Begroting 2017

Renteontwikkeling

De vastgestelde rentepercentages voor de begroting 2017 zijn ten opzichte van het Meerjarenbeeld 2016-2019 geactualiseerd. De rente op langlopende leningen (de 'lange rente') is verlaagd met 0,85%. Onderstaande tabel toont de renteveronderstellingen voor de lange rente.

 Renteveronderstellingen 2017: lange rente

Rente begroting 2017

Rente langlopende leningen

1,5%

Rente-omslagpercentage

2,3%

Rente reserves en voorzieningen

0,8%

De lange rente is in 2016 fors gedaald tot 0,445% (10 jaar renteswap per medio juni 2016). Door het aanhoudend verruimende (rente)beleid van de Europese Centrale Bank is hiermee sprake van een uitzonderlijke situatie. Wij beschouwen de huidige rente als een incident. Aangevuld met opslagen in de markt en de inflatieverwachting gaan wij uit van een 10-jaars rente van 1,50% in 2017. Deze verwachting is gebaseerd op de voorspellingen van meerdere banken. Voor de jaren vanaf 2018 hanteren wij een opslag van 0,2% jaarlijks.

Het rente-omslagpercentage voor 2017 is 2,3%. Dit is 0,2% lager ten opzichte van 2016. In de voorgaande jaren zijn er veel leningen afgesloten tegen een prijs die ligt onder het huidige rente-omslagpercentage. Voor de jaren 2018 en verder verwachten wij een beperkt oplopende marktrente, richting het huidige vastgestelde rente-omslagpercentage. Evenals in 2016 stellen wij het rente-omslagpercentage vast met een verwacht resultaat van circa nul over vier jaar. Voor 2017 en volgende jaren verwachten we nog een voordeel van € 739.000.

Renteveronderstellingen 2017: korte rente

Rente begroting 2017

Rente rekening courant faciliteit

0,0%

Rente tegoedpositie derden (credit%)

0,0%

Rente schuldpositie derden (debet%)

0,9%

De korte rente is in het eerste halfjaar 2016 steeds zeer laag geweest. De rente voor leningen met een looptijd tot 1 jaar is zelfs negatief. Voor 2017 verwachten we geen rentestijging. De vergoeding op kortlopende tegoeden is daarom teruggebracht tot 0%. De rente op tegoed- en schuldposities brengen wij alleen nog aan derden in rekening.

Met ingang van 2017 gelden voor het vaststellen van de rekenrente grondbedrijf aanvullende regels. Rekening houdend met deze regels hanteren wij een rentetarief voor het grondbedrijf van 2,15%. Dit tarief is lager dan het rente-omslagpercentage van 2,30%, omdat aan grondexploitaties slechts de rentekosten van vreemd vermogen mogen worden toegerekend. Buiten beschouwing blijven de kosten toegerekend aan eigen vermogen (reserves en voorzieningen).