Begroting 2017

Kostendekkendheid lokale heffingen

In 2014 heeft de gemeenteraad het uitgangspunt vastgesteld dat de gebruikers de volledige kostprijs voor onze producten en diensten betalen. Op dit uitgangspunt gelden de volgende uitzonderingen:

  • indien de toegankelijkheid tot een voorziening of marktwerking daartoe aanleiding geeft, kan en nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld;
  • indien het handhaven van de openbare orde en veiligheid dat wenselijk maakt, kan een nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld.

Kostendekkendheid publiekrechtelijke heffingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de publiekrechtelijke heffingen. De tabel is gesplitst naar rechten en heffingen die onder de legesverordening vallen en rechten en heffingen die onder overige verordeningen vallen. Indien er een wettelijk maximumtarief geldt of indien een product (deels) kosteloos verstrekt moet worden, is dit aangegeven. Ook indien de gemeenteraad niet uitgaat van het uitgangspunt ''volledige kostendekking'' is dit aangegeven (criterium kostendekkendheid: beperkt).

Soort Heffing (Publiekrechtelijk)
(bedragen x € 1.000)

Criterium
kosten
dekkendheid

artikel
Leges
verordening

Begrote
Opbrengsten
 2017

Toegerekende
kosten

Dekkings
percentage

Legesverordening

Titel 1. Algemene Dienstverlening

I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum:

a. Reisdocumenten

Deels Kosteloos en

4.3

2.260

2.494

91%

b. Verklaring Omtrent Gedrag

wet. max

4.4/4.5

261

408

64%

c. Inlichtingen \ Afschriften BS

4.2

96

149

65%

d. Rijbewijzen

Max. Tarief

4.6

593

501

118%

Totaal afgifte gerelateerde leges en wettelijk

3.210

3.552

90%

II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum:

a. Huwelijksvoltrekkingen

Deels Kosteloos

4.1

209

145

144%

b. Inlichtingen \ Afschriften GBA

4.2

148

411

36%

Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum:

358

556

64%

Totaal Afgifte gerelateerde leges

3.568

4.107

87%

Naturalisaties

4.7

178

288

62%

Leges Leegstandswet

1.11

13

16

79%

Toegangspasje ondergrondse container

100%

7.7

0

0

0%

Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening

100%

5.14/5.15

220

220

100%

Leges APV - Winkeltijdenwet

1.13

2

2

100%

Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen

1.18

15

57

26%

Leges Kansspelen

1.14

24

13

186%

Leges APV - Verkeer

Beperkt

1.17

44

66

67%

Leges Makelaarstaxaties

9

17

54%

Gehandicapten parkeerkaart

92

225

41%

Totaal Algemene Dienstverlening

4.165

5.011

83%

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Leges Bouwactiviteiten

2.2.1

6.271

5.965

105%

Leges Aanlegactiviteiten

2.2.2

1

2

60%

Leges ingebruikname brandveiligheid

15

19

80%

Leges Handelsreclame

2.2.5

4

5

79%

Vellen Houtopstand

92

112

82%

Totaal leges omgevingsvergunning

100%

6.383

6.103

105%

Totaal Titel 1 en Titel 2

10.547

11.114

95%

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca en Hoofdstuk 3 Prostitutie

Leges APV - Drank en Horeca

3.1

123

141

87%

Leges APV - Prostitutie

3.3

7

14

49%

Hoofdstuk 2 Organiseren Evenementen of Markten

Leges Diversen (muziekvergunningen)

Beperkt

3.1.2/3.1.7

0

0

0%

Leges Evenementen

Beperkt

-

121

710

17%

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning Woonruimte

Leges splitsingsvergunning

0

3.4

22

22

100%

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Leges Inzage milieudossier

7.5

0

0

0%

Hoofdstuk 6 Leges Huisvestingswet

Leges Huisvestingswet

1.10

64

83

77%

Totaal Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

337

970

35%

Totaal Legesverordening

10.885

12.084

90%

Overige:

Afvalstoffenheffing

100%

26.498

26.449

100%

Marktgelden

100%

782

784

100%

Rioolheffing

100%

16.241

16.241

100%

Havengelden

100%

139

139

100%

Begrafenisrechten

100%

1.337

1.337

100%

Precario-belasting

676

676

100%

Totaal Overige Verordeningen

45.673

45.673

100%

Totaal Publiekrechtelijk

56.558

57.709

98%

De legesverordening kent in totaal een kostendekking van 90%. Te zien valt dat ook op clusterniveau de kostendekking niet boven de 100% uitkomt. De overige verordeningen komen op een gezamenlijke kostendekking van afgerond 100% uit. De kostendekkendheid van alle publiekrechtelijke heffingen inclusief precariobelasting komt dan uit op 98%.

Kostendekkendheid privaatrechtelijke heffingen
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de privaatrechtelijke tarieven minimaal kostendekkend zijn. Voor een aantal tarieven geldt echter dat toegankelijkheid van voorzieningen en marktwerking er toe kunnen leiden dat een lager dan kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om tarieven voor economische activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. De wet Markt en Overheid staat in deze gevallen een lager dan kostendekkend tarief toe. De kostendekkendheid van de verschillende privaatrechtelijke heffingen wordt in het volgende overzicht weergegeven:

Soort Heffing (Privaatrechtelijk)
(bedragen x € 1.000)

Begrote
opbrengsten
 2017

Toegerekende
 kosten

Dekkings
percentage

Inzameling bedrijfsafval

8.848

8.848

100%

Commerciële straatreiniging

1.490

1.483

100%

Onderhoud en reparaties derden

552

459

120%

Verkoop brandstof

907

897

101%

Leasen

55

50

109%

Kermissen

224

144

156%

Stadsschouwburg / Oosterpoort

Zakelijke tarieven

599

607

99%

Culturele tarieven

7.020

15.129

46%

CBK-kunstuitleen

368

427

86%

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge

lasten incl. kapitaallasten

5.951

19.852

30%

lasten excl. Kapitaallasten

5.951

15.111

39%

Samenstelling sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge excl. Kapitaallasten

 Sporthallen

846

2.137

40%

 Sportparken

1.230

2.735

45%

 Gymlokalen

490

1.790

27%

 Zwembaden

2.273

6.146

37%

IJsbanen

1.112

2.303

48%

Parkeergelden privaatrechtelijk

7.875

8.355

94%

De leges opbrengsten kermissen 2017 zijn begroot op € 224.000 (inclusief indexering). De begrote kosten zijn € 144.000. De kostendekkendheid komt hiermee uit op 156%. Nagenoeg gelijk aan 2016.

Bij de prijsstelling van de tarieven voor de Stadsschouwburg en Oosterpoort wordt onderscheid gemaakt in zakelijke tarieven (die marktconform zijn) en culturele tarieven (gedeeltelijk kostendekkend). De zakelijke tarieven gelden voor de ‘bedrijfsmatige’ activiteiten, zoals de horeca en vergaderarrangementen. Hieraan ligt ten grondslag dat de Oosterpoort en de Stadsschouwburg marktconform moet werken, dit onder meer ter voorkoming van concurrentievervalsing met andere aanbieders in Groningen. In de begroting gaan wij voor de zakelijke tarieven uit van volledige kostendekkendheid. Voor de culturele tarieven wordt een prijstabel gehanteerd. Deze prijstabel geeft per cultuursoort een bandbreedte voor de prijsstelling en daarmee de onderhandelingsruimte voor de programmeurs. De uiteindelijke entreeprijs van een kaartje is maatwerk per voorstelling.

Voor de tarieven van parkeergarages en buurtstallingen wordt de opbrengst voor 2017 geraamd op € 7,875 miljoen. Ten opzichte van de actuele begroting 2016 is dat een stijging van € 187.000 (ingroei parkeergarages). De kostendekkendheid van het privaatrechtelijk deel bedraagt in 2017, 94%.

Lokale lastendruk

Om een beeld te geven van de lokale lastendruk in vergelijking met andere 100.000+ gemeenten in Nederland maken we gebruik van gegevens uit de publicatie ‘Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016' van de stichting COELO. In het overzicht zijn de woonlasten (de som van OZB-eigenaar, rioolheffing en afvalstoffenheffing) 2016 voor een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde van de gemeente Groningen afgezet tegen die van de andere gemeenten. Groningen stond in 2015 qua hoogte van woonlasten op de twaalfde plaats. In 2016 staat Groningen op de elfde plaats, zie de laatste kolom.

Gemeente
(jaar = 2016)

OZB-Eigenaar

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Woonlasten

Delft

278,47

338,95

214,37

831,79

Zaanstad

263,06

279,69

280,48

823,23

Deventer

279,57

335,98

171,36

786,91

Enschede

262,81

303,36

209,16

775,33

Sittard-Geleen

286,61

302,70

183,10

772,40

Haarlem

268,89

337,20

156,30

762,39

Westland

316,21

213,84

230,49

760,53

Emmen

309,04

276,15

172,00

757,19

Arnhem

341,14

245,16

167,59

753,89

Leiden

352,11

276,00

122,94

751,05

Groningen

266,68

336,00

145,34

748,02

Breda

235,23

316,56

192,84

744,63

Alphen a/d Rijn

266,11

253,08

220,08

739,27

Nijmegen

485,02

94,80

152,72

732,54

Lelystad

320,87

280,42

130,96

732,25

Almere

274,68

318,65

136,61

729,94

Maastricht

244,06

307,69

177,87

729,62

Venlo

357,31

197,39

172,98

727,68

Zoetermeer

349,86

265,08

108,07

723,01

Rotterdam

191,51

346,90

183,60

722,01

Haarlemmermeer

268,87

325,20

122,16

716,23

Assen

289,03

230,42

189,48

708,93

Utrecht

232,12

242,84

233,51

708,47

Apeldoorn

296,88

265,46

133,68

696,02

Ede

280,77

248,52

166,49

695,78

Amersfoort

317,79

252,00

123,10

692,90

Middelburg

202,97

286,90

181,96

671,83

Leeuwarden

225,03

252,53

171,80

649,36

Dordrecht

202,84

269,52

171,81

644,17

Zwolle

264,71

265,60

107,89

638,20

Amsterdam

144,49

313,00

150,90

608,39

Eindhoven

203,71

247,10

144,00

594,81

's-Hertogenbosch

227,88

242,64

110,41

580,93

Alkmaar

179,33

255,00

128,70

563,03

Tilburg

189,95

247,06

116,97

553,98

's-Gravenhage

126,44

287,64

135,37

549,45

Gemiddelde

233,42

283,04

162,83

679,29