Begroting 2017

Dynamisch weerstandsvermogen

We laten de dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen zien als gevolg van wijzigingen in de risico’s en de reserves in de periode 2017-2020. Hiermee ontstaat een beter beeld van de meerjarige ontwikkeling van het weerstandsvermogen.

Wanneer voor risico’s een meerjarige inschatting van kan worden gemaakt (in effect en /of kans van optreden) nemen we deze meerjarig inschatting op in de dynamische ontwikkeling. Het gaat bijvoorbeeld om de risico’s bij grondexploitaties en het parkeerbedrijf. In de gevallen waar we geen meerjarige ontwikkeling kunnen inschatten, houden we rekening met een constante waarde van het risico voor de periode 2017-2020.

In het geval reservemutaties voor de komende jaren bekend zijn, houden we hier rekening mee in de dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Het gaat onder andere om mutaties in de Algemene Egalisatiereserve, de toevoegingen aan de reserve sociaal domein de komende jaren. Ook de structurele toevoeging aan de reserve Forum garage van € 700.000, en een structurele onttrekking van € 3,2 miljoen uit de reserve grondzaken zijn meegenomen bij het bepalen van het dynamisch weerstandsvermogen. Voor een juist beeld van het beschikbare weerstandsvermogen hebben we de onttrekking van in totaal € 19,7 miljoen in de periode 2017-2020 -voor de incidentele opgave bij het realiseren van bezuinigingen - in totaal in 2017 onttrokken.
Deze gegevens zijn verwerkt en leiden tot het volgende beeld voor het weerstandsvermogen voor de jaren 2017 tot en met 2020.

Weerstandsvermogen

2017

2018

2019

2020

Benodigde weerstandsvermogen (A)

200.251

200.065

199.458

199.442

Beschikbare weerstandsvermogen (B)

194.503

196.415

194.552

195.057

Ratio weerstandsvermogen

97%

98%

98%

98%

Weerstandsvermogen (B - A) 

5.749

3.650

4.905

4.384

Ratio weerstandsvermogen rekening 2015

95%

95%

95%

95%

Ten opzichte van de rekening 2015 is het weerstandsvermogen in de begroting 2017 verbeterd. In de rekening 2015 was het weerstandsvermogen nog 95 %. In deze begroting is het weerstandsvermogen verbeterd naar 97%. In de jaren na 2017 blijft het weerstandsvermogen redelijk constant, doordat de meerjarige aanvulling van het beschikbare weerstandsvermogen redelijk in evenwicht is met de toename van het risico.

Op langere termijn blijven we streven naar een ratio voor het weerstandsvermogen van 1,0. Daarom hebben we in de begroting 2016 de aanvulling van het weerstandsvermogen van € 1,848 miljoen in 2019 structureel door laten lopen. Gelet op het bovenstaande overzicht is in 2020 een extra aanvulling van circa € 4,4 miljoen nodig voor een ratio van 1,0.