Begroting 2017

Opbrengstontwikkeling lokale heffingen

In de begroting geven we jaarlijks een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen, te weten de belangrijkste belastingen, rechten en heffingen (leges). Het tarief van iedere lokale heffing wordt in het najaar door middel van een apart raadsvoorstel vastgesteld.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de gerealiseerde opbrengsten voor de belastingen.

Opbrengsten belastingen
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2015

Begroting 2016 

 Begroting 2017 

 Toename van
2016 naar 2017 

Onroerende zaakbelasting (OZB)

 60.087

62.658

63.872

1.214

Roerende zaakbelasting (RZB)

 96

73

74

1

Hondenbelasting

 853

852

863

11

Logiesbelasting

 1.153

1.057

1.167

110

Precariobelasting

 580

662

676

14

Parkeerbelasting

  8.198

8.068

8.681

613

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de gerealiseerde opbrengsten voor de rechten en heffingen.

Opbrengsten rechten en heffingen
(bedragen x € 1.000)

 Rekening 2015 

Begroting 2016 

Begroting 2017 

 Toename van
2016 naar 2017 

Afvalstoffenheffing

24.772

26.445

26.498

  53

Marktgelden 

   723

741

782

  41

Rioolheffing

 14.694

15.426

16.241

815

Begrafenisrechten

 1.315

1.338

1.337

 1-

Leges Burgerzaken

 3.568

3.451

3.568

117

Leges Bouwactiviteiten

 7.012

6.232

6.271

 39

Leges Huisvestingswet

  52

74

64

 10-

Instemmingsbesluit Telecommunicatie- verordening en Graafverordening

 174

186

220

 34

Leges Drank & Horeca

172

173

123

 50-

Leges Prostitutie

   28

16

7

  9-

Havengelden

138

146

139

  7-

Parkeergelden (privaatrechtelijk)

7.153

7.688

7.875

                               187