Begroting 2017

Oost

Het stadsdeel Oost bestaat uit buurten en wijken die ten oosten van het Van Starkenborghkanaal en - meer zuidelijk - de N7 zijn gesitueerd. Een groot deel van de inwoners uit dit gebied is woonachtig in één van de grote naoorlogse uitbreidingswijken Beijum en Lewenborg. In het stadsdeel kent de sociale infrastructuur van WIJ Groningen twee werkgebieden, waarbij de gebieden vanuit deze beide wijken worden bediend. Tegen de zuidoostkant van het stadsdeel wordt het nieuwe dorp Meerstad ontwikkeld.

Hoe staan we ervoor?

In Beijum en Lewenborg is de afgelopen jaren stevige inzet gepleegd waar het gaat om (sociale) wijkontwikkeling en fysieke herstructurering. Met name in Lewenborg zijn flinke investeringen gedaan ten aanzien van de woningvoorraad, de woonomgeving en het voorzieningsniveau, met een geheel nieuw hart van de wijk als resultaat.

•   wijkkompassen Beijum
•   wijkkompassen Lewenborg

De woon- en leefkwaliteit in Beijum en Lewenborg is over de breedte genomen matig tot voldoende te noemen, zo laten ook de wijkkompassen zien. Desondanks zijn er in beide wijken nog de nodige aandachtspunten te benoemen, met name ten aanzien van huishoudens met een sociaaleconomische achterstand en problematiek rondom overlast en veiligheid. In Lewenborg hebben de verrichte inspanningen op het gebied van fysieke wijkvernieuwing een gunstig effect gehad op de kwaliteit van de woonomgeving en het voorzieningenniveau. In Beijum zien we op deze terreinen minder gunstige ontwikkelingen, met name in het zuidoostelijke deel van de wijk. Daarentegen zijn wel voorzichtige verbeteringen waar te nemen waar het gaat om overlast door jongeren.

In Lewenborg is bijna als vanzelf een nieuwe beweging (Golvend Lewenborg) ontstaan van betrokken en actieve bewoners. Het gebiedsteam gaat dit proces actief ondersteunen. Wat hebben de bewoners nodig en van wie? En hoe gaat de gemeente om met deze nieuwe vorm van bewonersbetrokkenheid?

De Sociale Long in Beijum is een nieuwe beweging van bewoners op de thema’s: Levendig Ondernemend Natuurlijk en Gezond. Bewoners willen samen met gemeente en corporaties initiatieven gestalte geven. Er zijn Beijum-sessies gestart waarin bewoners “pitchen” voor hun onderwerp en daar medestanders bij zoeken. Deze sessies worden door bewoners georganiseerd en uitgewerkt. Zo proberen we overal in de wijken van Oost initiatief uit te lokken, te steunen en te faciliteren.

Transitie maatschappelijk vastgoed Beijum
Voor de verdere vormgeving van WIJ Beijum en de buurthuizen wordt een centrale plek gemaakt. Aansluitend is het WIJ-team geïntegreerd met andere instellingen, lokale netwerken en voorzieningen (waaronder het wijkteam NLA Beijum, De Zijlen, Lentis en wijkbedrijf). We zullen dit in de toekomst gaan concentreren op Beijum-Oost, dat daarmee meer een voorzieningenplein gaat worden. Innersdijk wordt in kleinere vorm teruggebouwd en er komt een Derdengebouw dat door Patrimonium wordt verhuurd aan onder andere WIJ Beijum. Bij de realisatie zullen we omgevings- en verkeersmaatregelen moeten treffen.

Armoedebeleid
In Beijum en Lewenborg is een hoog percentage van de bewoners aangewezen op bijstands- of minimumuitkering en een deel daarvan verkeert in armoede. Op basis van de voorzieningen in het armoedebeleid willen we met de opgedane ervaring in Lewenborg ook in Beijum een gerichte aanpak ontwikkelen. Samen met Werkpro willen we een wijkbedrijf opzetten en een energieproject starten. Als onderkomen wordt geopteerd voor een locatie in de Doefmat of in de nabijheid van plein Oost.

Heerdenaanpak na Atensheerd en Godekenheerd
Het WIJ-team en corporaties De Huismeesters en Nijestee geven de aanpak van niet goed functionerende heerden een hoge prioriteit. Daarom kiezen we in 2017-2018 voor een vervolg van de Heerdenaanpak in de Hylkema, Boelema- en Onnemaheerd. Kenmerkend is een koppeling van veiligheids- en sociale inzet aan het uitvoeren van ingrepen in de fysieke woonomgeving vanuit ontwikkelend beheer. Stakeholders als bewoners(groepen), corporaties, winkeliers, WIJ-team en gemeente maken samen plannen en pakken elk een deel van de uitvoering op.

Winkelplein Beijum-West
Het functioneren van Winkelplein Beijum-West in verkeers- en verblijfsopzicht is met name voor fietsers en wandelaars problematisch. Bij een schouw is door bewoners en bezoekers aangegeven dat hier ingrepen nodig zijn. Er wordt een onderzoek gestart naar een nieuwe inrichting in relatie met de omliggende parkeerplekken.

Groenparticipatie en Vernieuwend beheer
In de afgelopen jaren hebben in de beide wijken diverse initiatiefgroepen zich bereidwillig opgesteld om op vrijwillige basis bij te dragen aan het groenonderhoud. Dit blijven we stimuleren en ondersteunen, met daarbij een nadruk op het in zelfbeheer uitvoeren van een deel van het wijkonderhoud op de overgang van particulier naar openbaar gebied.

Actieplan jeugd: Intensivering jongerenwerk Beijum en Lewenborg
Er wonen veel jongeren in Beijum en Lewenborg. Ook is er in Lewenborg een groot scholencomplex aanwezig (Kluiverboom). In beide wijken is er jongerenproblematiek. Thema’s waaraan met wijkbewoners en -professionals wordt gewerkt zijn De vreedzame wijk, welzijn en perspectief, opvoedingsondersteuning en preventie (soft)drugsgebruik van jongeren. We proberen initiatieven te stimuleren in preventieve zin en participatie van jongeren hierbij te bevorderen. De zogeheten Huiskamers Beijum en Lewenborg zijn hierin belangrijk. De inzet van jongeren straatcoaches continueren we.

Oude Bieb Lewenborg
In het kader van het Armoedebeleid is voor de komende 3 jaar in de Oude Bieb in Lewenborg een centrale locatie met steun van Lefier ingericht, die ruimte en mogelijkheden biedt aan lokale (bewoners-) initiatieven die van betekenis zijn voor armoedebestrijding voor de wijk. Spil in dit initiatief is Stichting De Oude Bieb, een laagdrempelige toegang, waarmee al snel de aansluiting is gevonden met verschillende andere wijkinitiatieven. Van daar uit wordt met een winkel, werkleertrajecten en initiatieven die bijdragen aan Golvend Lewenborg mensen in sociale en financiële armoedesituatie een perspectief geboden.

Veiligheid in de wijk
Veiligheid en overlastbestrijding is van groot belang voor een goed woonklimaat. Om te voorkomen dat overlastgroepen zich ontwikkelen tot criminele bendes is het van belang dat we de nodige maatregelen uitvoeren. Preventie van afglijden van jongeren, tegen ondermijning door (drugs)criminaliteit en met positieve prikkels en voorzieningen voor specifieke groepen die aandacht nodig hebben om aangehaakt te blijven bij de maatschappij. De lokale driehoek in de wijk (burgemeester, OM, politie) wil in gesprek met belangstellende wijkbewoners in Beijum zorgen en problemen bespreken en zien hoe we daar oplossingen voor treffen.

Wijkontwikkeling Oosterhoogebrug
De wijkontwikkeling in Oosterhoogebrug ondergaat een grote koerswijziging. Er wordt aan een nieuw woonplan gewerkt , de schoolverplaatsing gaat niet door en er komt een gebiedsherinrichting rond de bestaande supermarkt. Bezien wordt of het wijkcentrum de Schakel een andere plek kan krijgen. Bij de realisatie hiervan is het de vraag of de verkeersontsluiting nog een rol gaat spelen zoals eerder voorzien.

Grenscorrectie Meerstad
Per 1 januari 2017 is de grenscorrectie Meerstad een feit. Dat betekent dat de Gemeente Groningen vanaf dat moment verantwoordelijk is voor alle gemeentelijke zaken in Meerstad. Deze uitbreiding valt onder Stadsdeel Oost.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Realiseren van een derdengebouw in Beijum-Oost; gevolgd door start bouw Innersdijk
  • Heerdenaanpak continueren met Hylkema, Boelema- en Onnemaheerd
  • Uitvoeringsprogramma Jeugd in Oost
  • Armoedebestrijding Beijum en Lewenborg
  • Wijkvernieuwing Oosterhoogebrug
  • Onderzoek en mogelijke maatregelen Winkelcentrum Beijum-West
  • Ontwikkeling en ondersteuning/faciliteren van buurtinitiatieven, waaronder Golvend Lewenborg en Sociale Long Beijum

Omschrijving ( bedragen x € 1.000)

Bedrag

Jeugd in Oost

                 75

Armoede Beijum en Lewenborg

               100

Groenbeheer (herprioritering)

               150

Heerdenaanpak

               250

Golvend Lewenborg

                 50

Sociale Long

                 50

Sportpark Kardinge

                25

Wijkwethoudersbudget

               200

Totaalbudget Oost

               900