Begroting 2017

Benodigd weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald door:

 • de verwachte impact van de aanwezige risico’s;
 • de gewenste mate van zekerheid dat de risico’s kunnen worden opgevangen;
 • de mate waarin de risico’s al op andere wijze zijn afgedekt of beheerst.

De risico’s zijn geïnventariseerd en de omvang van het risico (bedrag in euro’s) is geschat. De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag. In de vorige kadernota was opgenomen dat gewerkt moest worden met bandbreedtes en kanspercentages. Deze intervalmethode heeft tot onduidelijkheid geleid. In de geactualiseerde kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement is daarom het gebruik van bandbreedtes bij het bepalen van het risico niet langer verplicht voorgeschreven.  In die gevallen waar de werkwijze met bandbreedtes goed werkt, blijven we hier gebruik van maken.

De risico’s van de grondexploitaties worden volgens de risicoboxenmethode berekend en integraal in het benodigde weerstandsvermogen opgenomen. Omdat de kans klein is dat als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, dit allemaal tegelijkertijd gebeurt, corrigeren we de totaaltelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.

 

Risico's incidenteel 

Risico's structureel

risico 

kans

schatting

risico 

kans

schatting

  1. Grondexploitatie inclusief Meerstad

187.530

100%

187.530

  2. Lening Euroborg

7.480

25%

1.870

  3. Verkeer en vervoerprojecten

2.800

50%

1.400

  4. Bodemsanering

2.200

75%

1.650

  5.  Parkeerbedrijf

4.700

100%

4.700

  6.  Bezuinigingen

5.000

100%

5.000

  7.  Gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV

1.300

100%

1.300

  8. Vernieuwing sociaal domein

4.180

100%

4.180

  9.  Financiering uitvoering wet Buig

3.000

75%

2.250

10. Bedrijfsrisico werkmaatschappijen

1.360

25%

340

11. Fusie stedelijk museum/Kunstencentrum

1.500

25%

375

12. Stijging pensioenpremie

2.600

50%

1.300

13. VpB voor overheidsbedrijven

225

75%

169

14  Overige risico’s

3.4584

divers

1.501

365

divers

161

Totale risico's

204.951

8.775

Structureel maal factor 2

17.550

Waarschijnlijkheidsfactor 90%

184.456

15.795

Benodigdeweerstandsvermogen (afgerond)

200.251

benodigde weerstandsvermogen

200.251

beschikbare weerstandsvermogen

194.503

Ratio weerstandsvermogen

97%

Het benodigde weerstandsvermogen is € 200,3 miljoen  en neemt ten opzichte van de risico’s in de rekening 2015 af met € 1,6 miljoen.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • stijging risico grondexploitaties inclusief Meerstad met € 2 miljoen;
 • stijging risico parkeerbedrijf met€ 0,7 miljoen;
 • daling risico vernieuwing sociaal domein met € 7,1 miljoen;
 • daling risico bezuinigingen met € 3,6 miljoen;
 • vervallen risico groot onderhoud en vervangingen met € 1,4 miljoen;
 • stijging risico financiering uitvoering wet Buig met € 4,1 miljoen;
 • opname risico stijging pensioenpremie met € 2,3 miljoen;
 • opname risico gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV/Geothermie met € 1,3 miljoen;
 • overige veranderingen verklaren de rest € 0,1 miljoen.

(Bij deze omvang van de veranderingen is rekening gehouden met het effect van de waarschijnlijkheidsfactor van 90%).

Grondexploitatie inclusief Meerstad
Het risico is na actualisatie van de grondexploitaties toegenomen met € 2 miljoen.

Parkeerbedrijf
Het risico van het parkeerbedrijf wordt lager. Dit komt vooral door het effect van de lagere rente en een lager risico bij de bezettingsgraad van parkeergarages door verlaging van de opbrengstverwachting van de Forumgarage en het feit dat de Oosterpoortgarage uit de parkeerexploitatie gaat.

Risico vernieuwing sociaal domein
De daling is veroorzaakt door het verlagen van het risico op inkoop 2017 als gevolg van de geactualiseerde indicatiewaarde in combinatie met de geëxtrapoleerde verzilveringspercentages op basis van werkelijk ontvangen en betaalde facturen. Daarnaast zorgt de inzet van extra beleidsmiddelen voor beperking van het risico. Het risico loopt na 2017 op doordat de transformatie-opgave toeneemt. We zullen na 2017 in staat zijn een betere risico-inschatting te maken omdat we meer inzicht hebben in het zorggebruik en de substitutie die plaatsvindt.

Risico bezuinigingen
 Het risico bezuinigingen wordt onder andere lager doordat voor bepaalde bezuinigingsmaatregelen zoals de bezuinigingen op de organisatie de uitvoering verder is dan bij de rekening 2015 en de bezuiniging MKBA is verlaagd van € 2 miljoen naar € 1 miljoen. In 2017 is de taakstelling MKBA volledig opgelost door een onttrekking aan het weerstandsvermogen.

Risico groot onderhoud en vervangingen openbare ruimte
Omdat vanaf de begroting 2017 de noodzakelijke middelen voor groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte voor een periode van vier jaar vooruit in de begroting beschikbaar worden gesteld, kan het risico vervallen.

Risico financiering wet buig
In de rekening 2015 was het risico financiering wet buig voor jaarschijf 2016 0 omdat we het verwachte tekort /overschot in het financieel meerjarenbeeld hadden verwerkt. In de begroting 2017 is het risico financiering wet buig voor alle jaarschijven opgenomen vandaar een stijging van € 4,1 miljoen.

Risico stijging pensioenpremie
Het bestuur van het pensioenfonds ABP waarschuwt voor het risico dat de pensioenpremie volgend jaar moet stijgen. De VNG adviseert gemeenten hier rekening mee te houden in de begroting voor 2017. Omdat de precieze consequenties nog  niet duidelijk zijn nemen we hiervoor een risico op.

Risico gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV/Geothermie
In juni 2016 heeft de raad besloten een risico van € 1,3 miljoen in het weerstandsvermogen op te nemen voor het gemeentelijk aandeel in het risico Warmtenet BV/Geothermie. Ter dekking van het risico is € 1,3 miljoen toegevoegd aan de Algemene Egalisatiereserve.

Diversen
Diverse wijzigingen in de incidentele- en structurele risico’s leiden per saldo tot een verhoging van de risico’s van € 0,1 miljoen.

De volgende risico’s zijn ten opzichte van de rekening 2015 opgenomen of vervallen:
Opgenomen:

 • Stijging pensioenpremie.
 • Gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV/Geothermie.

Vervallen:

 • Risico groot onderhoud en vervangingen openbare ruimte.