Begroting 2017

Risicobeheer financieringsportefeuille

Met dit onderdeel geven we een samenvatting van het risicoprofiel van de organisatie. Ook gaan we in op de gegevens die uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) voor de toezichthouder nodig zijn.

Limieten financiering
Ter beperking van renterisico’s hanteren we limieten voor de korte- en lange geldpositie. Het betreft hier wettelijke limieten en eigen limieten. De limieten zijn omschreven in het Treasury Statuut.

Limietenoverzicht (bedragen x € 1.000)

2016

2017

Limieten kort geld

Kasgeldlimiet

82.000

79.900

Korte mismatch

114.000

113.000

Drempelbedrag schatkistbankieren

4.400

4.630

Limieten lang geld

Lange mismatch

39.000

38.000

Renterisiconorm

192.000

188.000

Vervroegde aflossing langlopende leningen

 -

-

Kasgeldlimiet
Het kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bepaalt de maximale omvang van de externe kortgeldpositie per jaar. De zogenaamde netto vlottende schuld van de gemeente (de som van alle kas- en banktegoeden) mag maximaal 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeentebegroting bedragen. Daarboven moet lang geld worden aangetrokken. De kasgeldlimiet komt voor 2017 op € 79,9 miljoen uit.

Drempelbedrag schatkistbankieren
Wij zijn verplicht om onze overtollige middelen in de Rijksschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Korte mismatch-limiet
Gedurende het jaar gebruiken wij een deel van de kortlopende middelen voor dekking van het lange financieringstekort. Dit is voordelig omdat het korte rentepercentage over het algemeen lager is dan het lange rentepercentage. Deze korte mismatch financiering leidt tot een vergroting van het renterisico. Het risico is dat de lange rente gaat stijgen en dat nieuwe consolidatieleningen moeten worden aangetrokken tegen hogere rentetarieven. Om dit risico te beperken hebben wij vastgesteld dat maximaal 12,5% van de netto vaste schuld met kort geld worden gefinancierd. Dit bedrag wordt nog verhoogd met het structureel deel aan kort beschikbaar vermogen. Voor de begroting 2017 is de korte mismatch limiet becijferd op € 113 miljoen.

Renterisiconorm
De renterisiconorm is ook een wettelijke limiet en beperkt de vaste schuld die in enig jaar voor aflossing of renteherziening in aanmerking komt tot 20% van het begrotingstotaal. In het onderdeelLeningenportefeuille, berekening kasgeldlimiet en risiconorm van deze paragraaf wordt het renterisico op de vaste schuld berekend voor een periode van vier jaar. Uit de berekening blijkt dat de renterisico’s op de vaste schuld de komende vier jaren ruim onder de wettelijke norm blijven.

Lange mismatch-limiet
Van de korte vermogensbehoefte mag een bedrag tot maximaal 5% van de netto opgenomen vaste schuld met langlopende leningen worden gefinancierd.

Vervroegde aflossing langlopende leningen
In de begroting wordt jaarlijks een overzicht opgenomen van leningen met een mogelijkheid tot vervroegde aflossing. Dit overzicht is de limiet voor de omvang van te vervroegen aflossingen voor dat jaar. Voor 2016 kunnen geen consolidatieleningen vervroegd worden afgelost.

Kredietrisico’s op verstrekte gelden
Onderstaand overzicht geeft de kredietrisico’s op verstrekte gelden weer. Het betreft zowel verstrekte geldleningen als creditposities (tegoeden) bij financiële instellingen. Hierbij zijn de uitgezette bedragen per risicogroep aangegeven. In het overzicht zijn de risicogroepen (globaal) gerangschikt naar oplopend risico.

Risicogeroep (bedragen x € 1.000)

Restantschuld per 01-01-2017

Risico %

Gemeenten en Provincies

275.000

61,92%

Overheidsbanken en schatkistbankieren

 0

0

Woningcorporaties met garantie WSW

124.590

28,05%

Semi overheidsinstellingen

700

0,16%

Financiële instellingen (AA en hoger)

 0

 0

Overige toegestane instellingen volgens Treasury statuut

43.804

9,86%

Niet toegestane instellingen volgens Treasury statuut

 0

 0

Totaal

444.094

100,00%

Projectfinanciering Meerstad
In de bovengenoemde tabel is een bedrag opgenomen van € 275 miljoen ten behoeve van de projectfinanciering Meerstad. Deze leningen zijn in april 2012 verstrekt aan de Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V. Eerder waren deze leningen opgenomen in het overzicht gewaarborgde geldleningen