Begroting 2017

Rentelasten externe financiering en renteresultaat

In onderstaand overzicht geven we inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Overzicht rentelasten externe financiering (x € 1.000)

Bedrag

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

38.029

Externe rentebaten

16.452

Totaal door te rekenen externe rente

21.577

Rente door te berekenen aan grondexploitaties

2.634

Minus toe te rekenen rente aan projecten (inclusief grondexploitaties)

2.634

Saldo door te rekenen externe rente (A)

18.943

Rente over eigen vermogen (B)

2.448

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) (C)

67

Aan taakvelden (programma's inclusief overhead) toe te rekenen rente (A+B+C)

21.458

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

22.652

Renteresultaat op het taakveld Treasury

-1.194