Begroting 2017

Leges en heffingen

Hieronder geven wij een toelichting op de ontwikkeling van de diverse belastingen van de gemeente Groningen.

Leges Burgerzaken
Onder leges burgerzaken verstaan wij de tarieven voor reisdocumenten, verklaring omtrent gedrag, inlichtingen en afschriften burgerlijke stand, rijbewijzen, huwelijken en afschriften basis registratie personen (BRP). Voor de  tarieven voor afschriften BRP en huwelijken is het uitgangspunt dat de producten in totaliteit kostendekkend zijn (raadsbesluit november 2006). Voor de andere producten geldt dat de rijksoverheid de hoogte van de tarieven vaststelt. De totale kostendekkendheid van de producten Burgerzaken komt uit op 87% (2016: 75%). Er worden € 625.000 minder kosten toegerekend dan in 2016 door bezuinigingen op inzet van personeel en efficiency voordelen.

Begrafenisrechten
De kostendekkendheid van de begrafenisrechten na indexering is 100% (2016: 97%).

Rioolheffing
Voor de tariefberekening zijn de uitgangspunten uit het Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP) en de effecten van de vervangingsinvesteringen voor 2017 doorgerekend. De inkomsten uit heffingen stijgen met € 800.000 van € 15,4 miljoen naar € 16,2 miljoen. De toename wordt veroorzaakt door stijging van het aantal nieuwe aansluitingen. Het aantal aansluitingen wijzigt met 1.170 van 104.445 naar 105.615. De lasten worden lager wegens de lage rente op kapitaallasten. Het tarief wordt verhoogd naar € 151. Bij dit tarief kan de voorziening riolering worden gevoed met € 2,2 miljoen. Hiermee ontstaat er een 100% kostendekkende exploitatie. De extra middelen van € 2,2 miljoen worden ingezet om toekomstige kapitaallasten van vervangingsinvesteringen te verlagen.

Afvalstoffenheffing
De opbrengsten afvalstoffenheffing stijgen met afgerond € 100.000 door mutaties in de overige opbrengsten zoals de scheiding van kunststoffen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2017 zijn gemiddeld € 7 lager ten opzichte van 2016, door lagere lasten. De tarieven worden bepaald door de verwachte kosten voor de afvalinzameling per aansluiting te berekenen. Voor de lasten worden lagere verwerkingskosten grijs afval verwacht en lagere kosten materieel. Ook  zijn bezuinigingen voorzien, waar bij de vaststelling van de tarieven rekening mee is gehouden.

Tarieven 2017:
1-persoons huishouden                    € 232,36
2-persoons huishouden                    € 271,67
3-7-persoons huishouden                 € 327,60
>8-persoons huishouden                  € 435,12

Een onttrekking aan de voorziening afvalstoffen wordt voorzien van € 700.000 om de voorziening opgebouwd uit voordelige resultaten op het product huishoudelijk afval terug te geven aan de burger. Vanwege de inzet van de voorziening afvalstoffen komt de kostendekkendheid 2017 uit op 100%.

Leges Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening
De verwachte opbrengsten van de leges instemmingsbesluiten zijn voldoende van omvang om de verwachte kosten te dekken, zodat een 100% kostendekkende exploitatie ontstaat. Enerzijds is er een toename van het tarief van € 438,07 naar € 442,63. Daarnaast is het variabele tarief per strekkende meter sleuf verhoogd van € 2,12 naar € 2,14. Het aantal verwachte aanvragen instemmingsbesluiten is 280 en het aantal strekkende meter bedraagt 27.000. De opbrengsten zijn voor 2017 begroot op € 220.000 inclusief de indexering. Ten opzichte van de begroting 2016 is dit een toename van € 34.000. Dit kan worden verklaard door volume effecten. De kostendekkendheid op begrotingsbasis bedraagt 100%.

Havengeld
De begrote opbrengsten havengelden komen uit op € 139.000 (inclusief indexering). De begrote kosten zijn eveneens € 139.000. De kostendekkendheid bedraagt daarmee 100%.

Leges Kansspelen
Het gaat om leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten in gevolge van de Wet op de Kansspelen. Ten opzichte van de  begroting 2016 zijn de begrote legesopbrengsten gelijk gebleven (€ 24.000). De kosten zijn ten opzichte van de begroting 2016 met € 1.000 afgenomen. Gezien de relatief geringe omvang van de opbrengsten en kosten leiden deze aanpassingen tot een relatief grote daling van de kostendekkendheid.

Leges Gehandicapten parkeerkaart
De opbrengsten zijn begroot op € 92.000. De lasten zijn begroot op € 225.000. Daarmee is de kostendekkendheid 41% (2016: 43%). De gemeenteraad heeft besloten dat deze leges niet kostendekkend hoeven te zijn maar enkel een tegemoetkoming in die kosten.

Makelaarstaxaties
In 2014 is besloten om leges te heffen voor het opvragen van gegevens door makelaars voor het opstellen van taxatierapporten. Ten opzichte van 2016 zijn de inkomsten met € 11.000 afgenomen naar € 9.000. Dit kan worden verklaard door volume effecten. Makelaars vragen gegevens steeds vaker zelf op via internet. De lasten zijn begroot op € 17.000. Daarmee is de kostendekkendheid 54%.

Leegstandswet
Het gaat om leges voor vergunningen voor tijdelijk verhuur van woningen op grond van de Leegstandswet.
Ten opzichte van de  begroting 2016 zijn de begrote legesopbrengsten gelijk gebleven (€ 13.000. Door wet- en regelgeving en nieuwe termijnen in relatie tot het proces van vergunningverlening, die regelmatig moeten worden bevestigd is meer ureninzet nodig. Mede hierdoor zijn deze leges niet kostendekkend. De lasten zijn begroot op € 16.000 en de kostendekkendheid bedraagt 79%.

Leges Drank, Horeca en Prostitutie
Ten opzichte van 2016 zijn de begrote inkomsten leges drank, horeca en prostitutie met € 59.000 afgenomen. Dit betreft een afname van de leges drank, horeca van € 50.000 en een afname leges prostitutie van € 9.000. Deze afname is het gevolg van een veranderende wetgeving, vervallen van de exploitatievergunning en de terugloop van het aantal prostitutie-inrichtingen. De kosten zijn ten opzichte van de begroting 2016 door minder ureninzet met € 56.000 gedaald: een daling van de kosten leges drank, horeca (€ 39.000) en leges prostitutie van € 17.000.

Leges Bouwactiviteiten
Bouwleges worden geheven om de kosten van het proces van bouwvergunningverlening te dekken. In de begroting is rekening gehouden met de grote bouwprojecten op basis van kengetallen (5-jaarsgemiddelde) voor de leges tot € 200.000 en de legesopbrengsten boven de € 200.000. De werkelijke opbrengsten kunnen met een optimale prognosemethode altijd nog afwijken. Er kunnen mutaties in onderhavige projecten plaatsvinden en vertragingen optreden. Ook marktontwikkelingen kunnen het beeld sterk beïnvloeden. Voor 2017 zijn de inkomsten bouwleges ten opzichte van de begroting 2016 met € 39.000 toegenomen. De begrote leges bouwactiviteiten 2017 komen in totaal uit op € 6,271 miljoen (inclusief indexering). Verder zien we een kostendaling hetgeen hoofdzakelijk verklaard wordt door lagere overheadkosten, minder kosten welstand en lagere onderhoudskosten ICT. Ten opzichte van de begroting 2016 zijn de kosten met € 262.000 afgenomen. In afwijking van het beleid van 100% kostendekking gaan we de overdekking op de leges omgevingsvergunning wegstrepen tegen onderdekking op andere leges zoals leges Burgerzaken. Dit is conform uitspraak Hoge Raad in februari 2015 inzake kruis-subsidiëring.

Leges ligplaatsvergunning voor woonschepen
Het gaat om leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 8 van de verordening openbaar vaarwater. Op begrotingsbasis nemen de inkomsten uit leges ligplaatsvergunning voor woonschepen ten opzichte van 2016 toe met € 6.000 (totaal: € 15.000). Dit kan worden verklaard door volume effecten. De lasten zijn begroot op € 57.000. De kostendekkendheid op begrotingsbasis bedraagt 26%. Dit komt doordat er meer leges uit de vergunningverlening overdracht van de eigendom van een woonschip worden gerealiseerd waarvoor een lager legestarief geldt dan leges uit verbouw/vernieuwing waarvoor een hoger leges tarief geldt. In de opbouw van het tarief is met genoemde geen rekening gehouden.

Marktgelden
De opbrengsten marktgelden zijn in 2017 begroot op € 782.000 (inclusief indexering). De kosten zijn geraamd op € 784.000. Het tarief is daarmee kostendekkend (100%). Voor de marktgelden geldt de wettelijke norm van maximaal 100% kostendekking.

Evenementen
Opbrengsten leges evenementen zijn in 2017 begroot op € 121.000 (inclusief indexering). De kosten zijn begroot op € 710.000. De kostendekkendheid komt hiermee uit op 17%. Het dekkingspercentage is door een kostenreductie en hogere opbrengsten ten opzichte van de begroting 2016 met 2% verbeterd.