Begroting 2017

Relevante ontwikkeling

In dit onderdeel schetsen wij de interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze financiering.

Kaderstelling leningen derden
In maart 2016 is een vernieuwd Treasury-statuut 2016 - 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin hebben wij de regels voor het verstrekken van leningen aan derden uitgebreid. Het afwegen van het publieke belang en het als laatste oplossing overwegen een lening te verstrekken, zijn voor ons leidend. Markconformiteit en het afdekken van risico’s hebben wij toegevoegd als voorwaarden.

Voorgenomen financieringsbeleid
Voor de begroting 2017 ramen wij de financieringsbehoefte aan langlopende leningen op € 164 miljoen. Deze financieringsbehoefte is gebaseerd op het meerjarenbeeld 2017-2020 en geactualiseerd voor de begroting 2017. Hierbij hebben wij de volgende  veronderstellingen gehanteerd:

Financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Saldo geldleningen o/g tot en met 2016

740.000

Beschikbare reserves en voorzieningen

215.000

Totaal lange financieringsmiddelen (A)

955.000

Investeringen voorgaande jaren

1.060.000

Investeringsprognose 2017

59.000

Totaal benodigde financieringsmiddelen (B)

1.119.000

Financieringsbehoefte 2017 (A-B)

164.000

We verwachten, gezien de huidige rentestand en verwachte renteontwikkelingen, hiervan circa € 70 miljoen met kort geld te financieren in de vorm van korte mismatchfinanciering. Het resterende bedrag (164 - 70) van € 94 miljoen willen we aantrekken in de vorm van langlopende leningen.

Ten opzichte van de begroting 2016 is de financieringsbehoefte met € 15 miljoen afgenomen. Bovenstaande sluit aan bij de Investering- en Financieringsstaat. De volumes zijn in overeenstemming met de in de begroting opgenomen meerjarenbalans 2017-2020.