Begroting 2017

Spoor besparen

Alle energie die we kunnen besparen hoeven we niet op te wekken. Grote besparingen zijn mogelijk in woningen en bij bedrijven en kantoren. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met een integraal plan voor energiebesparing van het eigen vastgoed (GRESCO).

Besparingen zijn goed voor een derde deel van ons einddoel. Dit spoor valt uiteen in wonen (nieuwbouw, huursector, particuliere woningen), bedrijven en de eigen gemeentelijke organisatie. Voor woningen streven we naar energieneutrale nieuwbouw vanaf 2017. In de bestaande woningen willen we eigenaren stimuleren en faciliteren om zoveel mogelijk energie te besparen. Met bedrijven werken we samen volgens de integrale energiebesparingsaanpak in overeenstemming met het landelijke Energieakkoord. De gemeentelijke gebouwen willen we voor 2035 energieneutraal maken.

Hoe staan we ervoor?

We bereiden ons voor op energieneutrale nieuwbouw van woningen vanaf 2017. We streven ernaar dat de woningbouw energieneutraal is of geschikt is om op termijn energieneutraal te maken. Afgelopen jaar hebben we met de woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt over verduurzaming van de sociale woningvoorraad.  In 2016 hebben we er voor gekozen om het loket Groningen Woont Slim te ‘upgraden’, met onder andere een fysieke winkel voor inwoners die energiebesparende maatregelen willen treffen.

Energiebesparing bij het bedrijfsleven organiseren wij sinds enkele jaren gebieds- en branchegericht. Dat doen we uiteraard in nauwe samenwerking met georganiseerde ondernemers. Daarnaast hebben wij een nieuw actieplan opgesteld om meer bedrijven te stimuleren tot energiebesparing.  

We zijn goed op gang gekomen met de GRESCO, de gemeentelijke organisatie om ongeveer 250 gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. In 2016 stelde de gemeenteraad het investeringskrediet van de GRESCO vast, waarmee zij verder aan de slag kan.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Zie voor het onderdeel wonen deelprogramma 8.4: Kwaliteit woningvoorraad.
  • Bedrijven stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen (zachte aanpak);
  • Indien nodig bedrijven verplichten om maatregelen te treffen, respectievelijk hierop te handhaven (harde aanpak);
  • Bedrijven helpen met het verkrijgen van een SDE+ subsidie voor de realisatie van zonnedaken;
  • Verwarmen openluchtzwembad de Papiermolen door een combinatie van Riothermie en zonneboilers.
  • Aansluiten zwembad de Parrel op biomassaketel, in de toekomst aansluiten op het warmtenet;
  • Onderzoeken scenario’s voor het verduurzamen van 24 energieslurpende gebouwen naar label A;
  • Onderzoek naar verbreding van de taken van de GRESCO naar Oosterpoort en O2G2;
  • Onderzoeken naar meenemen besparing op onderhoud en beheer in de totale kosten bij het energiezuiniger maken van gebouwen;
  • Het opzetten van een zonnepark van 3 hectare nabij Vierverlaten, samen met Grunneger Power.