Begroting 2017

Beheer gemeentelijke gebouwen

Gebouw  

Boekwaarde
 1-1-2017

Meerjarenplan aanwezig

Voorziening
1-1-2017

Onderhoudsbudget begroting 2017

KERNVASTGOED

Oude Stadhuis

0

ja

185

31

Goudkantoor

0

ja

0

71

Prefectenhof

11.574

ja

1.104

122

Trompsingel

2.624

ja

0

45

Peizerweg

1.383

ja

150

60

Gebouw Hanzeplein 120

5.683

ja

697

62

Duinkerkenstraat

3.112

ja

1.688

103

Huisvesting Zuiderdiep (nr. 96 + 98)
+ Coehoornsingel 51 + 71

10.253

ja

1.099

301

Harm Buiterplein

48.055

ja

490

215

Totaal

82.684

5.413

1.010

BRANDWEERGEBOUWEN

Gebouw Sontweg 10*

3.737

nee

1.039

0

Gebouw Diamantlaan*

1.038

nee

0

0

Totaal

4.775

1.039

0

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Groninger Museum

Oosterpoort

5.490

ja

103

300

Vensterscholen

13.577

ja

448

135

Gebouw Muziekschool

19

ja

152

56

Voormalige schoolgebouwen

560

ja

220

80

Sportaccommodaties/zwembaden

39.752

ja

0

3.162

Welzijnsaccommodaties

5.789

nee

0

317

Gebouwen natuur- en duurzaamheid (NDE)

584

nee

0

26

Schoolgebouwen (economisch eigendom)

124.682

nee

0

215

Totaal

190.452

923

4.291

OVERIG

Huisvesting personeel begraafplaatsen

18

ja

0

9

Wijkposten

1.570

ja

0

31

Wijkpost Vinkhuizen

912

ja

0

24

Afvalbrengstation

526

nee

0

9

Parkeergarages

Totaal

3.026

0

73

Activa in aanbouw

7.769

nee

0

884

TOTAAL

288.705

7.375

6.258

* Wordt overgedragen aan de Veiligheidsregio

Uitgangspunt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het onderhoudsniveau 3 conform NEN 2767. Dit niveau is landelijk gangbaar en houdt het onderhoud op een redelijk niveau.

Kernvastgoed
De gebouwen aan het Hanzeplein, Duinkerkenstraat en Kreupelstraat zijn relatief nieuw en hebben op korte termijn geen grote onderhoudsingrepen nodig. Enkele oudere gebouwen, zoals die aan het Zuiderdiep en het Stadhuis, hebben qua onderhoud de komende jaren wat meer aandacht nodig. Voor één gebouw in deze categorie (aan het Harm Buiterplein) is met de bouwer ervan ook een onderhoudscontract voor meerdere jaren afgesloten. Die verricht het onderhoud.

In 2016 zijn  twee panden aangekocht. Dit betreft het gebouw aan de Duinkerkenstraat 47 (bedrijfsvoering stadsbeheer) en aan de Van der Hoopstraat 3 (iederz). Voor beide gebouwen is een onderhoudsvoorziening meegenomen. Deze zijn gebaseerd op ervaringscijfers. De komende jaren moet blijken of die voldoende zijn. In 2016 is het pand aan de Gotenburgweg 46 verkocht. Hiervoor zijn vanaf 2017 geen onderhoudslasten meer. De onderhoudslasten die hiervoor gereserveerd waren, zijn (deels) meegenomen naar het recent aangekocht gebouw aan de Duinkerkenstraat 47.

Schoolgebouwen
De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs ligt bij de schoolbesturen. De schoolbesturen krijgen daarvoor de middelen van de rijksoverheid. De gemeente heeft geen verantwoordelijkheid (financieel en inhoudelijk) meer voor de technische en onderwijskundige staat van die gebouwen. De Vensterscholen worden wel door ons onderhouden. Ook schoolgebouwen, die niet meer voor onderwijs in gebruik zijn en een andere functie hebben gekregen, zijn een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor deze gebouwen zijn meerjarige onderhoudsplannen opgesteld. Onze onderhoudsplanning wordt zoveel mogelijk afgestemd op eventuele aanpassingen aan schoolgebouwen aardbevingsbestendig te maken.

Sociaal culturele (welzijns)accommodaties
Voor het groot onderhoud aan alle sociaal culturele accommodaties, die onder de werking van de accommodatienota ‘Met de blik op de wijk’ vallen, is jaarlijks een bedrag voor onderhoud beschikbaar. Dat bedrag is voor het onderhoud aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke gebouwen. Besturen met een eigen accommodatie kunnen voor onderhoudswerk subsidie bij de gemeente aanvragen. Het onderhoudsniveau van deze accommodaties is redelijk tot goed te noemen. Een uitzondering daarop is het gebouw van speeltuinvereniging Oosterpark aan de Resedastraat 2a. Dit ‘boomstammengebouw’ wordt met tijdelijke maatregelen in stand gehouden. Wij zijn voornemens om de huisvesting voor deze speeltuinvereniging met 230 m2 te verkleinen tot 100 m2. Als het gebouw in de huidige vorm in stand blijft, zijn binnen enkele jaren forse ingrepen nodig.

Culturele gebouwen
In deze categorie gebouwen vallen het gebouw van VRIJDAG aan de Sint Jansstraat 7 en het cultuurcentrum De Oosterpoort aan de Trompsingel 27. De onderhoudsstaat van het gebouw van VRIJDAG is redelijk tot goed te noemen. Het cultuurcentrum De Oosterpoort is 40 jaar oud. De kwaliteit van het pand (alle zalen en foyers gelijkvloers) worden in toenemende mate overschaduwd door de gedateerdheid van het pand en de installaties. Dit zet de onderhoudsbudgetten onder druk. Het op lange termijn in stand houden van het pand (meer dan 10-15 jaar) vergt aanzienlijke ingrepen.

De Stadsschouwburg is begin 2016 in eigendom overgedragen aan het Groninger Monumentenfonds, waarbij de renovatie van het casco onder verantwoordelijkheid van de gemeente is afgerond. Daarnaast is met inzet van meerdere externe financieringsbronnen (zoals door de provincie Groningen) de binnenkant van de Stadsschouwburg fors gerenoveerd.

Sportaccommodaties

Voor onderhoud van de sportaccommodaties is voor 2017 een bedrag van € 3,1 miljoen geraamd. Dit budget zetten wij in 2017 in voor onder meer de volgende onderhoudsactiviteiten:

 • Atletiekbaan Stadspark. Het vervangen van de dakbedekking tribunegebouw en renoveren was- en kleedaccommodatie;
 • Sporthal Beijum. De huidige verlichting vervangen door Led verlichting;
 • Zwembad de Parrel. Het vervangen van de beweegbare bodem;
 • Sporthal Vinkhuizen. Het vervangen van de dakbedekking;
 • Sporthal de Brug. Schilderwerk buitenkozijnen, skeletconstructie, binnen schilderwerk en vervanging vloerbedekking;
 • In diverse gymlokalen worden de boilers vervangen en op meerdere sportparken wordt schilderwerk verricht.

Op de sportparken vinden diverse renovatiewerkzaamheden plaats. De staat van de velden is bepalend voor het moment van renovatie. Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik vindt de vervanging van de top- en sporttechnische lagen van kunstgrasvelden plaats tussen 9-12 jaar, waarbij het uitgangspunt is dat een kunstgrasveld gemiddeld minstens 11 jaar mee kan. Jaarlijks stellen we de globale 10 jaren ‘Vervanging Investeringen Planning’ (VIP) bij. Op basis daarvan vindt elk jaar in september een check plaats over nut en noodzaak van de globaal geplande vervangingen. Bij het bepalen van de definitieve vervangingen betrekken wij de betrokken verenigingen.

Voor 2017 staat een aantal investeringen op de rol, waarbij de betreffende clubs andere wensen hebben ten aanzien van de bestaande vervangingsinvesteringen. De gesprekken over mogelijke co-creatie zijn gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van de overleggen worden naar verwachting de volgende projecten in 2017 uitgevoerd:

 • Renovatie veld 6 (Rugby Club) op sportpark Esserberg. De club heeft de wens om er een combiveld van te maken rugby/voetbal;
 • Renovatie veld 4 op sportpark Kardinge. De club heeft de wens om de vervanging uit te stellen en het trainingsveld 3 te vervangen voor kunstgras;
 • Vervanging van de glijbaan zwembad Kardinge. De vervanging is al een aantal jaren opgeschoven. Verschillende scenario’s zijn uitgedacht en er is een klantentevredenheidsonderzoek gehouden;
 • Sportpark Hoogkerk. De clubs willen geen renovatie, maar vervanging van twee velden door kunstgras;
 • Start vervanging koelinstallatie Kardinge;
 • Sportpark Lewenborg vervanging kunstgras velden 1 en 2;

In de begroting 2016 is een investeringskrediet van € 131.000 beschikbaar gesteld om de bodem, chloortanks en installaties te renoveren dan wel te vernieuwen van de Papiermolen. Afhankelijk van de planning van de Zuidelijke Ringweg zal ook de renovatie Papiermolen plaatsvinden. Het is nog onduidelijk of dat 2017 of later wordt.

Camping
Per 1 januari 2016 is een nieuw huurcontract voor de camping afgesloten. Het onderhoud is vanaf die datum voor rekening van de huurder. Alleen voor het onderhoud van de bomen en de asbesthoudende delen van de opstallen is een uitzondering gemaakt. In 2016 vindt een asbest onderzoek plaats. De wettelijk verplichte sanering van asbest zal in 2017 plaatsvinden.