Begroting 2017

Duurzaamheid in het reguliere beleid

Een duurzame stad betekent een stad met een gezonde en duurzame leefomgeving, waar we gezond ouder worden met voldoende toegang tot groen. Een stad die zich voorbereidt op en aanpast aan klimaatverandering. Een stad met een innovatieve economie waarin overheid, burgers, bedrijven en kennisinstellingen samen verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkeling. Een stad waar we mogelijkheden verkennen om mobiliteit te verduurzamen. En waar we als gemeente het goede voorbeeld geven door duurzame inkoop en aanbesteden.

Prestaties in verschillende programma's

In ons reguliere beleid werken we aan duurzaamheid in de volgende programma's:

 • Programma 7: Verkeer: we zetten de fiets op 1, we maken de binnenstad aantrekkelijk voor fiets en voetgangers en zetten in op elektrisch vervoer;
 • Programma 8: Wonen: we zetten in op een toename van energieneutraal bouwen;
 • Programma 9: Beheer & onderhoud openbare ruimte: we verbeteren de kwaliteit van de stadsnatuur door een duurzame inrichting en beheer. Ook zetten we ons voedselbeleid door met als belangrijke thema’s voedselverspilling, gezondheid, keten-verantwoordelijk;
 • En in onze paragraaf 9: Bedrijfsvoering. Bij het inkopen en aanbesteden passen we duurzaamheidseisen toe en we onderzoeken hoe we het gemeentelijk wagenpark kunnen verduurzamen door te rijden op waterstof en meer elektrisch te rijden.

De resultaten hiervan zijn elders in deze begroting te vinden, gemarkeerd met het volgende teken . Hieronder geven wij kort aan om welke prestaties het gaat. Het deelprogramma 7.1: Fietsheeft de volgende indicatoren opgenomen die te maken hebben met duurzaamheid:

Indicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

% fietsers in modal split van stedelijke mobiliteit

64,9%

64,9%

64,9%

64,9%

% fietsgebruik in de modal split met de regio

3,7%

-

-

-

CO2-uitstootper reizigerskilometer bus

-

-

-

- 2%  t.o.v. 2016

Aandeel van de auto in de modal split binnen de gemeente Groningen (1)

31,9%

31,9%

-

30-35%

Aantal laadpunten voor elektrische voertuigen (aantal laadpunten in gemeentelijke parkeergarages)

43 (14)

18 (14)

35 (20)

45 (24)

In deelprogramma 8.4 Kwaliteit woningvoorraaden 8.4.1 Energieneutraal wonen zijn de volgende indicatoren opgenomen die te maken hebben met duurzaamheid:

Indicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

m3 gasverbruik particulieren (woningen)

86,4 miljoen

85,8 miljoen

< 85 miljoen

< 85 miljoen

kWh elektriciteitsverbruik particulieren (woningen)

170  miljoen

170 miljoen

170 miljoen

165 miljoen

kWh totaal opgewerkte elektriciteit zonne-energie

4,8 miljoen

6,6 miljoen

7 miljoen

8 miljoen

% woningen voorlopig energielabel C of beter

59%

-

65%

70%

% woningen definitief energielabel C of beter

-

-

-

-

Aantal woningen dat jaarlijks energiebesparende of duurzame energiemaatregelen neemt via loket Groningen Woont Slim

PM

PM

% corporatiewoningen met energielabel B of beter

27,6%

-

30%

35%

In 9.1.1 kwaliteit leefomgeving en 9.2.1 afval inzamelen en verwerken zijn de volgende indicatoren opgenomen die te maken hebben met duurzaamheid:

Indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

Oppervlakte (ha) ecologisch areaal

858

858

868

873

% afval dat wordt hergebruikt

57%

57%

58%

60%

kg niet herbruikbaar restafval per inwoner

Tevredenheid bewoners over mogelijkheid om gescheiden aan te leveren

-.

-

> 7,3

-

kg papier per inwoner (bronscheiding)

42

40

42

44

kg glas per inwoner (bronscheiding)

18

19

19

20

kg kunststof & drankkartons per inwoner (nascheiding)

25,8

27,4

29

30

kg organisch materiaal per inwoner (nascheiding)

36,7

36

37

39

Paragraaf 9: Bedrijfsvoering geeft de volgende indicatoren voor duurzaamheid:

Indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

% duurzame inkoop  (bij aanbestedingen boven € 50.000)

100%

100%

100%

100%

Als gemeente Groningen geven we het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door bij inkoop en aanbesteden duurzaamheidseisen toe te passen. We hebben extra indicatoren toegevoegd om te monitoren hoe we als eigen organisatie omgaan met duurzaamheid.

Indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Energieverbruik in de eigen organisatie

31.670.946 kwh

31.969.088 kwh

Minder dan 2015

Minder dan 2016

Duurzaam opgewekte zonne-energie uit eigen vastgoed (niet Harm Buiterplein)

140.000 kwh

128.000 kwh

Meer dan 2015

Meer dan 2016

Kg verbruikt papier in de organisatie

Gelijk aan 2015

Minder dan 2016

Km zakelijk autoverkeer werknemers gemeente Groningen

2.034.000 km

2.151.000 km

Gelijk aan 2015

Gelijk aan 2016

Gezond, groen en klimaatbestendig
We komen in 2017 met een aanpak om de stad groener te maken en beter voor te bereiden op de veranderingen in het klimaat. Groningen is een groene stad, maar het groenareaal neemt af. Een groen Groningen zorgt voor een aantrekkelijke stad, waar het gezond wonen, werken en recreëren is.

Leefomgeving
Op het gebied van leefomgeving werken we aan:

 • Mogelijkheden om afval verder her te gebruiken;
 • Verbeteren van de kwaliteit van de stadsnatuur, zowel bij het inrichten als het beheer en betere ecologische verbindingen tussen stad en buitengebied;
 • Stoppen afname van het groenareaal;
 • Verdere deelname van bewoners, bedrijven en andere organisaties draagt bij aan versterken van de stadsnatuur;
 • Voortzetten voedselbeleid met als belangrijke thema’s gezondheid, keten-verantwoordelijk, voedselverspilling en lokale productie.

Wonen
In 2020 moet de woningbouw energieneutraal zijn. Nu al wordt de omslag naar energieneutraal zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe woonbeleid. In 2017 streven we ernaar dat de woningbouw energieneutraal is of geschikt is om op termijn energieneutraal te maken (zie spoor Besparen). We zoeken naar mogelijkheden om nieuwe woonvormen toe te passen met een lage ecologische voetafdruk zoals tiny houses.

Duurzame mobiliteit
Er zijn volop ontwikkelingen gaande die leiden tot een duurzamer gebruik van de auto. Wat de uitkomst is, is nog niet bekend. Maar met elektrisch vervoer, waterstof en op termijn zelfrijdende auto’s zal automobiliteit een stuk schoner worden. Naar verwachting zal met leen-auto’s en auto’s delen ook het aantal auto’s afnemen. Groningen verkent de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit (wat komt er op ons af?) en integreert dit waar mogelijk in de plannen door:

 • Stimuleren van duurzame vormen van vervoer en de fysieke ruimte hierop stelselmatig aanpassen;
 • Stimuleren elektrisch vervoer;
 • Aanpassen eigen gemeentelijk wagenpark: een verschuiving naar elektrisch rijden of waterstofgas;
 • Stimuleren elektrische stadsdistributie, e-scooters en elektrische taxi’s;
 • Inzetten op elektrisch busvervoer in Groningen Stad en overige busvervoer (streekvervoer) naar rijden op waterstof.

Inkoop en aanbesteden

De gemeente koopt per jaar voor € 300 miljoen in aan goederen, diensten en projecten. Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid is een eerste goede stap gezet naar een duurzame inkoop. De implementatie van het beleid vraagt nog wel om een verbeterslag. Beleidsmedewerkers en categoriemanagers werken samen om doelen en voornemens op het gebied van duurzame inkoop concreet te maken en te verwerken in de categorieplannen.