Begroting 2017

Cultuur

Bijdrage(n) verbonden partijen

MartiniPlaza BV

Relevante beleidsinformatie

Onderhoud gebouw (1)
Het urgent onderhoud waarvan € 6,6 miljoen beschikbaar is gesteld, eindigt rond de zomer 2017. Voor de tweede helft van 2017 is onderhoud vastgesteld voor een bedrag van € 915.000. Dat is reeds voor de zomervakantie aangegeven ten behoeve van de gemeente begroting 2017.
 Onderhoud gebouw (2)
De plannen voor het verdere onderhoud en aanpassing van het gebouw en de omgeving voor de periode 2018-2020 worden momenteel nader uitgewerkt. Deze zullen naar verwachting in oktober aan het college kunnen worden aangeboden, en in december aan de gemeenteraad.
Definitieve rechtsvorm
Het vervolgonderzoek naar de definitieve rechtsvorm voor MartiniPlaza (BV, stichting dan wel project structuur) is in gang gezet. De uitkomsten daarvan zullen naar verwachting in het voorjaar 2017 worden aangeboden ter besluitvorming.
Eigenaarschap vastgoed
Het vervolgonderzoek naar wie de eigenaar moet worden van het vastgoed is in gang gezet. De uitkomsten daarvan zullen zoveel mogelijk in samenhang met het onderzoek naar de rechtsvorm in het voorjaar 2017 worden aangeboden.

Begroting MartiniPlaza 2017
Deze begroting wordt in oktober vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering. Daarover kan op dit moment nog niets worden gezegd.

Beleidsrisico

 Het belangrijkste beleidsrisico voor 2017 is de vaststelling van het benodigde onderhoud voor de periode t/m 2020 en van het budget daarvoor. Indien besluitvorming uitblijft, dan vervalt het gebouw in steeds meer achterstallig onderhoud, en kan het niet meer de functie vervullen waarvoor het is bedoeld: de business ondersteunen en faciliteren. De toekomst van MartiniPlaza wordt daarmee onzeker.

Het tweede risico is het risico dat kan ontstaan indien het vastgoed wordt overgedragen aan de gemeente Groningen en daarbij geen adequate en sluitende afspraken kunnen worden gemaakt over het onderhoud nu en in de komende tien jaar. Indien de dan nieuwe eigenaar van het gebouw (de gemeente) niet kan of wil voldoen aan de eisen die de markt aan het gebouw stelt, komt ook de toekomst van MartiniPlaza rechtstreeks in gevaar.

Groninger Archieven

Relevante beleidsinformatie

De functie van de archieven verschuift naar een brede publieksinstelling met als doel om de geschiedenis van stad en provincie onder de aandacht te brengen. Hiermee wordt de verbinding gelegd tussen het onderzoek dat in de archieven wordt gedaan en de groeiende belangstelling in regionale geschiedenis.
Digitalisering blijft de komende jaren de rode draad voor de Groninger Archieven. Het accent wordt gelegd op de groei van digitale toegankelijkheid en digitale dienstverlening. Tot 1 januari 2021 wordt toegewerkt naar een te raadplegen collectie onderverdeeld in een fysiek en digitaal deel, met voor beide een eigen depot en eigen publieks-toegankelijkheid.

Beleidsrisico

De Groninger Archieven zijn voor de opbrengsten voor het grootste deel afhankelijk van de bijdragen van de gemeente en het Rijk. Bezuinigingen van deze partijen kan invloed hebben op de opbrengsten en het realiseren van de beleidsdoelen.