Begroting 2017

Spoor wind

In het Masterplan van 2011 gingen we ervan uit dat windenergie voor 16% kan bijdragen aan een energieneutrale stad. Dit baseerden we op de bouw van tientallen grote windturbines. We willen uiteindelijk in 2035 ons doel om 16% van alle energie uit wind op te wekken verwezenlijken. Dat gaan we niet in één keer doen. We streven naar 70 megawatt aan geïnstalleerd vermogen in of om de stad in 2023. In mei 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitgangspunten en het proces waarlangs wij windenergie in en nabij de stad verder willen ontwikkelingen. Zorgvuldigheid, openheid, inspraak en financiële participatiemogelijkheden zijn hierin kernbegrippen.

We willen laten zien welke kansen windenergie biedt, voor particulieren, maar ook voor onze buurten, wijken of bedrijventerreinen. We willen windenergie door en voor Stadjers. In 2016 hebben hiertoe verschillende bijeenkomsten georganiseerd (een symposium en gebiedsbijeenkomsten) en een stadsbrede enquête uitgezet. Doel is het inventariseren van meningen, voorkeuren en ideeën die rondom dit thema leven in de stad. Deze inventarisatie vormt de basis voor een Windplan of beleidskader wind dat aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt aangeboden.

Hoe staan we ervoor?

Het provinciale beleid blokkeert tot nu toe het plaatsen van grote windturbines. Bij windenergie in en om de stad boekten we daarom de afgelopen jaren weinig vooruitgang. De provincie staat tot dusver turbines van meer dan 15 meter ashoogte alleen toe in de aangewezen gebieden Delfzijl, Eemshaven en bij de N33-A7. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft in de provinciale omgevingsvisie 2016-2020 nieuw beleid aangekondigd om windinitiatieven mogelijk te maken. De provincie wil dit graag samen met mede-overheden en stakeholders doen. Wij willen deze nieuwe beleidsruimte benutten.

In 2013 deden we een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige windenergie in de gemeenten Groningen en Ten Boer. Daarbij brachten we belemmeringen en kansen in kaart gebracht. Westpoort, het Suikerunieterrein, Stainkoel’n, Roodehaan, A7 en Ten Boer kwamen als kansrijkste locaties uit het onderzoek naar voren.

Ten aanzien van kleine windturbines (tot 15 meter) hebben wij er bij de provincie op aangedrongen om de omgevingsverordening te verruimen zodat bijvoorbeeld de maximale ashoogte van 15 meter naar 25 meter kan. Hierdoor stijgt het rendement. Kleine windturbines kunnen dan kansrijk zijn in de buitengebieden, op bedrijventerreinen en op dijken. We willen kleine windturbines toestaan en de voorwaarden voor initiatiefnemers zo gunstig mogelijk maken om op eigen terrein energie voor eigen gebruik op te wekken.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Ontwikkelen van Windplan of beleidskader wind door en voor Stadjers;
  • We willen de voorwaarden om op eigen terrein kleine windturbines te plaatsen zo gunstig mogelijk maken;
  • We ontwikkelen in samenwerking met de RuG een tool om te bepalen waar kleine windturbines kansrijk zijn;
  • We onderzoeken bij welke gemeentelijke gebouwen kleine windturbines het kansrijkst zijn.