Begroting 2017

Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
1-1-2017

Op te nemen

Aflossing

Boekwaarde 31-12-2017

Rente 

Rente en aflossing

A. Geldleningen totaal

1.143.500

164.694 

80.748

1.227.446 

39.927

118.675

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars (totaal opgenomen)

0

0

0

0

0

0

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

1.203.743 

75.707

34.717

1.244.733

34.326

69.043

ABN AMRO Bank NV

 95.386

-

3.790

91.596

4.098

 7.888

Algemene Spaarbank Nederland  NV (ASN)

 -

-

-

-

-

-

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

794.398

75.707

-

870.105

20.480

20.480

Triodos Bank

 45.000

-

  -

 45.000

 1.062

 1.062

Nederlandse Waterschaps Bank

268.931

-

30.899

238.032

 8.686

39.585

St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ned. Gem.

28

-

28

  -

   -

 28

Nog op te nemen leningen in 2017

-

-

 -

-

-

-

Nog op te nemen leningen in 2016

 -

-

-

-

-

-

Overige binnenlandse sectoren

62.501

-

62.501

958

958

RO/EZ

-

 -

-

-

-

-

Overig (Wichers Hoeth)

 1

-

 -

 1

 0

                0

Overheid (provincie Noord Brabant)

 60.000

-

 -

60.000

895

           895

Overheid (gemeente Meerssen)

 2.500

-

 -

 2.500

63

63

Buitenlandse instellingen (totaal opgenomen)

0

0

0

 0

 0

B. Waarborgsommen totaal

0

0

0

0

0

0

Totaal

1.266.244

75.707

34.717

1.307.234

35.284

70.001