Begroting 2017

Spoor warmte

De vraag naar warmte vertegenwoordigt meer dan de helft van het energiegebruik van de stad. Er zijn goede technische alternatieven om op termijn in de hele warmtevraag op een duurzame manier te voorzien. Ook kan de vraag sterk worden gereduceerd door isolatie en efficiencymaatregelen.

Hoe staan we ervoor?

In 2016 hebben we belangrijke vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van het warmtenet Noord-West.   In juni 2016 hebben de raad van commissarissen Waterbedrijf Groningen en de gemeenteraad van de Gemeente Groningen aan WarmteStad kredieten beschikbaar gesteld om te starten met de aanleg van een geothermiesysteem op Zernike en het aanleggen van een warmtenet in Noordwest (Zernike, Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Kostverloren). Het systeem zal in beginsel 10.000 woningequivalenten van warmte voorzien.In 2017 wordt er geboord, de start van de warmtelevering is gepland in 2018.

In 2012 is een visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude vastgesteld: ‘Groningen duurzaam warm’. Deze visie hebben wij in 2016 geactualiseerd en aangevuld met nieuwe mogelijkheden. De warmtevisie 2.0 laat zien langs welke lijnen op termijn in de hele warmtevraag op een duurzame manier kan worden voorzien. Met de nieuwe warmtevisie is een nog solidere basis voor een succesvolle ontwikkeling van het warmtespoor gelegd.

Het collectieve warmte-koude-opslagsysteem van WarmteStad op het Europapark (aandeelhouders Waterbedrijf Groningen en gemeente) verkoopt goed. In 2016 en 2017 worden nieuwe klanten (gebouwen) aangesloten. In 2017 moet het systeem met een nieuw bronnenpaar uitgebreid worden. Hiermee komt weer nieuwe capaciteit vrij voor nog meer klanten. Begin 2017 wordt begonnen met de aanleg van een riothermiesysteem voor zwembad de Papiermolen.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Aanleg geothermiebronnen en warmtenet Noord-West;
  • Invoeren riothermie bij zwembad De Papiermolen;
  • Uitbreiding collectieve warmte-koude opslagsysteem Europapark;
  • Onderzoek samen met onderzoeksinstellingen rondom warmtebuffering in combinatie met tijdelijke overschotten aan elektriciteit uit zon of wind;
  • Onderzoek nieuwe (energie)toepassingen rondom geothermie (bijvoorbeeld elektriciteit uit laagwaardige warmte, ‘Blue energy’);
  • Meewerken aan een veldtest met 1000 hybride warmtepompen bij huishoudens door Gasunie in samenwerking met Groningen Woont Slim;
  • Onderzoek gebruik Eco-vat voor ‘nieuwbouw’ in Noordwest;
  • Verder uitbouwen WarmteStad;
  • Een grootschalige proef om warmtepompen te introduceren als vervanger van traditionele CV-ketels.