoals stadsontwikkeling en het sociaal domein;
 • We willen intensiever samenwerken met het bedrijfsleven;
 • We promoten cultuur als belangrijke bijdrage aan het creëren van een goed vestigingsklimaat en zien cultuur als basis-ingrediënt voor ‘city marketing’;
 • We intensiveren de culturele samenwerking in Noord Nederland via 'We the North';
 • Wij zijn ons bewust van de waarde van Leeuwarden-Fryslân 2018 voor het Noorden en sluiten hier actief bij aan.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We gaan We The North ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van € 100.000;
 • We ondersteunen het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018, aanjager voor de Stedelijke Regio Noord Nederland;
 • We stimuleren de samenwerking in de beeldende kunst sector en vragen het Groninger Museum om hierin als cultuurpijler een rol te spelen;
 • We faciliteren en ondersteunen het innovatieve klimaat gericht op de creatieve industrie;
 • We ontwikkelen in overleg met marketing Groningen en andere partners een helder en eenduidig profiel aansluitend op het culturele aanbod van de stad;
 • We vragen Marketing Groningen om deze historie te verbinden met hedendaagse evenementen, tentoonstellingen, festivals en voorstellingen;
 • We ontwikkelen met onder meer samen met de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool een website voor internationale bewoners van de stad om ons culturele aanbod beter onder de aandacht te brengen.