Begroting 2017

Welzijn, gezondheid en zorg

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
04.1Sociale samenhang en leefbaarh56.66359.09656.86557.16157.47757.585
04.1.2Bevorderen soc samenhang leefb18.01319.51516.93617.41517.61517.610
04.1.3Opvoedkracht24.28824.88425.06925.18625.30225.415
04.1.4Diversiteit integratie emancip1.4301.6861.6891.6691.6691.669
04.1.5Lok gezondheidsbeleid IZB OGZ12.93113.01113.17112.89112.89112.891
04.2Preventie en zorg187.781183.813192.064189.553188.390187.414
04.2.1Ondersteuningsstructuur WIJ Gr5.30716.24817.60414.80414.30414.304
04.2.2Ind maatwerkvz jeugdhulp besch154.411140.376147.005148.040147.491146.373
04.2.3Veilig opgroeien1.001652953953953953
04.2.4Besch.wonen,opvang,huis.geweld25.72426.11326.07625.33325.21925.361
04.2.5Vluchtelingen asielzk statushd1.339423425423423423
Baten
04.1Sociale samenhang en leefbaarh-28.895-29.354-31.240-33.790-33.090-32.490
04.1.2Bevorderen soc samenhang leefb-1.301-1.821-1.045-3.595-2.895-2.295
04.1.3Opvoedkracht-17.414-17.471-17.584-17.584-17.584-17.584
04.1.4Diversiteit integratie emancip-232-431-434-434-434-434
04.1.5Lok gezondheidsbeleid IZB OGZ-9.948-9.631-12.177-12.177-12.177-12.177
04.2Preventie en zorg-18.038-13.138-13.769-13.369-13.169-13.169
04.2.1Ondersteuningsstructuur WIJ Gr-700-4000200200
04.2.2Ind maatwerkvz jeugdhulp besch-15.074-10.047-10.456-10.456-10.456-10.456
04.2.3Veilig opgroeien-6-37-37-37-37-37
04.2.4Besch.wonen,opvang,huis.geweld-2.844-3.054-2.876-2.876-2.876-2.876
04.2.5Vluchtelingen asielzk statushd-4400000
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves1.6304.8136.1392.9706.1394.832
Onttrekking aan reserves1.8931.6925.8691.7191.7191.714
Geraamd resultaat na bestemming197.247203.538204.190200.806201.040202.458

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

Continuerend extra beleid voorgaande jaren

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

04.1

VSD, programmakosten

600

-600

-600

04.1

VSD, daling macrobudget

250

04.1

VSD, toegang jeugd

-700

04.1

Verhogen reserve VSD

1.350

Zie financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

04.1

Halveren taakstelling MKBA

1.000

1.000

1.000

04.1

Niet realiseren verlaging uitgaven door uitvoering MKBA

2.000

-

04.2

Verbeterplan Veilig thuis Groningen

178

178

178

178

04.2

Campusdiep

120

120

60

04.2

Aanpak kindermishandeling

300

04

Tekort sociaal domein

2.359

3.117

2.161

1.082

04

Aanvullen reserve VSD

2.000

500

500

2.000

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

Integrale financiële toelichtingen

4.1 Sociaal klimaat

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 1,7 miljoen

€ 1,9 miljoen

€ 3,6 miljoen

Overheveling budgetten naar deelprogramma Passende ondersteuning en zorg (€ 2,5 miljoen)
Door een nieuwe indeling van programma 4 verplaatsen wij baten naar deelprogramma 4.2:Passende ondersteuning en zorg. Het gaat om de innovatiemiddelen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) en Jeugdzorg van € 2,2 miljoen en de middelen voor Wmo-begeleiding € 308.000.

Toename van middelen Sociaal klimaat (€ -1,3 miljoen)

Als gevolg van verschuivingen over deelprogramma’s staat hier € 1,1 miljoen die wij net als in 2016 voor Wijken voor Jeugd inzetten. Daarnaast zetten wij € 100.000 extra in voor mantelzorg binnen de Wmo en is er € 100.000  extra beschikbaar vanuit het gemeentefonds voor Gezond in de Stad (GIDS).

Overhead (€ 2,7 miljoen)
Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een voordeel van € 2,7 miljoen.

Intensiveringsmiddelen coalitieakkoord (€ -1 miljoen)
We hebben in de periode 2015-2018 in totaal € 1 miljoen beschikbaar gesteld aan intensiveringsmiddelen. Deze middelen brengen we in 2017 rechtstreeks in mindering op de uitgaven voor Wmo begeleiding waardoor binnen dit deelprogramma lagere inkomsten onder de baten zijn verantwoord. Binnen het deelprogramma 4.2 Passende ondersteuning en zorg dalen door deze overheveling de lasten.

Vergoeding werkzaamheden gemeenschappelijke regeling PG&Z (€ 200.000)
In 2017 stijgt de vergoeding voor de werkzaamheden die wij verrichten voor de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg met € 200.000 als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen.

Overige afwijkingen (€ 500.000)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van € 500.000.

4.2 Passende ondersteuning en zorg

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ -9 miljoen

 € 4,8 miljoen

€ -4,2 miljoen

Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) (€ -2,1 miljoen)
In 2015 en 2016 heeft de rijksoverheid incidenteel extra middelen in de vorm van een toeslag beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. Deze middelen vervallen in 2017.  

Wmo begeleiding (€ -800.000)
Voor 2017 heeft de rijksoverheid de uitkering voor de Wmo begeleiding verlaagd waardoor voor zorg € 3,3 miljoen minder beschikbaar is dan in 2016. Wij stellen voor om in 2017 € 250.000 uit de Wmo begeleidingsmiddelen in te zetten voor MEE-cliëntbegeleiding. Daarnaast maken de extra beleidsmiddelen vernieuwing sociaal domein uit 2016 geen deel meer uit van de begroting 2017. Van de rijksoverheid ontvangen wij, per 2017 structureel € 484.000 ter compensatie van het vervallen van de HHT-regeling. Wij stellen voor deze middelen structureel in te zetten voor de zwaardere vormen van huishoudelijke hulp binnen Wmo begeleiding. Vanuit deelprogramma 4.1 Sociaal Klimaat willen wij enkele budgetten ten opzichte van 2016 verplaatsen. Een bedrag van € 308.000 omdat deze specifieke Wmo taken niet langer uit het gemeentelijk budget hoeven te worden bekostigd. De intensiveringsmiddelen van € 1 miljoen worden in 2017 in tegenstelling tot 2016 ingezet voor Wmo begeleiding. Daarnaast leidt de inzet van innovatie middelen in 2017 slechts Wmo begeleiding. Wij stellen voor deze middelen in 2017 in te zetten voor Wmo begeleiding.

Beschermd wonen (€ 2,6 miljoen)
Als gevolg van de stijging van het rijksbudget Beschermd Wonen stijgen de uitgaven Beschermd wonen met € 5,2 miljoen. We verwachten op basis van de actuele ontwikkelingen dat deze geraamde uitgaven niet volledig gerealiseerd worden. Het aandeel van het verwachte voordelig resultaat op Beschermd wonen van de gemeente Groningen bedraagt € 2,6 miljoen.

Jeugdzorg in natura en PGB (€ -2,5 miljoen)
In 2016 waren de middelen (€ 3,2 miljoen) voor de algemene voorziening voor Jeugd in de WIJ-teams ondergebracht. In 2017 geldt er volledige solidariteit met de regio voor de inkoop van Jeugdzorg. Vandaar dat deze middelen weer toegevoegd zijn aan het zorgbudget. De WIJ-teams kunnen dan de inzet voor algemene voorziening Jeugd declareren bij de RIGG die verantwoordelijk is voor de inkoop van Jeugdzorg in de regio. Daarnaast stellen wij voor het budget voor innovatie Jeugd van € 1,1 miljoen toe te voegen aan het zorgbudget Jeugd. In 2016 was dit innovatiebudget in programma 4.1 verantwoord. Tenslotte heeft de rijksoverheid het budget Jeugdzorg verlaagd met € 1,8 miljoen.

WIJ-teams (€ 1,8 miljoen)
Zoals bij Jeugdzorg in natura en PGB is aangeven, zijn de middelen voor de algemene voorziening van € 3,3 miljoen niet meer gebudgetteerd bij de WIJ-teams, maar bij de regio. Daarnaast hebben wij voor de verdere ontwikkeling en implementatie van de WIJ-teams tijdelijk personeel aangesteld. Het gaat hier onder mee om projectleiders, projectondersteuners, WMO-consulenten en medewerkers casusregie Jeugd en Toegang. Daarnaast stellen wij ook voor om huisvesting en ICT faciliteiten voor een deel door te berekenen aan tenderpartijen. Hierdoor stijgen de lasten met € 1,8 miljoen.

Reserve VSD (€ 200.000)
In 2016 hebben wij € 800.000 toegevoegd aan de reserve VSD. In 2017 stellen wij voor om € 3,4 miljoen aan de reserve VSD toe te voegen. Daarnaast stellen wij voor om in 2017 € 4,2 miljoen aan de reserve VSD te onttrekken om de uitgaven stijging Wmo begeleiding te kunnen opvangen in 2017. In 2016 onttrokken we € 1,35 miljoen aan de reserve VSD om de uitgavenstijging voor Wmo begeleiding op te vangen.

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (€ 211.000)
Omdat wij van de rijksoverheid een lagere uitkering voor Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (MOVO) ontvangen stellen wij voor om onze lasten evenredig te verlagen.

Extra beleid (€ -2,7 miljoen)
In de begroting 2017 stellen wij voor om € 2,1 miljoen extra beleidsmiddelen in te zetten voor de nog niet te realiseren transformatie waardoor de uitgaven Wmo begeleiding hoger uitvallen. Daarnaast zetten we voor de aanpak van kindermishandeling (€ 300.000), Campusdiep (€ 120.000) en Veilig Thuis (€ 200.000) extra beleidsmiddelen in.

Overhead (€ 250.000)
Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Dit betekent dat de personele overhead van directies welke voorheen in dit programma zat, nu verantwoord is in deelprogramma 14.1. Dit leidt tot een voordeel van € 250.000

Overige afwijkingen (€ -100.000)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van € 100.000.