Begroting 2017

Leningenportefeuille, berekening kasgeldlimiet en risiconorm

De samenstelling en de grootte van de opgenomen gelden (OG) geven we weer in onderstaand overzicht.

Leningenportefeuille og totaal (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Gemiddelde
 rente

Stand per 1 januari 2017

1.143.500

3,23%

Nieuwe leningen

0

-

Reguliere aflossingen

80.748

4,24%

Vervroegde aflossingen

0

-

Renteaanpassing (oud percentage)

0

-

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

-

Totaal

1.062.752

-

De samenstelling en de grootte van de uitgezette gelden (UG) geven we weer in onderstaand overzicht.

Leningenportefeuille ug totaal (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Gemiddelde
 rente

Stand per 1 januari 2017

433.473

3,85%

Nieuwe leningen

0

-

Reguliere aflossingen

17.697

4,11%

Vervroegde aflossingen

0

-

Renteaanpassing (oud percentage)

0

-

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

-

Totaal

415.776

-

De kasgeldlimiet berekenen we als volgt.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Omvang vlottende korte schuld (A)

4.537

4.537

4.537

4.537

Opgenomen gelden < 1jaar

 0

0

0

0

Schuld in rekening courant

0

0

0

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

-908

-908

-908

-908

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

5.445

5.445

5.445

5.445

Vlottende middelen (B)

81.095

81.095

81.095

81.095

Contante gelden in kas

 0

0

0

0

Tegoeden in rekening courant

81.095

81.095

81.095

81.095

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

 0

0

0

0

Totaal netto vlottende schuld (A-B)

-76.558

-76.558

-76.558

-76.558

Toegestane kasgeldlimiet

79.900

79.900

79.900

79.900

Ruimte onder de kasgeldlimiet

156.458

156.458

156.458

156.458

Begrotingstotaal 2017 (C)

940.167

940.167

940.167

940.167

Percentageregeling (D)

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

Kasgeldlimiet (C x D)

79.900

79.900

79.900

79.900

Onder Totaal netto vlottende schuld (A-B) worden de beschikbare middelen gepresenteerd voor toepassing van de mismatch financiering. In de praktijk worden alle middelen gebruikt voor lange financiering.

De renterisiconorm berekenen we als volgt.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2017-2020

 (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Renteherziening (A)

-1.877

-1.788

-1.696

-1.599

Aflossingen (B)

55.000

35.000

50.000

65.000

Renterisico (A+B)

53.123

33.212

48.304

63.401

Rente risiconorm

188.000

188.000

188.000

188.000

Ruimte onder renterisiconorm

134.877

154.788

139.696

124.599

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Begrotingstotaal 2017

940.167

940.167

940.167

940.167

Rente risiconorm

188.000

188.000

188.000

188.000