Begroting 2017

West

Het Stadsdeel West bestaat uit het dorp Hoogkerk, de oudere stadswijk Tuinwijk, de 3 naoorlogse uitbreidingswijken Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen, en de 4 VINEX-uitbreidingswijken Buitenhof, Gravenburg, de Held en Reitdiep aan de westrand van de stad. De sociale infrastructuur van WIJ-Groningen is georganiseerd vanuit drie werkgebieden; WIJ Selwerd, WIJ Vinkhuizen en WIJ Hoogkerk.

Hoe staan we ervoor?

De stevige investeringen omtrent de fysieke wijkvernieuwing van Vinkhuizen hebben duidelijke verbeteringen opgeleverd. Zo heeft het voorzieningenniveau een impuls gekregen, is de kwaliteit van de openbare ruimte toegenomen en is de ervaren overlast beduidend afgenomen. In Paddepoel-Zuid is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd en zijn in het kader van het NLA talrijke initiatieven ontplooid, hetgeen heeft geresulteerd in een beter woon- en leefklimaat. Daartegenover staat dat bepaalde delen van de wijk nog steeds kwetsbaarheden vertonen en er hier soms sprake is van samengestelde problematiek.

We moeten ook constateren dat de wijken relatief slecht blijft scoren in vergelijking met andere delen van de stad en dat we er dus nog niet zijn. Met name op sociaaleconomisch vlak zoals armoede-, opvoeding- en gezondheidsproblematiek en ten aanzien van veiligheid blijft in delen van de wijk de nodige problematiek zichtbaar. Bovendien wonen in Vinkhuizen, Paddepoel en Selwerd relatief veel ouderen, hetgeen zijn eigen specifieke opgaven met zich meebrengt.

 • wijkkompassen Vinkhuizen:
 • wijkkompassen Paddepoel:
 • wijkkompassen Selwerd:

  In 2017 staat een aantal stedelijke ontwikkelingen in het gebied West op stapel: de huisvesting van de WIJ-teams; de verdere ontwikkeling van het Suikerunieterrein; de realisering van een crematorium in Westpark; uitvoering (projecten rondom) zuidelijke Ringweg; voorbereiding van de Westelijke Ringweg in relatie met de ontsluiting van de aanliggende wijken; verbeteren slimme fietsroutes; bouwactiviteiten in- en rondom het Winkelcentrum Paddepoel en de opstart van de uitgestelde fysieke wijkvernieuwing Selwerd zijn voorbeelden van projecten met stedelijke betekenis én impact voor de wijken, buurten en haar bewoners in de nabijheid van deze projecten. Dergelijke projecten vragen in toenemende mate afstemming tussen stedelijke ambities en lokaal maatwerk.

  Diverse bewonersinitiatieven ondersteunen
  In Hoogkerk en de omliggende VINEX-wijken faciliteren we de bewonersinitiatieven die (zijn) ontstaan uit de nieuwe samenwerkingsvorm. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn de aanleg van de historische haven Hoogkerk, de realisatie (voor en door bewoners) van wijklokaal Reitdiep en het ontwikkelen van een gezamenlijke sportvisie voor het gebied.

  Hoogkerk: Groot onderhoud Suikerbuurt
  In 2016 is uitvoering gegeven aan een grootonderhoudsbeurt van zowel woningen als openbare ruimte in de Suikerbuurt. Samen met de betrokken corporatie en instellingen is een buurtteam gevormd die bewoners in dit traject gaat ondersteunen. Het eigenaarschap dat in de buurt is ontstaan krijgt in 2017 een vervolg in de vorm van gezamenlijke onderhoud van de hagen in het gebied.

  Wijktafels Vinkhuizen
  Met wijktafels onderzoeken we hoe de wijk Vinkhuizen zelf meer in de regie kan komen van de voor de wijk belangrijkste thema`s. Tijdens deze bijeenkomsten halen we op wat er speelt in de wijk, wat we in verbinding met elkaar zelf kunnen realiseren (eigen kracht), waarop geïnvesteerd moet worden en waar niet (faciliteren en ondersteunen). Met de wijktafels gaan we in 2017 de voortgang en regie rondom de thema’s Armoede, Eenzaamheid en Veiligheid verder vormgeven.

  Vinkhuizen laat niet los
  We willen samenwerking tussen (actieve) bewoners, (wijk)accommodaties en vrijwilligers, en andere partners in de wijk verder verstevigen en de kracht uit de wijk beter benutten. Zo nemen bewoners het initiatief voor het zelfbeheer van de speelcontainer in Vinkhuizen-Zuid en beginnen we een pilot om de mantelzorg te ondersteunen voor dementerenden. Voorbeelden van groepen die op dit moment voor de wijk activiteiten ontplooien zijn het Wijk Overleg Vinkhuizen, Vinkhuizen Samen, De Roege Boys en de Buurtcoöperatie.

  Driehoek in de wijk
  In de ‘Driehoek in de wijk’ worden bewoners gevraagd om hun zorgen en ideeën te delen over de (on)veiligheid in hun buurt. De Driehoek maakt ter plekke afspraken met de bewoners over de aanpak.
   
  Extra aandacht voor jeugd en armoede in Selwerd
  Selwerd kent een boven gemiddelde hoeveelheid gezinnen onder de armoedegrens, vaak in combinatie met zorgen over opgroeiende kinderen. Hier wordt op geïnvesteerd in de vorm van programma’s op gebied van werk en inkomen maar ook door inzet van kinderwerk, huiskamers 12+ en individuele hulp en coaching van deze gezinnen.

  Verbeteren van de coöperatieve voorraad én de openbare ruimte
  De woningvoorraad in Selwerd staat vanwege haar kwaliteit onder druk. Ingrepen zijn nodig op gebied van comfort, binnenklimaat en duurzaamheid. Corporaties zijn inmiddels op bescheiden schaal begonnen met deze opgave. De nieuwbouw van zorgcentrum De Es en appartementencomplex De Beuk biedt kans om in aansluiting hierop de woonomgeving rondom deze complexen en de aansluiting met het winkelcentrum voor langere periode op orde te brengen.

  Wijkbedrijf Selwerd verder ontwikkelen
  We continueren de uitvoering van activiteiten zoals voorgestaan in het wijkontwikkelingsplan Selwerd, daarbij gaat speciale aandacht uit naar het door-ontwikkelen van het Wijkbedrijf. Uiteraard gaan we daarbij uit van de wensen en behoeften van bewoners en stimuleren we hen om zelf een bijdrage te leveren.

  Co-creatie Paddepoel
  In 2015 zijn bewoners in Paddepoel gestart met co-creatie. De wijk wil zelf meer aan het stuur en daarbij haar prioriteiten kunnen stellen aangaande de ontwikkeling van de wijk. Vanuit verschillende thema’s (oa. Duurzaamheid, Verkeer& Veiligheid, Sociale samenhang, Voorzieningen, Kunst, Wijk Inzet Jongeren en Studenten) worden gezamenlijke plannen ontwikkeld en uitgevoerd. Wij zullen dit proces verder ondersteunen en als deelnemer naast andere partners participeren.

  Ook in Paddepoel zijn enkele thema’s aan de orde die extra zorg en programmering vragen vanuit de gemeente. Het WIJ-team heeft op gebied van armoede en zorg voor kinderen en jongeren een meerjarenvisie opgesteld waar, vanuit de achterliggende programma’s en zo nodig met (tijdelijk) extra gebiedsmiddelen, duurzame verbeteringen worden nagestreefd.

  Tuinpad, bewonerszelfbeheer in Tuinwijk
  Het beheer van de wijkaccommodatie heeft een nieuw evenwicht gevonden met een beperkte maar stevige professionele basis.. We willen vanuit deze basis in 2017 samen met de wijk de vrijwilligerskring rondom het wijkcentrum verder uitbouwen. De betrokkenheid bij de leefomgeving in Tuinwijk is groot en deze willen we graag borgen door hiervoor langlopende afspraken te maken met de wijk.

Wat gaan we hier voor doen?

 • Uitvoering sociale programmering Vinkhuizen laat niet los;
 • Sociale programmering in de Suikerbuurt, als continuering van de fysieke aanpak;
 • Bewonersbeheer Tuinpad vraagt om nieuwe grondslag;
 • Ontwikkeling en ondersteuning/faciliteren van buurtinitiatieven en co-creatieprocessen, waaronder Paddepoel, Gebiedsvisie West;
 • Wijkontwikkelingsopgave Selwerd uitvoeren in en met het wijkbedrijf. Expliciet maken van de mogelijkheden die het wijkbedrijf biedt;
 • Fysieke aanpak van woningen en leefomgeving, in samenwerking met de corporaties in Selwerd.

Omschrijving ( bedragen x € 1.000)

Bedrag

Vinkhuizen/Laat niet los (sociaal progr.)

              150

Hoogkerk

              100

Bewonersbeheer Tuinwijk

                 30

Deelmaatregelen Gebiedsvisie West

               130

Paddepoel/Co-creatie Paddepoel

              150

Wijkbedrijf Selwerd

                70

Wijkwethoudersbudget

               200

Participatie integrale projecten Stadsontwikkeling

                 70

Totaalbudget West

               900