Begroting 2017

Spoor zon

In het Masterplan Energieneutraal van 2011 is er van uitgegaan dat zonne-energie een aandeel van ongeveer 11% kan leveren aan de productie van lokaal duurzaam opgewekte energie als bijdrage om in 2035 een energieneutrale stad te zijn. Dit betekent dat in Groningen in 2035 voor 150 megawatt aan vermogen moet zijn geïnstalleerd, dat zijn ongeveer 600.000 zonnepanelen. We willen in 2017 dubbel zoveel zonnepanelen hebben als in 2015, dat wil zeggen 70.000 stuks. In 2018 verwachten wij de mijlpaal van 100.000 zonnepanelen in onze gemeente te hebben bereikt.

Hoe staan we ervoor?

Het aantal zonnepanelen op daken in Groningen groeide exponentieel: van 3.350 panelen in 2011 naar ruim bijna 40.000 stuks najaar 2016. De autonome groei lijkt zich nu te stabiliseren rond circa 10.000 zonnepanelen per jaar erbij. Echter, in 2017 worden door de SDE+ regeling enkele grootschalige zonneparken en -daken opgeleverd waardoor de groei weer wordt versneld. 100.000 panelen in 2018 lijkt haalbaar en realistisch.

We hanteren het principe van dubbel ruimtegebruik. We zien het liefst zonnepanelen op alle daken en op de P+R terreinen. Met alleen zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen halen we het gewenste vermogen in 2035 niet. Er zijn hiervoor simpelweg te weinig geschikte daken in Groningen. Daarom is het ook noodzakelijk dat er grote zonneparken ontwikkeld worden. De eerste grootschalige zonneparken worden in 2017 opgeleverd.

Wat gaan we hier voor doen?

  • De potentie voor zonne-energie opnieuw inventariseren, mede om in te spelen op SDE-subsidies;
  • Bouwen en exploiteren van een zonnepark van 2,5 ha op Vierverlaten, waarin Stadjers kunnen investeren en participeren;
  • We onderzoeken mogelijkheden voor het realiseren van een mega zonnepark van 250 hectare in Meerstad-Noord;
  • We stimuleren en faciliteren lokale initiatieven zoals Grunneger Power en Buurkracht;
  • Opstarten nieuwe postcoderoosprojecten in onder andere de Zeeheldenbuurt en op P+R Reitdiep;
  • Ontwikkelen zonnepark op het slibdepot Driebond en plaatsen zonnepanelen op de overkapping van het nieuwe P+R terrein Meerstad;
  • Installeren zonnepanelen op honderden woningen van Nijestee door Grunneger Power;
  • Lobbyen bij de rijksoverheid voor voortzetting van de salderingsregeling en verruiming van de mogelijkheden voor collectieve systemen.