Begroting 2017

Visie Grondbeleid

Het grondbeleid speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities van de stad. Wij willen zodanig sturing geven aan de inzet en het gebruik van grond dat ruimtelijke en sectorale doelstellingen (bijvoorbeeld ten aanzien van wonen, werken, natuur en recreatie, zorg en onderwijs) kunnen worden gerealiseerd.  

De kaders voor het grondbeleid worden gevormd door:

  • De gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening en andere beleidsvelden met ruimtelijke   implicaties die zijn vastgesteld in visies en plannen;
  • De nota’s grondbeleid 2010-2014;
  • Het grondprijzenbeleid 2014-2018;
  • De verordening Grondbank 2012;
  • De richtlijnen herziening grondexploitaties en resultaatbepaling;
  • De Notitie Grondexploitaties 2016 (Commissie BBV)

In het komende jaar willen we de nota grondbeleid in samenhang met de nog op te stellen structuurvisie herzien. Naar verwachting zal de nota in de eerste helft van 2017 ter besluitvorming worden aangeboden.