Begroting 2017

Groningen geeft energie

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald 2015

Begroting 2016

Beoogd
 2017

Totale energiegebruik in Groningen

15.355 TJ

nog niet bekend

minder dan 2015

minder dan 2016

Totale hoeveelheid geproduceerde duurzame energie

637 TJ

nog niet bekend

meer dan 2015

meer dan 2016

Aandeel duurzame of hernieuwbare energie

4,3%

nog niet bekend

meer dan 2015

meer dan 2016

Totale C02-uitstoot

859 kton

nog niet bekend

minder dan 2015

minder dan 2016


Met de Energiemonitor brengen we doorlopend in beeld hoe we vorderen en welke overall-effecten voor de stad we mogen verwachten van voorgenomen maatregelen. We voeren het in 2015 geactualiseerde programma "Groningen geeft energie" uit en willen meters maken met zon, wind, warmte en besparen. Ook willen we versnelling aanbrengen in duurzame mobiliteit. Daarvoor breiden we in 2017 het aantal samenwerkingspartners van de routekaart sterk uit, gaan we flinke arealen zonnepanelen realiseren, bereiden we de plaatsing van windturbines voor, wordt gestart met de aanleg van het warmtenet, schalen we de besparingsaanpak op en stellen we een visie op voor duurzame mobiliteit.

We hebben de Routekaart Groningen Energieneutraal opgesteld. Wij hebben dit in een regionale context gedaan, te weten voor een twaalftal gemeenten, waaronder de aardbevingsgemeenten. Dit is gebeurd in het kader van de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam 2016 (IABR). Deze routekaart vormt een goede basis om nu belangrijke stappen voorwaarts te zetten. Een gesprek daarover met de gemeenteraad vindt plaats in het najaar van 2016. We zetten de samenwerking in IABR-verband voort op regionale schaal. Dit biedt perspectief om aan de uitvoering van de routekaart op meerdere schaalniveaus te werken. Ook wordt de energietransitie meegenomen als thema voor de nieuwe omgevingsvisie “Next City”.

In juni 2016 is de Energiemonitor on-line gegaan (www.energiemonitor.groningen.nl). Deze brengt in beeld welke bijdrage aan energiegebruik, maar ook aan energiebesparing en productie van hernieuwbare energie wordt geleverd door 21 belangrijke bedrijven en instellingen in de stad. Met deze instellingen is een intentie-overeenkomst gesloten om de energietransitie te versnellen. De monitor maakt het voortaan mogelijk dat ook kwantitatief inzicht ontstaat in de voortgang van het energiebeleid. Indicatoren zijn onder meer: het totale energiegebruik in Groningen, de totale hoeveelheid geproduceerde duurzame energie, het aandeel duurzame of hernieuwbare energie. Daarbij zijn we deels afhankelijk van het CBS, waardoor de overall gegevens van de stad pas twee jaar later beschikbaar zijn.

Belangrijkste conclusies bij de start van de monitor zijn: de 21 actoren die nu participeren verbruiken 33% van alle energie in Groningen. 4,2% van de energie is duurzaam opgewekt en dit neemt toe tot 7,2% in 2020 door de plannen van deze partijen. Hieruit is af te leiden dat deze actoren nog een lange weg te gaan hebben om het maximum van 33% te bereiken, maar vooral ook dat twee derde deel van het Groningse energiegebruik nog niet in kaart gebracht is. De lijst met actoren moet dus nog veel langer worden, zodat de monitor ook dat deel in kaart brengt. Hiertoe behoren onder meer het verkeer, alle particuliere woningen, overige gebouwen, het midden- en kleinbedrijf. "In 2017 verwachten we dat het aandeel duurzame energie stijgt naar 5,5%".

Onderstaande tabellen zijn ontleend aan de energiemonitor. Hierin is het absolute energiegebruik en de verdeling hiervan over sectoren weergegeven.

Verdeling energiegebruik in 2014

Terrajoule

%

Huishoudens

 4.470

29,1%

Bedrijven en instellingen

7.842

51,1%

Verkeer en vervoer

 3.043

19,8%

Totaal

15.355

100,0%

Hernieuwbare energie per bron in 2014

Terrajoule

%

Biomassavergisting

453,4

71,1%

Biomassaverbranding

39,0

6,1%

Bodemenergie

85,5

13,4%

Zonne-energie 

31,2

4,9%

Overige bronnen

28,2

4,4%

Totaal

637,3

100,0%