Begroting 2017

6.1.2 Een sterke basis en ruimte vernieuwing

Het grote en diverse culturele aanbod is een van de grote pijlers onder de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de stad Groningen. Deze diversiteit heeft een keerzijde. Het is kostbaar om overeind te houden. Hierdoor is er de afgelopen jaren maar beperkt financiële ruimte geweest voor vernieuwing. We willen flexibele ruimte in ons cultuurbudget om onze strategische doelen te behalen. Dit laten we niet ten koste gaan van de instellingen die al jarenlang bij dragen aan het unieke culturele klimaat in onze stad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

% subsidieaanvragen afgehandeld binnen de daarvoor gestelde termijn (100%)

100%

100%

100%

100%

% benutting van de beschikbare budgetten voor cultuurprojecten

100%

100%

100%

100%

Hoe staan we ervoor?

De afgelopen jaren is er beperkt ruimte geweest voor vernieuwing. Dit is wel noodzakelijk is voor onze positie als ‘city of talent’.

Wat willen we bereiken in 2017?

  • We willen meer flexibele ruimte in ons cultuurbudget. Zo kunnen we beter aansluiten bij ontwikkelingen die zich voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van stadsontwikkeling of de vernieuwing van het sociaal domein;
  • We willen ‘Groninger cultuurpijlers’ aanwijzen en stellen hiervoor extra budget beschikbaar. We bedoelen daarmee de instellingen die de basis zijn van ons cultuuraanbod en ons cultuurprofiel. We vragen de Cultuurpijlers kleinere instellingen te ondersteunen en het initiatief te nemen tot (meer)samenwerking;
  • We willen ingaan op de vraag om meer inhoudelijke monitoring.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We versterken de basis samen met onze ‘cultuurpijlers’ en stellen hier € 75.000 extra voor beschikbaar. De provincie vult dit aan met € 400.000. Bovendien dragen we met het pijlerbudget bij aan de gewenste extra cofinanciering van de landelijke cultuursubsidies;
  • We creëren ruimte voor vernieuwing door het continueren van het co-financieringsfonds voor projecten die bijdragen aan de realisering van onze strategieën;
  • We willen ruimte geven aan nieuwe instellingen met inspirerende nieuwe activiteiten of projecten. Voor hen is het nog te vroeg om al een structurele bijdrage uit de cultuurnota te ontvangen. We stellen budget beschikbaar voor plannen van deze instellingen;
  • We verbeteren de inhoudelijke monitoring van de door ons gesubsidieerde instellingen.